RÅ 2001:9

Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att avvakta överklagandetidens utgång och utan att ta ställning till begäran om inhämtande av sakkunnigutlåtande. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.

Socialförsäkringsnämnd inom Göteborgs allmänna försäkringskassa beslutade enligt protokoll från sammanträde den 27 augusti 1996 att avslå en ansökan från R.T. om hel förtidspension och beviljade henne halv förtidspension och arbetsskadelivränta fr.o.m. september 1996. R.T. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, som i dom den 26 september 1997 avslog hennes överklagande. R.T. delgavs domen den 29 september 1997. I en skrivelse, som inkom till länsrätten den 1 oktober 1997, överklagade R.T. länsrättens dom. I samma skrivelse yrkade hon att Kammarrätten i Göteborg skulle inhämta ett medicinskt sakkunnigutlåtande i målet; skrivelsen avslutades med att hon förklarade sig överlämna målet till kammarrättens prövning. Den 11 november 1997 föredrogs målet i kammarrätten, som den 13 samma månad beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Den 18 november 1997 begärde R.T. anstånd till den 1 januari 1998 för att ytterligare komplettera målet.

R.T. överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och yrkade att Regeringsrätten skulle visa målet åter till kammarrätten för ny prövning med beaktande av det nya utlåtande som utfärdats den 12 november 1997 av överläkare U.S. vid psykiatriska mottagningen i Kortedala. Som grund för sin talan anförde R.T. att kammarrätten tagit upp målet till prövning innan besvärsfristen gått ut. Hon hävdade att denna handläggning stred mot allmänna rättsgrundsatser på förvaltningsprocessens område. Man måste kunna förlita sig på att möjlighet finns att slutligt komplettera talan i vart fall innan ordinarie besvärstid gått till ända.

Prövningstillstånd meddelades.

Riksförsäkringsverket avgav yttrande i målet och ansåg att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och visa målet åter till kammarrätten för ny prövning.

Regeringsrätten (2001-03-01, Ragnemalm, Lindstam, Hulgaard, Wennerström, Almgren) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. För att ett mål skall kunna avgöras innan överklagandetiden gått ut krävs att det klart framgår att klaganden slutfört sin talan och, i det fall det finns en taleberättigad motpart, att motparten inte avser att överklaga. Av det förhållandet att en klagande i överklagandet förklarat sig överlämna målet följer inte med nödvändighet att vederbörande därmed slutligt avstått från möjligheten att komplettera sin talan. Redan av nämnda skäl borde kammarrätten ha avvaktat överklagandetidens utgång innan den tog ställning till frågan om prövningstillstånd.

Härtill kommer att R.T., som begärt prövningstillstånd på den grunden att enligt hennes mening anledning föreligger till ändring av det slut vartill länsrätten kommit, yrkat att kammarrätten skulle inhämta ett medicinskt sakkunnigutlåtande. Kammarrätten borde då ha tagit ställning till detta yrkande.

Regeringsrätten finner med hänsyn till det anförda att det finns skäl att upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och visa målet åter till kammarrätten för ny handläggning.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till Kammarrätten i Göteborg för ny handläggning.

Föredraget 2001-02-07, föredragande Eva Hedlund, målnummer 87-1998.