RÅ 2004 not 120

Försäkrad som var bosatt i Sverige men arbetade i Danmark ansågs berättigad till ersättning från svensk arbetslöshetskassa

Not 120. Överklagande av F.F. ang. ersättning från arbetslöshetskassa. - F.F. var bosatt i Sverige och medlem i Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa. Han arbetade i Danmark under tiden den 1 november 1994 - den 31 oktober 1996. Sedan F.F. blivit arbetslös ansökte han hos arbetslöshetskassan om ersättning fr.o.m. den 1 november 1996. Efter det att arbetslöshetskassan avslagit hans ansökan överklagade F.F. beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (1998-01-07, ordf. Bergquist) avslog överklagandet och yttrade. Av 6 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, framgår bl.a. följande. Rätt till ersättning vid arbetslöshet föreligger, för försäkrad som efter senaste inträdet i arbetslöshetskassan, 1. varit medlem under minst tolv månader, om han har haft sin huvudsakliga försörjning genom avlönat arbete för annans räkning (medlemsvillkor), 2. under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete i minst 80 dagar fördelade på minst fem månader (arbetsvillkor). - Av EG-förordning nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordningen) framgår bl.a. följande. - Förordningen Artikel 67. Sammanläggning av försäkrings- eller anställningsperioder. 2. Den behöriga institutionen i en medlemsstat, vars lagstiftning kräver att anställningsperioder har fullgjorts för att någon skall få, bibehålla eller återfå rätt till förmåner, skall i den utsträckning som behövs beakta försäkrings- eller anställningsperioder som han har fullgjort som anställd enligt en annan medlemsstats lagstiftning som om de vore anställningsperioder som har fullgjorts enligt den lagstiftning som denna institution tillämpar. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. F.F. har under ramtiden den 1 november 1995 - den 31 oktober 1996 bott i Sverige men arbetat i Danmark. Han har inte tillhört dansk arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassans styrelse har funnit att det är troligt att F.F. kan ha erhållit felaktig information i samband med att han började arbeta i Danmark. - Länsrätten, som inte har att pröva frågor om missnöje över arbetslöshetskassans handläggning, gör följande bedömning. - Under ramtiden har F.F. arbetat i Danmark utan att tillhöra dansk arbetslöshetsförsäkring. Av förordningen Artikel 67 följer att det inte finns förutsättningar för att beakta det arbetet vid bedömningen av om han har uppfyllt arbetsvillkoret. Rätt till arbetslöshetsersättning föreligger således inte. - I överklagande yrkade F.F. att han skulle tillerkännas sökt arbetslöshetsersättning då han uppfyllde arbetsvillkoren enligt 6 § ALF. - Kammarrätten begärde yttrande från Arbetsmarknadsstyrelsen som uttalade bl.a. följande. Ett arbete som utförts i Danmark under tid som den anställde inte varit försäkrad kan inte ligga till grund för sammanläggning av försäkringsperioder enligt artikel 67 i EG-förordningen nr 1408/71. Enligt artikel 13.2a i förordningen skall den som är anställd för arbete inom en medlemsstats territorium omfattas av denna medlemsstats lagstiftning, även om han är bosatt inom en annan medlemsstats territorium. Det finns inte någon valmöjlighet vad gäller försäkringstillhörigheten. Det förhållandet att F.F. under sin anställningstid i Danmark tillhört den svenska försäkringen kan således inte avhjälpa bristen på korrekt försäkringstillhörighet. När F.F. i november 1996 ansökte om ersättning hade han ingen rätt till ersättning från svensk arbetslöshetskassa. - F.F. anförde bl.a. följande. Han hade arbetat i Danmark men varit bosatt i Sverige och tillhörde svensk arbetslöshetskassa. Han hade varit gränsarbetare enligt den definition som anges i förordningen. Han var enligt artikel 71 i förordningen berättigad till förmåner som om han hade omfattats av svensk lagstiftning. Då han varit försäkrad i arbetslöshetskassa under hela tiden han arbetat i Danmark och även dessförinnan uppfyllde han försäkringsvillkoret i 6 § första stycket 1 ALF. Eftersom - med tillämpning av artikel 67.2 i förordningen - anställningsperioden i Danmark skulle beaktas vid tillämpning av ALF uppfyllde han jämväl det i 6 § första stycket 2 ALF stadgade arbetsvillkoret. - Kammarrätten i Stockholm (2000-01-05, Wennerholm, Berglin, Schön- Engqvist och nämndemännen Bergendahl och Sjölund): Domskäl. För rätt till ersättning enligt ALF, som skall tillämpas i målet, krävs att i 6 § angivna medlems- och arbetsvillkor är uppfyllda. Det är ostridigt att F.F. inte i Sverige uppfyllt villkoren och att frågan i målet därför är om, som F.F. själv hävdar, bestämmelserna i förordningen innebär att den tid han arbetat i Danmark skall beaktas vid bedömningen av om villkoren är uppfyllda. - Enligt artikel 67.1 och 67.2 i förordningen skall behörig institution i stat vars lagstiftning för rätt till förmåner kräver att försäkrings- eller anställningsperioder har fullgjorts under vissa förutsättningar beakta försäkrings- och anställningsperioder som har fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning. Av artikel 67.3 följer emellertid, att denna rätt att under vissa förutsättningar tillgodoräkna sig försäkrings- och anställningsperioder i annat medlemsland gäller, utom i fall som avses i artikel 71.1a (ii) och b (ii), endast under villkor att den förmånssökande personen senast har fullgjort försäkrings- respektive anställningsperioder enligt bestämmelserna i den lagstiftning enligt vilken ansökan om förmåner görs. F.F. var anställd i Danmark till och med den 31 oktober 1996 och hade följaktligen, även om han under anställningen hade behållit sitt medlemskap i Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa, ingen fullgjord försäkrings- eller anställningsperiod i Sverige närmast före sin ansökan om ersättning den 1 november 1996. Om inte annat följer av artikel 71.la (ii) eller b (ii), kan F.F. följaktligen inte på grund av förordningens bestämmelser hävda någon rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid i Danmark vid bedömningen av om han uppfyllt villkoren för rätt till ersättning i Sverige. - Enligt artikel 71.1, jämförd med artikel 1 (o) och (q), skall under vissa förutsättningar förmåner ges till en arbetslös person som tidigare varit anställd och som under sin senaste anställning varit bosatt inom en annan medlemsstats territorium än den inom vars territorium den institution finns hos vilken personen är försäkrad när ansökan om en förmån görs. Bestämmelsen skulle således kunna anses tillämplig i det nu aktuella fallet endast om F.F. under sin anställning i Danmark varit bosatt i något annat medlemsland än Sverige. Då han hela den aktuella tiden varit bosatt i Sverige, kan han följaktligen inte på grund av bestämmelserna i artikel 71.1 hävda någon rätt att tillgodoräkna sig den tid han varit anställd i Danmark. - På grund av det anförda, och då F.F. inte heller på någon annan grund är berättigad att för rätt till ersättning i Sverige tillgodoräkna sig den tid han arbetat i Danmark, hade arbetslöshetskassan fog för att avslå hans begäran om ersättning. Överklagandet skall därför avslås. - Domslut. Kammarrätten avslår överklagandet. - I överklagande yrkade F.F. att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens dom, skulle tillerkänna honom arbetslöshetsersättning och anförde bl.a. följande. Han är svensk medborgare och sedan länge bosatt i Sverige. Innan han började sin anställning i Danmark hade han kontakt med såväl svensk som dansk arbetslöshetskassa och fick då beskedet att han skulle vara fortsatt medlem i svensk arbetslöshetskassa under den tid han arbetade i Danmark. - Arbetsmarknadsstyrelsen, som tidigare förde det allmännas talan i Regeringsrätten, bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att konsekvensen av att F.F. inte varit arbetslöshetsförsäkrad i Danmark var att det arbete han utfört där inte kunde tillgodoräknas honom när svensk arbetslöshetskassa prövade hans rätt till ersättning. - Regeringsrätten (2004-06-15, Lavin, Billum, Hulgaard, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. F.F. var medlem i svensk arbetslöshetskassa och bosatt i Sverige. Under perioden den 1 november 1994 - den 31 oktober 1996 arbetade han som anställd i Danmark. Han var dock inte medlem i dansk arbetslöshetskassa. Sedan han blivit arbetslös ansökte han hos svensk arbetslöshetskassa om ersättning fr.o.m. den 1 november 1996. Frågan i målet gäller om han har rätt till sådan ersättning. - Enligt 2 § ALF, i den i målet aktuella lydelsen, är var och en som är medlem i en registrerad arbetslöshetskassa försäkrad enligt denna lag. Av 6 § ALF framgår att rätt till ersättning vid arbetslöshet föreligger för försäkrad som efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan varit medlem i kassan under minst tolv månader, om han haft sin huvudsakliga försörjning genom avlönat arbete för annans räkning eller, under minst 24 månader, haft sin huvudsakliga försörjning som självständig företagare (medlemsvillkor), och under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde uppfyllt i paragrafen uppställda krav på utfört förvärvsarbete (arbetsvillkor). - F.F. har under den i målet aktuella perioden inte varit anställd i Sverige och har därför inte här uppfyllt arbetsvillkoret enligt 6 § ALF. - I målet aktualiseras vissa artiklar i förordning 1408/71. Huvudregeln om tillämplig lagstiftning finns i artikel 13 i förordningen. Vidare finns i artikel 67 regler om sammanläggning av försäkrings- och anställningsperioder samt i artikel 71 särskilda bestämmelser om gränsarbetare. Av handlingarna framgår att F.F. var att anse som gränsarbetare. I målet är vidare ostridigt att han av såväl svensk som dansk arbetslöshetskassa erhållit besked om att han skulle vara medlem i den svenska kassan och betala avgift till denna och att han varit försäkrad i enlighet med det sålunda erhållna beskedet från de institutioner som kunnat komma i fråga som behöriga myndigheter beträffande hans förmåner vid arbetslöshet. - Regeringsrätten finner med hänsyn till omständigheterna i målet att F.F. får anses berättigad till ersättning. Hans överklagande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att F.F. är berättigad till arbetslöshetsersättning under i målet aktuell tid. - Handlingarna överlämnas till Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa för vidare handläggning. (fd II 2004-04-28, Olsson)

*REGI

*INST