RÅ 2003:81

En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) förpliktas återbetala bistånd som utgetts enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620)

Länsrätten i Stockholms län

Socialnämnden yrkade i ansökan som kom in till länsrätten den 25 mars 2002 att K.A. skulle åläggas att återbetala ekonomiskt bistånd om 5 787 kr, som den 17 juni 1999 hade utbetalats till henne med stöd av 6 b § socialtjänstlagen (1980:620). Biståndet hade varit förenat med villkor om återbetalning.

K.A., som förelades att yttra sig över ansökan, anförde bl.a. följande. Hon är frånskild och har ett hemmavarande barn. Hon studerar och uppbär studiemedel under vårterminen 2002. Som student har hon svårt att arbeta under terminerna eftersom hon har barn. Att vara återbetalningsskyldig medför en ond cirkel där hon blir beroende av att ge och få ekonomiskt bistånd.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2002-08-23, ordförande Björnsson) yttrade: Socialtjänstlagen (1980:620) upphörde att gälla den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft. Ikraftträdandet och övergångsbestämmelserna till den nya lagen har följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen

(1980:620) upphör att gälla.

2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.

3. Ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag skall prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.

4. En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § som gjorts före denna lags ikraftträdande, men som gäller tid efter den 1 januari 2002 skall prövas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Enligt 9 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket, om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § utgetts obehörigen eller med för högt belopp. - Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Enligt 9 kap. 2 § första stycket samma lag får socialnämnden, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det lämnats

1. som förskott på en förmån eller ersättning,

2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller

3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Enligt 9 kap. 2 § andra stycket samma lag får socialnämnden om ekonomisk hjälp har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § återkräva hjälpen om den getts under villkor om återbetalning.

Enligt 4 kap. 1 § samma lag har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Länsrätten gör följande bedömning.

K.A. har med stöd av 6 b § i den numera upphävda socialtjänstlagen fått 5 787 kr i ekonomiskt bistånd. Sådant försörjningsstöd lämnas numera enligt 4 kap. 1 § i den nya socialtjänstlagen. - Enligt övergångsbestämmelserna till den nya socialtjänstlagen skall den gamla socialtjänstlagen fortfarande tillämpas vid prövning av ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut som fattats före ikraftträdandet av den nya socialtjänstlagen. Frågan om vad som skall gälla vid ansökan om återkrav av bistånd som lämnats enligt den gamla lagen har däremot inte reglerats särskilt i övergångsbestämmelserna. Det innebär att det inte finns något utrymme för att tillämpa den gamla lagen i återbetalningsmål. En ansökan om återkrav kan således endast bifallas om det finns stöd i den nu gällande socialtjänstlagen. - Med stöd av 9 kap. 2 § första stycket nya socialtjänstlagen kan en socialnämnd, under vissa förutsättningar, återkräva bistånd som den enskilde fått enligt 4 kap. 1 § samma lag. Det bistånd K.A. fått lämnades emellertid med stöd av 6 b § i den gamla socialtjänstlagen. Som lagtexten är utformad är det således inte möjligt att med stöd av 9 kap. 2 § första stycket nya socialtjänstlagen ålägga den enskilde att återbetala bistånd som beviljats enligt 6 b § i den dåvarande socialtjänstlagen. - Med stöd av 9 kap. 2 § andra stycket nya socialtjänstlagen kan en socialnämnd återkräva ekonomisk hjälp som har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § om den har getts under villkor om återbetalning. Det bistånd K.A. fått är dock sådant bistånd som avses i 4 kap. 1 § i den nya lagen, nämligen försörjningsstöd för att hon skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Följaktligen är det i detta fall inte fråga om ekonomisk hjälp som har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 §. Det sagda innebär att 9 kap. 2 § andra stycket nya socialtjänstlagen inte kan tillämpas på socialförvaltningens ansökan. - Sammanfattningsvis finner länsrätten att det från den 1 januari 2002 saknas lagligt stöd för att återkräva bistånd som beviljats med stöd av 6 b § socialtjänstlagen (1980:620). Socialnämndens ansökan skall därför avslås. - Länsrätten avslår socialnämndens ansökan.

Kammarrätten i Stockholm

Socialnämnden överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och återförvisa ärendet till länsrätten för ny prövning. Till stöd för sin talan anförde nämnden bl.a. följande. Det måste fortfarande finnas möjlighet att återkräva ekonomiskt bistånd som är beviljat mot beslut om återbetalning enligt den förra lydelsen av socialtjänstlagen. Avsaknaden av utförliga övergångsbestämmelser tyder även på att lagstiftaren ansett att förändringen av lagtextens utformning är att betrakta som ringa varför förtydligande övergångsbestämmelser inte bedömts som nödvändiga.

K.A. bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2003-03-31, Nylund, Strandberg, Dahlstedt, referent) yttrade: Kammarrätten gör samma bedömning som länsrätten och avslår överklagandet.

Socialnämnden yrkade bifall till sin talan om ersättning för utgivet bistånd och anförde bl.a. följande. I den nya socialtjänstlagen kvarstår möjligheten att bevilja försörjningsstöd mot återkrav i de fall stödet utges som förskott på en ersättning. Eftersom 9 kap. 2 § i den nya socialtjänstlagen med vissa språkliga justeringar till sin lydelse motsvarar innehållet i den gamla socialtjänstlagen bör beslut om återbetalning fattade enligt den gamla lagen kunna fullföljas genom att väcka talan om ersättning enligt den nya lagen. Om det hade varit lagstiftarens mening att vidta en förändring i detta avseende borde det ha framgått av övergångsbestämmelserna.

Prövningstillstånd meddelades.

K.A. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2003-12-16, Lindstam, Almgren, Dexe, Melin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2002 då den gamla socialtjänstlagen upphörde att gälla.

Den som inte själv kunde tillgodose sina behov eller kunde få dem tillgodosedda på annat sätt hade enligt 6 § i den gamla lagen rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) på de villkor som angavs i bl.a. 6 b §. Motsvarande reglering återfinns nu i 4 kap. 1 och 3 §§ i den nya lagen. Enligt 33 § i den gamla lagen fick socialnämnden återkräva försörjningsstöd som den enskilde hade erhållit enligt 6 b § bl.a. om det hade lämnats som förskott på en förmån eller ersättning. Motsvarande reglering beträffande möjligheten att återkräva bistånd som den enskilde erhållit enligt 4 kap. 1 § återfinns nu i 9 kap. 2 § i den nya lagen.

Frågan i målet är om försörjningsstöd som utgetts enligt 6 b § i den gamla lagen kan återkrävas med stöd av bestämmelserna i 9 kap. 2 § i den nya lagen.

Föreskrifter om vad som skall gälla t.ex. i fråga om beslut som fattats med stöd av äldre lag brukar meddelas genom övergångsbestämmelser till den nya lag som träder i stället för den gamla. Det kan, såvitt gäller den nya socialtjänstlagen, noteras att Lagrådet fäste regeringens uppmärksamhet på att det remitterade lagförslaget saknade övergångsbestämmelser. Lagrådet påpekade, efter att ha angett ett par exempel på frågor som kunde vara i behov av en sådan reglering, att förslaget borde kompletteras med en analys av samtliga fall där behov av övergångsbestämmelser kunde finnas (prop. 2000/01:80 s. 270). Till den nya lagen kom emellertid att fogas övergångsregler endast rörande de problem som Lagrådet hade särskilt angett i sin exemplifierande uppräkning.

Regeringsrätten konstaterar att det i den nya lagen eller de övergångsbestämmelser som fogats till den inte finns någon föreskrift enligt vilken en enskild med stöd av 9 kap. 2 § kan förpliktas att återbetala försörjningsstöd som utgetts enligt 6 b § i den gamla lagen. Det saknas följaktligen stöd i lag för att återkräva det bistånd som K.A. erhållit.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2003-11-26, föredragande Bäckström, målnummer 2464-03