RÅ 2004 not 118

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (skyldighet för socialnämnd att anskaffa bostad åt sökanden / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om skyldighet för socialnämnd att anskaffa bostad åt sökanden

Not 118. Överklagande av Socialnämnden i Olofströms kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - J.R. var ensamstående och ansökte om bistånd med anskaffning av bostad i Olofströms kommun. Socialnämnden i Olofströms kommun beslutade den 14 mars 2003 att avslå ansökningen med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och anförde bl.a. att J.R. inte aktivt sökt bostad, att nämnden inte kunde tvinga en hyresvärd att acceptera honom som hyresgäst och att behovet dessutom var tillgodosett då han bodde hos en kvinnlig bekant i Vilshult. J.R. överklagade beslutet hos Länsrätten i Blekinge län. Länsrätten fann, med hänsyn till vad som framkommit i målet och J.R:s utsatta situation (jfr RÅ 1990 ref. 119), att socialnämnden var skyldig att tillhandahålla honom en bostad som uppfyllde kravet på skälig levnadsnivå eller på annat sätt ombesörja att han fick tillgång till en sådan bostad. Länsrätten biföll därför överklagandet genom dom den 2 juni 2003 (mål nr 447-03). Sedan socialnämnden överklagat domen meddelade Kammarrätten i Jönköping i beslut den 27 juni 2003 inte prövningstillstånd. - Samtidigt med att Regeringsrätten den 17 september 2003 meddelade prövningstillstånd förordnade Regeringsrätten att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla. - Socialnämnden yrkade i sitt överklagande att Regeringsrätten skulle undanröja länsrättens dom och fastställa att rätt till bistånd inte förelåg. Nämnden anförde som grund härför bl.a. att den dom (RÅ 1990 ref. 119) som länsrätten hänvisade till saknade betydelse i fallet, eftersom det inte fanns något som tydde på att J.R. tillhörde den utsatta grupp av hjälpsökande som avsågs i Regeringsrättens dom. - J.R. bereddes tillfälle att yttra sig men avhördes inte. -Regeringsrätten (2004-06-10, Lavin, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De av nämnden särskilt framställda yrkandena kan inte prövas inom ramen för föreliggande mål och skall därför avvisas. Nämndens överklagande prövas enbart som en talan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om anledning förekommer till ändring av det slut vartill länsrätten kommit. - Som socialnämnden anfört skiljer sig omständigheterna i J.R:s fall från de omständigheter som var aktuella i RÅ 1990 ref. 119. Detta talar för att kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd med tillämpning av ovan nämnda bestämmelse i förvaltningsprocesslagen. - Skäl föreligger för fortsatt inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Socialnämnden i Olofströms kommun prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av nämndens överklagande av Länsrättens i Blekinge län dom den 2 juni 2003 i mål nr 447-03. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten avvisar nämndens yrkanden i övrigt. - Regeringsrättens förordnande den 17 september 2003 att kammarrättens beslut tills vidare inte skall gälla skall bestå i avvaktan på att kammarrätten avgör målet eller beslutar på nytt i inhibitionsfrågan. (fd II 2004-05-26, Nilsson)

*REGI

*INST