RÅ 2003:31

Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställningar om anstånd med ingivande av läkarintyg och om muntlig förhandling. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.

Försäkringskassan

Jönköpings läns allmänna försäkringskassa beslutade den 8 juni 1998 att bevilja L.G. hel förtidspension att utgå fr.o.m. december 1996. Försäkringskassan beslutade samtidigt att han inte hade rätt till ytterligare livränta, då de besvär som orsakat den ytterligare nedsättningen av hans arbetsförmåga inte bedömdes ha samband med en tidigare godkänd arbetsskada.

L.G. överklagade beslutet i livräntefrågan hos Länsrätten i Jönköpings län, som i dom den 14 juni 1999 avslog hans överklagande.

L.G. överklagade domen hos Kammarrätten i Jönköping och uppgav att han senare skulle sända in ett specialistutlåtande. I en skrivelse den 10 november 1999 beredde kammarrätten honom tillfälle att senast den 10 december 1999 skriftligen inkomma med den ytterligare utredning han önskade åberopa; om så inte skedde kunde målet ändå komma att avgöras. I en skrivelse, som kom in till kammarrätten den 7 december 1999, meddelade L.G. att han utlovats ett intyg av en läkare men "på grund av de pressade tider som råder inom sjukvården" ännu inte fått något svar. I samma skrivelse anförde L.G. också följande: "När mitt mål skall upp till förhandling vill jag bli kallad till kammarrätten för att tala för min sak. Jag vill alltså personligen närvara." Kammarrätten vägrade prövningstillstånd.

L.G. överklagade kammarrättens beslut och bifogade ett intyg av distriktsläkaren Pia Wall, daterat den 22 december 1999. Han anförde bl.a. att kammarrätten borde ha avvaktat läkarintyget samt hållit muntlig förhandling.

Prövningstillstånd meddelades.

Riksförsäkringsverket ansåg att Regeringsrätten borde upphäva det överklagade beslutet och visa målet åter till kammarrätten för ny handläggning.

Regeringsrätten (2003-06-02, Ragnemalm, Lavin, Ersson, Dexe, Nord) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utformningen av L.G:s överklagande hos kammarrätten framgår att han ansöker om prövningstillstånd på den grunden att det föreligger anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit i målet. Vad han i överklagandet anfört om sin avsikt att inkomma med läkarintyg har av kammarrätten korrekt uppfattats som en begäran om att få komplettera processmaterialet, innan frågan om prövningstillstånd avgjordes; detta framgår av kammarrättens anståndsmedgivande den 10 november 1999. Då L.G. i den till kammarrätten den 7 december inkomna skrivelsen på anförda skäl redovisar sin svårighet att inom den av kammarrätten fastställda tiden förete det aktuella intyget, kan detta inte förstås på annat sätt än som en begäran om förlängt anstånd. Hans i samma skrivelse framförda önskemål om kallelse till muntlig förhandling måste på motsvarande sätt uppfattas som en begäran om att få tillföra ytterligare uppgifter inför kammarrättens avgörande i prövningstillståndsfrågan.

Vid sådant förhållande hade det ålegat kammarrätten att ta ställning till dessa yrkanden och - vid avslag - bereda L.G. tillfälle att inom viss tid slutföra sin talan. Genom att vägra prövningstillstånd utan att så skett har kammarrätten betagit honom möjligheten att komplettera sitt överklagande på annat sätt. Med hänsyn härtill bör kammarrättens beslut upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till Kammarrätten i Jönköping för ny handläggning.

Föredraget 2003-05-13, föredragande D. Johansson, målnummer 816-2000