Anläggningslag (1973:1149)

(AL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1149 i lydelse enligt SFS 2022:362
Ikraft
1974-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-01-01

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.

[S2]Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen (1970:988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastigheter prövas av domstol eller annan myndighet, gäller inte denna lag. Den gäller inte heller en allmän vatten- och avloppsanläggning. Lag (2006:413).

 • NJA 1992 s. 47:En enskild väg som tillhör en vägförening kan inte dessutom inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheter som ingår i för eningen. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål enligt anläggningslagen (1973:1149), när sökandens talan avvisas men beslutet härom grundas på den förstahandsståndpunkt som han gjort gällande vid domstolarna.
 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.
 • NJA 2004 s. 266:Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).
 • RH 2006:8:Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik och bestreds av ägarna till villafastigheterna. Däremot förelåg inte hinder att bilda ett servitut för allmän gångtrafik enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen till förmån för en kommunägd fastighet för allmän plats.

2 §  Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas även på

 1. inskriven tomträtt, och
 2. gruva.

[S2]Om det är lämpligt, ska bestämmelserna tillämpas även på

 1. byggnader och andra anläggningar som inte hör till en fastighet,
 2. naturreservat, och
 3. kulturreservat. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: I paragrafen anges att lagens bestämmelser om fastighet är tillämpliga även på viss lös egendom. De särskilt uppräknade objekten kan anslutas till en gemensamhetsanläggning eller i övrigt anförtros rättigheter enligt lagen, på samma sätt som en fastighet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Paragrafen delas in i två stycken, och de objekt som jämställs med en fastighet anges fortsättningsvis i punktform. ...

3 §  Den som innehar en fastighet på grund av ett testamentariskt förordnande, utan att någon har äganderätten till den, anses vid tillämpning av lagen som fastighetens ägare. Som ägare av ett naturreservat eller ett kulturreservat anses den som har beslutat om reservatet. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen reglerar vem som i vissa fall ska anses vara fastighetsägare och som därmed har de rättigheter och skyldigheter som följer av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Ändringen i sista meningen innebär att det är den som har beslutat om ett natur- eller kulturreservat som ska betraktas som dess ägare, även om reservatet förvaltas av någon annan. Enligt <a href="https://lagen.nu/1998:808#K7" ...

Förrättningsmyndighet

4 §  Anläggningsförrättning handlägges av lantmäterimyndighet.

[S2]Om det är lämpligt, får lantmäterimyndigheten förordna särskild förrättningsman. Denne skall äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver och även i övrigt vara lämplig till detta. Vad som i denna lag föreskrives om lantmäterimyndighet gäller i tillämpliga delar sådan särskild förrättningsman. Lag (1995:1405).

Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning m. m.

5 §  Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen.

 • NJA 1997 s. 491:Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 5 § anläggningslagen (1973:1149) att fastighet får tvångsanslutas till en gemensamhetsanläggning endast om det är av väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i anläggningen.
 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.
 • MÖD 2017:40:Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att båtnadsvillkoret var uppfyllt i fallet med hänvisning till att det är mer resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg jämfört med att de anlägger och underhåller egna utfartsvägar. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning för vägen har inte ansetts strida mot egendomsskyddet.
 • RH 2006:8:Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik och bestreds av ägarna till villafastigheterna. Däremot förelåg inte hinder att bilda ett servitut för allmän gångtrafik enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen till förmån för en kommunägd fastighet för allmän plats.
 • RH 2009:35:Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning föreligger då den tidigare prövningen inte lett till något beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning utan endast till ett beslut om att ställa in förrättningen har besvarats nekande. Även fråga om villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning.
 • RH 2007:36:Fråga om fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till gemensamhetsanläggning.
 • MÖD 2016:43:Anläggningsförrättning ----- Genom lantmäterimyndighetens beslut inrättades en gemensamhetsanläggning bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT- tjänster (fiber). Ett antal fastighetsägare överklagade beslutet och yrkade att deras fastigheter inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD fann, i likhet med underinstanserna, att de klagande fastighetsägarna inte hade gjort sannolikt att de anläggningar som de ville ha i stället för fiber var mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen därmed var uppfyllt. MÖD ändrade dock mark- och miljödomstolens dom på så sätt att kostnaden för TV-signal skulle debiteras endast de fastigheter som anslöt sig till abonnemang.
 • RH 2006:15:Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsanläggning avseende småbåtsbrygga. Eftersom det inte var av väsentlig betydelse för de fastigheter som skulle delta i gemensamhetsanläggningen att gemensamhetsanläggningen inrättades kunde inte upplåtelse av utrymme ske.

6 §  Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.

[S2]Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad eller annan anläggning som ej hör till fastighet, om ökad kostnad eller annan olägenhet av betydelse därigenom kan komma att uppstå för annan deltagare i gemensamhetsanläggningen. Lag (1987:126).

 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.
 • MÖD 2017:40:Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att båtnadsvillkoret var uppfyllt i fallet med hänvisning till att det är mer resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg jämfört med att de anlägger och underhåller egna utfartsvägar. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning för vägen har inte ansetts strida mot egendomsskyddet.
 • RH 2009:35:Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning föreligger då den tidigare prövningen inte lett till något beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning utan endast till ett beslut om att ställa in förrättningen har besvarats nekande. Även fråga om villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning.
 • MÖD 2016:43:Anläggningsförrättning ----- Genom lantmäterimyndighetens beslut inrättades en gemensamhetsanläggning bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT- tjänster (fiber). Ett antal fastighetsägare överklagade beslutet och yrkade att deras fastigheter inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD fann, i likhet med underinstanserna, att de klagande fastighetsägarna inte hade gjort sannolikt att de anläggningar som de ville ha i stället för fiber var mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen därmed var uppfyllt. MÖD ändrade dock mark- och miljödomstolens dom på så sätt att kostnaden för TV-signal skulle debiteras endast de fastigheter som anslöt sig till abonnemang.

6 a §  Bestämmelserna i 5 och 6 §§ ska inte tillämpas om det i en detaljplan har meddelats bestämmelser om en gemensamhetsanläggning och anläggningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförandetid. Lag (2010:1005).

 • MÖD 2021:22:Anläggningsförrättning och fastighetsreglering avseende bildande av marksamfällighet ----- På ansökan av en kommun beslutade lantmäterimyndigheten att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i gällande detaljplan. Förbindelsepunkterna för de två i anläggningen ingående fastigheterna skulle upprättas drygt 70 meter från respektive fastighets gräns. Efter lantmäterimyndighetens beslut ändrade mark- och miljödomstolen, på talan av fastighetsägarna i avgöranden som fått laga kraft, placeringen av förbindelsepunkterna till respektive fastighets omedelbara närhet. Mot bakgrund av att allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att dras fram till respektive fastighets gräns har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte längre finns något behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar och att fastighetsägarna därmed har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av anläggningen.

7 §  Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas som har störst nytta av anläggningen. Hyresgästerna företräds av den eller de organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för berörda fastigheter eller, om förhandlingsordning inte gäller, riksorganisation av hyresgäster eller förening, som är ansluten till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde fastigheterna är belägna (hyresgästorganisation).

[S2]Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget. Lag (1989:726).

 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.
 • MÖD 2017:40:Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att båtnadsvillkoret var uppfyllt i fallet med hänvisning till att det är mer resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg jämfört med att de anlägger och underhåller egna utfartsvägar. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning för vägen har inte ansetts strida mot egendomsskyddet.
 • RH 2009:35:Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning föreligger då den tidigare prövningen inte lett till något beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning utan endast till ett beslut om att ställa in förrättningen har besvarats nekande. Även fråga om villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning.
 • MÖD 2016:43:Anläggningsförrättning ----- Genom lantmäterimyndighetens beslut inrättades en gemensamhetsanläggning bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT- tjänster (fiber). Ett antal fastighetsägare överklagade beslutet och yrkade att deras fastigheter inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD fann, i likhet med underinstanserna, att de klagande fastighetsägarna inte hade gjort sannolikt att de anläggningar som de ville ha i stället för fiber var mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret i 5 § anläggningslagen därmed var uppfyllt. MÖD ändrade dock mark- och miljödomstolens dom på så sätt att kostnaden för TV-signal skulle debiteras endast de fastigheter som anslöt sig till abonnemang.
 • MÖD 2021:22:Anläggningsförrättning och fastighetsreglering avseende bildande av marksamfällighet ----- På ansökan av en kommun beslutade lantmäterimyndigheten att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i gällande detaljplan. Förbindelsepunkterna för de två i anläggningen ingående fastigheterna skulle upprättas drygt 70 meter från respektive fastighets gräns. Efter lantmäterimyndighetens beslut ändrade mark- och miljödomstolen, på talan av fastighetsägarna i avgöranden som fått laga kraft, placeringen av förbindelsepunkterna till respektive fastighets omedelbara närhet. Mot bakgrund av att allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att dras fram till respektive fastighets gräns har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte längre finns något behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar och att fastighetsägarna därmed har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av anläggningen.

8 §  Gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på sådant sätt att ändamålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Åtgärd för att underlätta framtida tillbyggnad eller ökat utnyttjande av anläggningen får vidtagas, om åtgärden medför endast ringa ökning av kostnaden.

 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.
 • NJA 2004 s. 266:Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).
 • RH 2006:24:Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.
 • NJA 1993 s. 7:Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.

9 §  Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

[S2]Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska anläggning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Lag (2014:207).

Prop. 2000/01:111: Ändringen är en följdändring med anledning av ändringarna i bestämmelserna om särskilda skydds- och bevarandeområden i 7 kap. miljöbalken. Innebörden är att tillstånd enligt anläggningslagen inte alltid är tillräckligt utan att sökanden i förekommande fall också måste skaffa sig nödvändiga tillstånd enligt de nämnda miljöbalksbestämmelserna.

Prop. 2008/09:119: Delar av paragrafen har ändrats i syfte att anpassa bestämmelserna till ändringarna rörande strandskydd i 7 kap. miljöbalken. Ändringarna gäller vem som är behörig att pröva vissa samordningsfrågor som kan uppkomma vid prövningen av ett ärende om gemensamhetsanläggning. Dessa ändringar har gjorts i paragrafens tredje stycke. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Ändringarna är av samma slag som ...

Prop. 2013/14:58: samhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska anläggning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

I paragrafen anges bl.a. att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas ...

10 §  Inom områden som inte omfattas av detaljplan, får en gemensamhetsanläggning inte inrättas, om anläggningen skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. Lag (1987:126).

11 §  Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse.

[S2]Första stycket gäller icke när anläggningen är till övervägande nytta från allmän synpunkt.

Skyldighet att avstå utrymme

12 §  Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tagas i anspråk på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fastighet, om det icke orsakar synnerligt men för fastigheten. Större utrymme får dock ej tagas i anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter som kan anslutas enligt 5 §.

[S2]Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå utrymme, om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller av annan orsak är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Om ägaren begär det, skall fastigheten inlösas. Är olägenheten begränsad till viss del av fastigheten, skall endast den delen inlösas. Inlösen sker för de fastigheter som skall deltaga i anläggningen utom sådana som avses i 2 §.

[S3]Bestämmelserna i 1 kap.3 och 4 §§expropriationslagen (1972:719) äger motsvarande tillämpning vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf. Utan hinder av dessa bestämmelser kan dock särskild rätt, som tillkommer staten och ej utgör vägrätt, rubbas. Vidare får förordnas att rätten till utrymme för anläggningen skall ha företräde framför särskild rätt som tillskapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastighetsbildning eller på liknande sätt, dock ej om den särskilda rätten utgör vägrätt.

 • NJA 2006 s. 747:En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot anläggningsbeslutet.
 • MÖD 2017:40:Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att båtnadsvillkoret var uppfyllt i fallet med hänvisning till att det är mer resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg jämfört med att de anlägger och underhåller egna utfartsvägar. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning för vägen har inte ansetts strida mot egendomsskyddet.
 • RH 2006:8:Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik och bestreds av ägarna till villafastigheterna. Däremot förelåg inte hinder att bilda ett servitut för allmän gångtrafik enligt 7 kap. fastighetsbildningslagen till förmån för en kommunägd fastighet för allmän plats.
 • RH 2006:15:Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsanläggning avseende småbåtsbrygga. Eftersom det inte var av väsentlig betydelse för de fastigheter som skulle delta i gemensamhetsanläggningen att gemensamhetsanläggningen inrättades kunde inte upplåtelse av utrymme ske.

Överföring av fastighetstillbehör

12 a §  Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och ingår i gemensamhetsanläggningen, skall överföras till och vara samfällda för de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För ett sådant beslut krävs att åtgärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna av åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför. Lag (2001:892).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 12 a § anläggningslagen i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen är ny. Den kan tillämpas om det i samband med inrättandet av en gemensamhetsanläggning upplåts ett visst utrymme på en annan fastighet enligt 12 §. Om det inom det upplåtna utrymmet finns en viss anläggning (t.ex. en byggnad), som utgör fastighetstillbehör men nu skall användas för gemensamhetsanläggningens ...

Ersättning för utrymme m.m.

13 §  I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd enligt 12 a § gäller 5 kap.1012 §§fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid ska inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.

[S2]I fråga om en ansökan om förrättning som har gjorts före den 1 augusti 2010 eller ett sådant förordnande som avses i 17 § första stycket som har meddelats dessförinnan, ska hänvisningen i första stycket till fastighetsbildningslagen samt hänvisningarna i 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid utgången av juli 2010. Lag (2010:820).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om ersättning för upplåtelse eller inlösen av mark eller utrymme (12 §) eller för överföring av fastighetstillbehör (12 a §).

Första stycket är oförändrat. Av hänvisningen till 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen (1970:988), som i sin tur hänvisar till 4 kap. expropriationslagen (1972:719), följer att ...

Prop. 2000/01:138: (Jfr 13 § anläggningslagen i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen reglerar frågor om ersättning i samband med anläggningsförrättning. I sin föreslagna lydelse är den tillämplig även i fråga om ersättning för överföring av fastighetstillbehör. Frågor om ersättning har behandlats i avsnitt 9....

 • MÖD 2013:38:Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även frågor om fastighetsreglering, ersättning och rättegångskostnader.

13 a §  Ersättning enligt 13 § skall bestämmas i pengar att utbetalas på en gång. Efter särskilt yrkande får lantmäterimyndigheten, om det är lämpligt, hänvisa sakägare att vid särskild förrättning föra talan om sådan ersättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband med anläggningsförrättningen. Ansökan om särskild förrättning skall göras inom den tid, högst tio år, som lantmäterimyndigheten bestämmer.

[S2]Avser förrättningen en fastighet som svarar för en fordran, får lantmäterimyndigheten besluta enligt första stycket endast om fordringshavarna medger det. Besväras fastigheten av en gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Om beslutet är väsentligen utan betydelse för någon rättsägare, krävs dock inte något medgivande av denne. Lag (1995:1405).

13 b §  Denna lag är inte tillämplig i fråga om ersättning för skada eller intrång som uppkommer efter förrättningen och som inte har kunnat förutses vid denna. Lag (1992:1148).

13 c §  Om det är lämpligt och berörda sakägare medger det, får lantmäterimyndigheten vid förrättningen även pröva ett av en sakägare framställt yrkande om ersättning som har samband med förrättningen men rör rättsförhållande som inte skall prövas enligt denna lag.

[S2]Vid handläggning av frågor som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 12 c § andra stycket fastighets bildningslagen (1970:988). Lag (1995:1405).

Samfällighet

14 §  Gemensamhetsanläggning och rätt till utrymme är samfällda för de fastigheter som deltager i anläggningen. Inlöst mark är samfälld för de fastigheter för vilka inlösen skett.

[S2]För anläggningens utförande och drift utgör de deltagande fastigheterna en särskild samfällighet.

 • NJA 2004 s. 266:Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).

Fördelning av kostnader

15 §  Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggnings utförande fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anläggningen. Inlöses mark för endast vissa av deltagarna i anläggningen, fastställes grunderna för fördelning av kostnaderna för inlösen särskilt.

[S2]Andelstal fastställes även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. Sådant andelstal bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Om det är lämpligt, kan föreskrivas att kostnaderna i första hand skall fördelas genom att avgifter uttages för anläggningens utnyttjande. Grunderna för beräkningen av sådana avgifter fastställes vid förrättningen.

 • MÖD 2019:8:Jäv ----- Ett tekniskt råd i mark- och miljödomstolen hade i ett avgörande angående bestämmande av andelstal i väg (gemensamhetsanläggning) uttalat sig om den s.k. tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet. Det tekniska rådet handlade senare ett annat mål med samma klaganden rörande en annan gemensamhetsanläggning, vilket också rörde tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden. Klagandena gjorde i det senare målet gällande att det tekniska rådet var jävig genom att i det tidigare målet ha gjort vissa uttalanden om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet. Mark- och miljööverdomstolen har uttalat att utfyllande metoder inte är ovanliga när det gäller att bestämma vad som är skäligt i fråga om kostnader eller ersättning för olika situationer inom fastighetsrätten. Uttalanden i ett avgörande om tillförlitligheten eller tillämpbarheten av sådana metoder får mot den bakgrunden i regel inte anses kunna leda till hinder för en domare att på grund av jäv handlägga ett senare mål där metoden ånyo ifrågasätts. De uttalanden som gjordes i den tidigare domen har heller inte ansetts så kategoriska i fråga om tonkilometermetodens tillförlitlighet eller tillämpbarhet att det kunde anses föreligga ett legitimt tvivel om det tekniska rådets opartiskhet i det aktuella målet. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det inte föreligger jäv.
 • NJA 2004 s. 266:Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).
 • MÖD 2013:21:Förrättning enligt anläggningslagen ----- Lantmäteriet beslutade, med stöd av 24 a § anläggningslagen, att en styrelse för en samfällighetsförening skulle få besluta att ändra andelstal då antalet hushåll som använder en fastighet ändras stadigvarande och en och samma fastighet får belastas av högst två hushåll. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt Lantmäteriets beslut. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Lantmäteriets beslut inte är tillräckligt klart och tydligt. Begreppet ”hushåll” har inte ett så entydigt innehåll att det skulle vara lätt för styrelsen att konstatera att ändrade förhållanden inträtt och att därför förutsättningar för ändring av andelstalen föreligger. Att en fastighet får belastas av högst två hushåll skulle även kunna innebära möjligheter till en utjämning av kostnadsfördelningen som inte är förenlig med principen i 15 § anläggningslagen om att andelstal ska bestämmas främst med hänsyn till den nytta en fastighet har av anläggningen.
 • NJA 2010 s. 350:Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhetsanläggning.

Överenskommelser mellan sakägare m.m.

16 §  Avsteg får göras från

 1. 5 §, om ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen medger det,
 2. 8 § såvitt den innebär skydd för enskilt intresse, 12 § första stycket eller 13 §, om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger det,
 3. 12 a § andra meningen, om anläggningens ägare medger det,
 4. 15 §, om det medges av fastighetsägare som åläggs större bidragsskyldighet än som annars skulle ha gällt och avvikelsen från bestämmelsen inte sker i otillbörligt syfte.

[S2]Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 eller 15 § med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare behövs ej, om anläggningens inrättande är väsentligen utan betydelse för honom. Lag (2001:892).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 16 § anläggningslagen i utkastet till lagrådsremiss.)

I första stycket har tillkommit en ny punkt, 3, som innebär att det särskilda båtnadsvillkor som gäller för överföring av fastighetstillbehör enligt 12 a § andra meningen inte behöver tillämpas, om ägaren av den anläggning som skall överföras medger det.

 • NJA 1984 s. 531:Överenskommelse, träffad före anläggningsförrättning (I) eller fastighetsbildningsförrättning (II och III), har under vissa förutsättningar ansetts innebära ett medgivande enligt 16 § anläggningslagen respektive 5 kap 18 § FBL. Tillika frågor om förutsättningar för att fastighetsbildningsförrättning skall kunna handläggas utan sammanträde och kommunikation med sakägare. 4 kap 14 och 15 §§ FBL. (II och III).

Begäran om förrättning

17 §  En anläggningsfråga tas upp efter ansökan. Om det vid fastighetsreglering har beslutats att en anläggningsfråga ska prövas enligt denna lag, får frågan dock tas upp utan ansökan.

[S2]En anläggningsfråga får prövas gemensamt med en annan anläggningsfråga eller med en fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. En sådan gemensam förrättning får åter delas upp på skilda förrättningar.

[S3]Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag får lantmäterimyndigheten besluta om prövning enligt 14 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2020:368).

Prop. 2019/20:125: I paragrafens tredje stycke görs en ändring av rättelsekaraktär.

Prop. 2000/01:138: (Jfr 17 § anläggningslagen i utkastet till lagrådsremiss.)

I ett nytt tredje stycke föreskrivs att lantmäterimyndigheten vid en förrättning enligt anläggningslagen får förordna om fastighetsbestämning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen. Frågan har behandlats ...

18 §  Rätt att begära förrättning enligt denna lag har

 1. ägaren av en fastighet som ska delta i anläggningen,
 2. ägaren av en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del ska användas för allmän plats för vilken kommunen inte är huvudman eller för trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter,
 3. kommunen,
 4. hyresgästorganisation.

[S2]En samfällighetsförening får, efter beslut av föreningsstämman, begära en förrättning som angår gemensamhetsanläggning under föreningens förvaltning.

[S3]Länsstyrelsen kan begära förrättning för inrättande av anläggning som styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

[S4]Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av förvärvet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

[S5]Bestämmelser om rätt för väghållare och den som bygger eller innehar järnväg att begära förrättning enligt denna lag finns i 20 a § och 25 § tredje stycketväglagen (1971:948) samt i 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:428).

Förrättning

19 §  I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap.1-24 och 27-40 §§ samt 6 kap.6 och 7 §§fastighetsbildningslagen (1970:988).

[S2]Har hyresgästorganisation påkallat förrättningen eller kan den eljest beröra hyresgästers rätt, skall lantmäterimyndigheten underrätta organisationen om tid och plats för sammanträde eller, i fall som avses i 4 kap. 15 § fastighetsbildningslagen, om förrättningen innan denna avslutas. Lag (1995:1405).

20 §  Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses eller eljest tages i anspråk för gemensamhetsanläggning, är sakägare vid förrättningen, om hans rätt beröres.

 • NJA 2006 s. 747:En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot anläggningsbeslutet.

21 §  Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för anläggningen och ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att inrätta anläggningen. Myndigheten bör då rådgöra med sakägarna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs av anläggningen.

[S2]Om förrättningen har begärts endast av ägaren av en fastighet som lantmäterimyndigheten bedömer inte kan tilldelas en rätt att delta i anläggningen och som inte heller helt eller till viss del ska användas till en allmän plats eller trafikanläggning som avses i 18 § första stycket, får anläggningen inte inrättas.

[S3]Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myndigheten ska kunna bedöma om anläggningen är tillåten och under förutsättning att det i övrigt finns förutsättningar för att inrätta anläggningen, får myndigheten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in bevis om att ansökan om tillstånd har gjorts. Lag (2014:207).

Prop. 2013/14:58: ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att inrätta anläggningen. Myndigheten bör då rådgöra med sakägarna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs av anläggningen.

Om förrättningen har begärts endast av ägaren av en fastighet som lantmäterimyndigheten bedömer inte kan tilldelas en rätt att delta i anläggningen och som inte heller helt eller till viss ...

22 §  Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2013:492).

Prop. 2012/13:76: Paragrafen ändras så att hänvisning görs till rätt lagrum. Dessutom görs en språklig justering.

23 § Har upphävts genom lag (2014:207).

24 §  Om det inte finns något hinder mot att inrätta gemensamhetsanläggningen, skall lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut.

[S2]I ett anläggningsbeslut anges

 1. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,
 2. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen,
 3. utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen,
 4. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
 5. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §,
 6. tiden för gemensamhetsanläggningens bestånd, om en sådan bör bestämmas,
 7. den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd,
 8. behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utförande.

[S3]I anläggningsbeslutet får också anges de i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheternas andelstal i fråga om kostnaderna för anläggningens utförande och drift.

[S4]Prövas anläggningsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, får anläggningsbeslutet upptagas i fastighetsbildningsbeslutet. Lag (2001:892).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 24 § anläggningslagen i promemorians förslag respektive utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafens andra stycke har tillförts en bestämmelse om att anläggningsbeslut i förekommande fall skall innehålla en uppgift om beslut enligt 12 a §. Stycket har vidare ändrats redaktionellt, dels för att få ett modernare språk, dels för att tydliggöra skillnaden mellan ”gemensamhetsanläggning” och sådan ”anläggning” ...

24 a §  Lantmäterimyndigheten kan i anläggningsbeslutet bestämma att styrelsen för en samfällighetsförening får besluta om ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt ändras stadigvarande.

[S2]Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om beslut enligt första stycket. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet för införing i fastighetsregistrets allmänna del. Beslutet får tillämpas först sedan sådan införing har skett.

[S3]Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering. Lag (2000:240).

 • MÖD 2019:27:Samfällighets debitering av fastighetsägare för hus på ofri grund ----- Ett hus på ofri grund var deltagande i en samfällighet. Sedan huset rivits debiterade samfällighetsföreningen fastighetsägaren för den andel som det nu rivna huset hade haft. MÖD fann att detta inte var korrekt eftersom den andel som bortfallit efter rivningen inte automatiskt skulle hänföras till fastigheten.
 • MÖD 2013:21:Förrättning enligt anläggningslagen ----- Lantmäteriet beslutade, med stöd av 24 a § anläggningslagen, att en styrelse för en samfällighetsförening skulle få besluta att ändra andelstal då antalet hushåll som använder en fastighet ändras stadigvarande och en och samma fastighet får belastas av högst två hushåll. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt Lantmäteriets beslut. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Lantmäteriets beslut inte är tillräckligt klart och tydligt. Begreppet ”hushåll” har inte ett så entydigt innehåll att det skulle vara lätt för styrelsen att konstatera att ändrade förhållanden inträtt och att därför förutsättningar för ändring av andelstalen föreligger. Att en fastighet får belastas av högst två hushåll skulle även kunna innebära möjligheter till en utjämning av kostnadsfördelningen som inte är förenlig med principen i 15 § anläggningslagen om att andelstal ska bestämmas främst med hänsyn till den nytta en fastighet har av anläggningen.

25 §  Om det är lämpligt, får anläggningsbeslut meddelas utan hinder av att tekniska arbeten och värderingar ej utförts.

26 §  Tillträde av utrymme som tagits i anspråk eller av mark som inlösts sker vid den tidpunkt som lantmäterimyndigheten bestämmer. Innan tillträde sker, skall anläggningsbeslutet ha vunnit laga kraft och ersättning enligt 13 § ha betalats. Lag (1995:1405).

27 §  Utan hinder av att ersättning enligt 13 § ej betalats får tillträde ske, om berörda sakägare medger det. Även utan medgivande får tillträde ske, sedan lantmäterimyndigheten bestämt förskott på den ersättning som slutligen fastställes och detta betalats. Är det uppenbart att förskottet skulle uppgå till endast obetydligt belopp, kan lantmäterimyndigheten föreskriva att tillträde får ske utan att förskott betalas.

[S2]I beslut om förskott skall anges hur betalningsskyldigheten skall fördelas mellan delägarna i anläggningen. I beslutet skall vidare anges den tid inom vilken förskott, som utgör villkor för tillträde, skall ha betalats. Har betalning ej skett inom utsatt tid, får tillträde ej ske förrän ersättning enligt 13 § har betalats.

[S3]Även sedan tillträde har skett kan lantmäterimyndigheten på begäran av sakägare bestämma att förskott skall utgå.

[S4]Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersättningen ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast om tillträde har skett eller förskottet ändå har betalats. Lag (1995:1405).

27 a §  Bestämmelserna i 5 kap. 30 a § fastighetsbildningslagen (1970: 988) om förtida tillträde äger motsvarande tillämpning vid förrättning enligt denna lag. Vad som sägs om fastighetsbildningsbeslut skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut. Med motsvarande tillämpning av bestämmelserna om förtida tillträde får förordnas att anläggningsbeslutet även i övrigt får verkställas utan hinder av att det ej har vunnit laga kraft. Lag (1977:364).

 • MÖD 2021:9:Förtida tillträde ----- I mål om inrättande av gemensamhetsanläggning för i huvudsak befintlig brygga och parkeringsplats som tidigare upplåtits genom arrendeavtal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit yrkande om förtida tillträde. Som skäl för beslutet har angetts att då gemensamhets-anläggningen enbart avser i huvudsak fortsatt oförändrad användning innebär det förtida tillträdet att risk för kapitalförstöring undviks.

28 §  Förrättning som påbörjats enligt förordnande vid fastighetsreglering skall inställas, om regleringsförrättningen inställes. Förrä ttningen skall dock fortsättas, om sakägare som fört talan vid förrättningen och som kunnat ansöka om denna begär det. Underrättas sakägarna om regleringsförrättning ens inställande vid sammanträde, skall begäran framställas vid sammanträdet. I annat fall skall begäran framställas inom tid som lantmäterimyndigheten föreskriver. Lag (1995:1405).

29 §  Förrättningskostnaderna ska, om ett anläggningsbeslut har meddelats, fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen efter vad som är skäligt.

[S2]Om en förrättning har begärts enligt 20 a § eller 25 § tredje stycketväglagen (1971:948) ska den som begärt förrättningen svara för förrättningskostnaderna.

[S3]Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, ska den som begärt förrättningen svara för förrättningskostnaderna.

[S4]I övrigt tillämpas 2 kap.6 och 7 §§fastighetsbildningslagen (1970:988) på en förrättning enligt denna lag. Lag (2020:368).

Prop. 2019/20:125: Paragrafen reglerar bl.a. förrättningskostnadernas fördelning. Genom ändringarna möjliggörs direkt verkställighet av de beslutade förrättningskostnaderna. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Hänvisningen till fastighetsbildningslagen ändras så att den nya 2 kap. 7 § i den lagen blir tillämplig även på förrättningar enligt den förevarande lagen. ...

29 a §  I fråga om möjlighet till indrivning av kostnader för registrering av andelstal enligt 24 a § och för godkännande av en överenskommelse enligt 43 § eller en ändring enligt 43 a § ska 2 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas. Lag (2022:362).

Prop. 2019/20:125: Paragrafen, som är ny, möjliggör direkt verkställighet av beslut om vissa kostnader. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen kompletterar 29 § fjärde stycket som bl.a. reglerar verkställighet av förrättningskostnader. Se vidare kommentaren till 2 kap. 7 § fastighetsbildningslagen.

Prop. 2021/22:122: Paragrafen behandlar möjligheten för lantmäterimyndigheten att driva in kostnader. Paragrafen ändras så att lantmäterimyndigheten även får möjlighet att driva in kostnader för godkännande av en ändring av andelstal enligt den nya 43 a §. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Domstolsprövning

30 §  I fråga om fullföljd av talan mot ett beslut eller en åtgärd av lantmäterimyndigheten enligt denna lag ska 15 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas. Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska då tillämpas på anläggningsbeslut.

[S2]Ett anläggningsbeslut eller ett beslut om att ställa in en förrättning som har begärts av en hyresgästorganisation får överklagas av organisationen på samma sätt som av en sakägare.

[S3]Ett beslut av lantmäterimyndigheten enligt 4 § andra stycket eller 33 a § denna lag får överklagas särskilt på det sätt och inom den tid som anges i 15 kap. 2 § fastighetsbildningslagen.

[S4]Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i ett ärende om godkännande enligt 43 eller 43 a § denna lag räknas tiden för överklagande från dagen för lantmäterimyndighetens beslut. Ett beslut om sådant godkännande får överklagas på samma sätt som ett anläggningsbeslut av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och av länsstyrelsen. Bestämmelserna i 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbildningslagen ska tillämpas på lantmäterimyndighetens beslut om debitering av kostnader för prövning av ärenden om godkännande enligt 43 eller 43 a §. Lag (2022:362).

Prop. 1997/98:101: I fjärde stycket har ett tillägg gjorts som innebär att en räkning som avser prövning av ett ärende om godkännande av en överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen skall överklagas till fastighetsdomstol. I tillägget hänvisas till 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Ändringen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:101#S4-4-1" ...

Prop. 2013/14:58: myndigheten enligt denna lag tillämpas15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988). Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut ska då tillämpas på anläggningsbeslut.

Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av en förrättning som begärts av en hyresgästorganisation får organisationen föra talan i likhet med ...

Prop. 2021/22:122: Paragrafen behandlar vissa frågor om överklagande av lantmäterimyndighetens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Av paragrafen framgår att 15 kap. fastighetsbildningslagen ska tillämpas vid överklagande av lantmäterimyndighetens beslut enligt 43 a §. Paragrafens fjärde stycke ändras så att det framgår att tiden för överklagande ...

 • NJA 2002 s. 161:Anläggningsbeslut har meddelats avseende en småbåtsbrygga. Ägare av grannfastighet har ansetts inte ha rätt att som sakägare överklaga anläggningsbeslutet.
 • NJA 2009 s. 548:Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.

31 §  Bestämmelserna i 16-18 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegången i fastighetsbildningsmål äger motsvarande tillämpning på mål som fullföljts enligt 30 §.

[S2]I rättegången likställes hyresgästorganisation med enskild sakägare, om organisationen fört talan mot lantmäterimyndighetens beslut eller saken eljest kan beröra hyresgästers rätt. Lag (1995:1405).

 • NJA 1992 s. 47:En enskild väg som tillhör en vägförening kan inte dessutom inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheter som ingår i för eningen. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål enligt anläggningslagen (1973:1149), när sökandens talan avvisas men beslutet härom grundas på den förstahandsståndpunkt som han gjort gällande vid domstolarna.
 • MÖD 2012:41:Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättningar att genom lantmäteriförrättning upplåta rätt till befintlig väg. Mark- och miljööverdomstolen fann att upplåtelsen skulle innebära synnerligt men för en av de belastade fastigheterna och att upplåtelse av rätt till väg därför inte kunde ske. Mark- och miljööverdomstolen fann att den sakägare som ansökt om förrättningen skulle betala rättegångskostnaderna för ägaren av den fastighet som skulle drabbas av synnerligt men, samt att var och en i övrigt skulle svara för sina rättegångskostnader. I målet avvisade Mark- och miljööverdomstolen sökandens yrkanden avseende fastställande av urminnes hävd m.m.
 • NJA 2009 s. 548:Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.

Verkställighet m.m.

32 §  Ersättning enligt 13 § ska betalas inom tre månader efter det att ersättningsbeslutet fick laga kraft. På obetald ersättning ska ränta betalas

 1. enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag tillträde sker, dock längst till utgången av nämnda betalningsfrist, och
 2. enligt 6 § räntelagen från utgången av betalningsfristen.

[S2]I fråga om ersättning som avses i första stycket och förskott som avses i 27 eller 27 a § ska 5 kap.16 och 17 §§fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen reglerar formerna för betalning av ersättning och förskott. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 30 § ledningsrättslagen (1973:1144). Se författningskommentaren till den paragrafen.

32 a §  Lantmäterimyndighetens beslut att med stöd av bestämmelserna i denna lag förplikta någon att lämna ersättning till en sakägare får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

[S2]Vägrar någon utan skäl att avträda mark eller byggnad i rätt tid, har tillträdaren rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av egendomen. Lag (1995:1405).

33 §  Ett anläggningsbeslut upphör att gälla, om

 1. full ersättning enligt 13 § inte har betalats i föreskriven ordning inom ett år efter det att beslutet om ersättning fick laga kraft och inte heller någon som har tillerkänts sådan ersättning har begärt verkställighet av ersättningsbeslutet inom samma tid,
 2. gemensamhetsanläggningen inte inom den tid som har bestämts i beslutet har utförts i sådan omfattning att syftet med anläggningen har tillgodosetts för samtliga deltagande fastigheter, såvida inte en ansökan om förordnande av en syssloman enligt 33 a § har gjorts inom samma tid, eller
 3. ett beslut att avslå en ansökan som avses i 2 har fått laga kraft och tiden för utförandet av anläggningen har gått ut.

[S2]Om en fastighet eller en del av en fastighet enligt anläggningsbeslutet ska inlösas, gäller beslutet i denna del trots första stycket.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten besluta om förlängning av de tider som anges i första stycket.

[S4]Ersättning som har betalats får inte krävas tillbaka på grund av att anläggningsbeslutet har upphört att gälla enligt denna paragraf.

[S5]Första stycket 1 gäller inte ersättning som har fastställts vid en särskild förrättning enligt 13 a §. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om när ett anläggningsbeslut upphör att gälla på grund av brister i betalning eller utförande. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Förutsättningarna för upphörande i första stycket spaltas upp i tre punkter. Enbart förutsättningarna för upphörande i första stycket 2 ändras ...

 • RH 2000:2:En samfällighetsförening har ansetts inte kunna vara part i rättegång rörande frågan om det anläggningsbeslut, varigenom den anläggning som föreningen förvaltar inrättades, har förfallit.
 • MÖD 2018:2:Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om en anteckning i fastighetsregistret ska tas bort enligt 34 § fjärde stycket anläggningslagen på grund av att ett anläggningsbeslut har upphört att gälla enligt 33 § samma lag är ett beslut som inte får överklagas till mark- och miljödomstol. Beslutet är att se som ett beslut i registerhänseende som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister.
 • NJA 1992 s. 159:I ett anläggningsbeslut har beträffande en befintlig väg föreskrivits bl a om iståndsättning av vägen och om andelstal. Då iståndsättningsåtgärderna inte vidtagits inom den i beslutet bestämda tiden har anläggningsbeslutet ansetts förfallet. 33 § anläggningslagen. Trots att anläggningsbeslutet förfallit har anläggningen fortfarande ansetts inrättad enligt anläggningslagen. 11 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter.

33 a §  Om det skäligen kan befaras att anläggningen inte kommer att utföras inom den tid som anges i anläggningsbeslutet eller i ett beslut om förlängd tid, får lantmäterimyndigheten på ansökan av någon som enligt 18 § har rätt att begära förrättning förordna syssloman för genomförande av anläggningsbeslutet. En sådan syssloman har de befogenheter som annars tillkommer delägarna.

[S2]I förordnandet för sysslomannen skall lantmäterimyndigheten ange den tid inom vilken sysslomannen skall ha genomfört anläggningsbeslutet. Om särskilda skäl föreligger, får lantmäterimyndigheten besluta om förlängning av denna tid.

[S3]Lantmäterimyndigheten beslutar om ersättning till sysslomannen och om fördelning mellan delägarna av ersättningsbeloppet. Har detta inte betalats inom den tid som lantmäterimyndigheten bestämt, får myndighetens beslut verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (1997:616).

34 §  Sedan en förrättning enligt denna lag har avslutats och vunnit laga kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighetsregistrets allmänna del. Har förrättningen överklagats, skall uppgiften föras in där snarast möjligt sedan domstolens avgörande har vunnit laga kraft.

[S2]Uppgift om anläggningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt får föras in i registrets allmänna del även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får dock inte föras in innan beslutet har vunnit laga kraft.

[S3]När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats eller när ett anläggningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta uppgift med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registrets allmänna del i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet. Detsamma gäller när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

[S4]Om ett förrättningsbeslut har upphört att gälla, skall anteckning enligt första-tredje styckena tas bort. Lag (2000:240).

 • MÖD 2018:2:Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om en anteckning i fastighetsregistret ska tas bort enligt 34 § fjärde stycket anläggningslagen på grund av att ett anläggningsbeslut har upphört att gälla enligt 33 § samma lag är ett beslut som inte får överklagas till mark- och miljödomstol. Beslutet är att se som ett beslut i registerhänseende som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister.

Verkan av ändrade förhållanden m.m.

35 §  En fråga som har behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning får prövas vid en ny förrättning om

 1. förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på frågan,
 2. det i det tidigare avgörandet har beslutats att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut, eller
 3. det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

[S2]Vid den nya förrättningen får det inte beslutas om en sådan ändring i fråga om kretsen av fastigheter som deltar i en gemensamhetsanläggning eller en fastighets andelstal att avsevärd olägenhet uppkommer från allmän eller enskild synpunkt.

[S3]Om den nya förrättningen gäller en fråga av enklare slag och samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen de delägare som frågan väsentligen saknar betydelse för. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen anger förutsättningarna för omprövning av ett förrättningsbeslut. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Första stycket disponeras om på så sätt att villkoren för omprövning anges i tre punkter. Någon ändring i sak görs inte.

Ändringen i tredje stycket innebär att en samfällighetsförening vid omprövning kan företräda de medlemmar som den fråga som omprövas väsentligen ...

Prop. 2013/14:58: som tidigare behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning, kan frågan prövas vid en ny förrättning. Även utan att sådana förhållanden inträtt får en ny förrättning äga rum, om det har föreskrivits i det tidigare avgörandet att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut eller om det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

Vid den nya förrättningen får det inte beslutas om en sådan ...

 • RH 2006:7:Vid omprövning av gemensamhetsanläggning avseende båtbrygga ansågs behov av bryggan fortfarande föreligga. Sådana ändrade förhållanden som krävs för att beslut om gemensamhetsanläggning skall kunna upphävas förelåg därmed inte.
 • RH 2009:35:Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning föreligger då den tidigare prövningen inte lett till något beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning utan endast till ett beslut om att ställa in förrättningen har besvarats nekande. Även fråga om villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning.
 • NJA 1983 s. 188:Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag, tillerkänts ersättning för andel i överskott som han förlorar genom utträdet. Samfällighetsförening som förvaltar samfälligheten har ansetts sakna behörighet att i rättegången om fastighetens utträde företräda övriga i anläggningen deltagande fastigheter såsom legal ställföreträdare.

35 a §  En fråga om överföring av byggnader eller andra anläggningar enligt 12 a § får prövas vid en ny förrättning även om villkoren i 35 § första stycket inte är uppfyllda.

[S2]Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen delägarna vid den nya förrättningen. Lag (2001:892).

Prop. 2000/01:138: (Jfr 35 a § anläggningslagen i utkastet till lagrådsremiss.)

En fråga om överföring av fastighetstillbehör kan tas upp såväl vid den förrättning då gemensamhetsanläggningen inrättas som vid en senare förrättning. I det senare fallet får frågan karaktär av omprövning och komplettering av det ursprungliga anläggningsbeslutet. I förevarande paragrafs första stycke föreskrivs att de särskilda villkor för ...

36 §  Beslutas ändring i fråga om de fastigheter som skall vara anslutna till gemensamhetsanläggning och förvaltas den till anläggningen knutna samfälligheten av samfällighetsförening, skall prövas huruvida föreningen skall upplösas. Förvaltar föreningen även annan samfällighet, skall i stället prövas huruvida den verksamhetsgren som anläggningen utgör skall avvecklas.

37 §  Inträder fastighet i bestående samfällighet, skall ägaren förpliktas att utge ersättning till övriga delägare för den andel i ett enligt 39 § beräknat överskott som tillföres honom genom anslutningen.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning när andelstal höjes för fastighet som ingår i samfällighet.

38 §  Utträder fastighet ur bestående samfällighet, skall ägaren tillerkännas ersättning för den andel i ett enligt 39 § beräknat överskott som han förlorar genom utträdet. Föreligger enligt samma paragraf underskott, skall han förpliktas utge ersättning för sin andel däri.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning när fastighets andelstal minskas.

 • NJA 1983 s. 188:Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag, tillerkänts ersättning för andel i överskott som han förlorar genom utträdet. Samfällighetsförening som förvaltar samfälligheten har ansetts sakna behörighet att i rättegången om fastighetens utträde företräda övriga i anläggningen deltagande fastigheter såsom legal ställföreträdare.

39 §  I fråga om samfällighet som förvaltas av samfällighetsförening skall vid tillämpningen av 37 och 38 §§ som överskott eller underskott anses skillnaden mellan värdet av anläggningen och föreningens tillgångar, å ena sidan, samt föreningens förbindelser, å andra sidan. I fråga om annan samfällighet skall anläggningens värde anses som överskott. Anläggningens värde uppskattas efter vad som är skäli gt med hänsyn främst till kostnaderna för dess utförande samt till anläggningens ålder och fortsatta användbarhet.

[S2]Gäller skilda andelstal beträffande anläggningens utförande och drift, skall överskott eller underskott beräknas för varje sådan verksamhetsgren för sig.

 • NJA 1983 s. 188:Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag, tillerkänts ersättning för andel i överskott som han förlorar genom utträdet. Samfällighetsförening som förvaltar samfälligheten har ansetts sakna behörighet att i rättegången om fastighetens utträde företräda övriga i anläggningen deltagande fastigheter såsom legal ställföreträdare.

40 a §  Om en rätt till mark eller annat utrymme som har tillkommit genom ett beslut enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, begränsas eller upphävs genom ett beslut vid en ny förrättning, ska ägaren av en fastighet som därigenom frigörs från belastning betala ersättning enligt 5 kap.1012 §§fastighetsbildningslagen (1970:988).

[S2]I fråga om tillträde till utrymmet tillämpas 2627 a §§. När det gäller betalning av ersättningen tillämpas 32 §. Lag (2015:373).

41 §  Om fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, ingår i sammanläggning, övergår fastighetens skyldigheter gentemot övriga delägare på den nybildade fastigheten.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning när fastighet genom fastighetsreglering i sin helhet överföres till annan fastighet.

42 §  Delas fastighet som är ansluten till gemensamhetsanläggning, får fastighetens skyldigheter gentemot övriga delägare fördelas mellan de särskilda delarna genom beslut vid fastighetsbildningsförrättningen.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning när del av fastighet genom fastighetsreglering överföres till annan fastighet.

[S3]Fördelningen skall ske enligt de grunder som anges i 15 §. Den gäller endast till dess annat bestämts enligt denna lag och skall ej beaktas vid tillämpningen av 35 §.

42 a §  Lantmäterimyndigheten får i samband med fastighetsbildningsförrättning besluta att en nybildad eller ombildad fastighet skall anslutas till en befintlig gemensamhetsanläggning.

[S2]Beslutar lantmäterimyndigheten om anslutning, skall myndigheten också bestämma andelstal för fastigheten och pröva frågan om ersättning enligt 37 §.

[S3]Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen delägarna vid förrättningen. Lag (1997:616).

43 §  En överenskommelse om att en fastighet ska inträda i eller utträda ur en samfällighet eller att en fastighets andelstal ska ändras har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ett sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen inte strider mot denna lag.

[S2]Fastigheter som inte ska inträda eller utträda eller vars andelstal inte ska ändras företräds vid ingående och godkännande av en överenskommelse av samfällighetsföreningen, om samfälligheten förvaltas av en sådan. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av överenskommelser om ändringar av deltagare och andelstal i samfälligheter. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

I det nya andra stycket klargörs att om samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen de delägande fastigheter som inte ska inträda eller utträda eller vars andelstal inte ska ändras. Detta gäller såväl ...

 • MÖD 2019:27:Samfällighets debitering av fastighetsägare för hus på ofri grund ----- Ett hus på ofri grund var deltagande i en samfällighet. Sedan huset rivits debiterade samfällighetsföreningen fastighetsägaren för den andel som det nu rivna huset hade haft. MÖD fann att detta inte var korrekt eftersom den andel som bortfallit efter rivningen inte automatiskt skulle hänföras till fastigheten.
 • MÖD 2015:47:Fråga om skälig inträdesavgift i en samfällighet ----- Sedan exploatören av ett villaområde kommit överens med säljaren om inträdesavgiften i en bestående samfällighet har avgiften ifrågasatts av såväl exploatören som de nya villaägarna. En överenskommelse om inträde i en befintlig samfällighet inklusive vilken ersättning som ska betalas ska enligt 43 § anläggningslagen godkännas som ett beslut vid ny förrättning endast om det är uppenbart att överenskommelsen inte strider mot anläggningslagen. – Mark- och miljööverdomstolen fann att den överenskomna ersättningen inte avvek från vad som kan anses skäligt i sådan mån att överenskommelsen kunde anses strida mot anläggningslagen.

43 a §  En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning får genom ett beslut på en föreningsstämma ändra en eller flera fastigheters andelstal för utförande eller drift av anläggningen. För beslut om en sådan ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

[S2]Ett beslut om en ändring får samma rättsverkan som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska godkänna ändringen om den inte strider mot denna lag.

[S3]Kostnaderna för ett ärende om godkännande ska fördelas mellan ägarna av fastigheterna i samfällighetsföreningen efter vad som är skäligt. I övrigt ska 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas på kostnaderna. Lag (2022:362).

Prop. 2021/22:122: Paragrafen, som är ny, reglerar förutsättningarna för en samfällighetsförening att besluta om ändring av andelstalen i en gemensamhetsanläggning. Bestämmelserna är i allt väsentligt utformade i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Av första stycket framgår att en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning kan besluta om ändring av andelstalen. Andelstalen ...

44 §  Upplåtes tomträtt i fastighet som deltager i gemensamhetsanläggning, skall tomträtten när den inskrivits deltaga i anläggningen i fastighetens ställe.

45 §  En uppgift om fördelning enligt 42 §, om anslutning enligt 42 a § och om godkännande enligt 43 eller 43 a § ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del snarast möjligt sedan fördelningen, anslutningen eller godkännandet har fått laga kraft. Lag (2022:362).

Prop. 2021/22:122: Paragrafen reglerar inskrivning av vissa uppgifter i fastighetsregistret. Paragrafen ändras så att en uppgift om godkännande enligt 43 a § ska införas i fastighetsregistrets allmänna del när det fått laga kraft. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Särskilda bestämmelser om enskilda vägar

46 §  Till väg hör vägbana och övriga väganordningar.

[S2]Anordning, som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande är väganordning. Väganordning är också till väg ansluten brygga eller färja med färjeläge.

 • NJA 1983 s. 745:Vid byggande av en motorväg har en enskild väg fått dragas under motorvägen. För dränering av den enskilda vägen har en pumpanläggning installerats. Fråga vid förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) huruvida pumpanläggningen utgjorde väganordning till den enskilda vägen eller till motorvägen. 46 § anläggningslagen och 2 § väglagen (1971:948).

47 §  Om särskilda skäl föreligger, kan fastighet anslutas till gemensamhetsanlägg ning som avser väg utan hinder av att anläggningen tillgodoser endast tillfälligt behov för fastigheten.

48 §  I fråga om gemensamhetsanläggning som avser väg får vid tillämpningen av 15 § andra stycket särskild fördelning ske av kostnaderna för de åtgärder som krävs för att vägen skall kunna användas vintertid.

48 a §  Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

[S2]Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos mark- och miljödomstolen. Lag (2010:998).

 • MÖD 2014:9:Avvisad talan ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat talan om återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a § AL på den grunden att talan inte anhängiggjorts på föreskrivet sätt när ansökan om betalningsföreläggande efter återvinning överlämnats till mark- och miljödomstol. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att talan väckts på föreskrivet sätt för prövning i mark- och miljödomstol och undanröjde avvisningsbeslutet.

49 §  En fastighet får ges rätt att bygga en väg över en annan fastighet eller att använda en befintlig väg, om en sådan upplåtelse

 1. är av väsentlig betydelse för att tillgodose den förstnämnda fastighetens behov av väg,
 2. av särskilda skäl är lämpligare än att bilda en gemensamhetsanläggning eller att ansluta fastigheten till en redan bildad anläggning, och
 3. inte medför synnerligt men för den upplåtande fastigheten eller för en annan fastighet som har rätt att använda vägen.

[S2]För en upplåtelse enligt första stycket ska ersättning betalas enligt 13 §. Om upplåtelsen avser en rätt att använda en befintlig väg som ingår i en gemensamhetsanläggning, ska ersättning i stället betalas enligt 50 a § andra och tredje styckena. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen avser upplåtelse av rätt för en fastighet att bygga en väg över en annan fastighet eller att använda en befintlig väg. Den kompletteras av 50 §, som avser upplåtelse av väg för en fastighets tillfälliga behov. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen disponeras om, så att de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vägupplåtelser ska få ske fortsättningsvis framgår av tre punkter ...

 • MÖD 2012:41:Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättningar att genom lantmäteriförrättning upplåta rätt till befintlig väg. Mark- och miljööverdomstolen fann att upplåtelsen skulle innebära synnerligt men för en av de belastade fastigheterna och att upplåtelse av rätt till väg därför inte kunde ske. Mark- och miljööverdomstolen fann att den sakägare som ansökt om förrättningen skulle betala rättegångskostnaderna för ägaren av den fastighet som skulle drabbas av synnerligt men, samt att var och en i övrigt skulle svara för sina rättegångskostnader. I målet avvisade Mark- och miljööverdomstolen sökandens yrkanden avseende fastställande av urminnes hävd m.m.
 • NJA 2014 s. 228:En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fastighet enligt 49 § anläggningslagen endast om servitutet har en direkt anknytning till och är av väsentlig betydelse för behovet av enskild väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.
 • NJA 2008 s. 765:Samfällighetsförening som förvaltar en anläggningssamfällighet har ansetts kunna företräda samfällighetens delägare vid förrättning enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149).
 • NJA 1985 s. 676:Anläggningsbeslut enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149) har ansetts inte kunna meddelas i syfte att anlägga ett motionsspår.
 • NJA 1983 s. 651:I mål om upplåtande enligt 49 § anläggningslagen av rätt att bygga väg har den, som sökt förrättningen, fullföljt talan mot fastighetsdomstolens utslag och i HovR:n yrkat att sådan rätt skulle upplåtas för väg i viss sträckning. En grupp av sakägare, som ej fullföljt talan, har invänt att väg i annan sträckning vore lämpligare, medan en annan grupp av sakägare, som ej heller fullföljt talan, i sin tur har motsatt sig sistnämnda sträckning. Den förra gruppen av sakägare har ansetts ej böra, sedan sökandens fullföljda talan bifallits, förpliktas ersätta den senare gruppen av sakägare deras rättegångskostnader i HovR:n.

50 §  En fastighet får ges rätt att tillfälligt använda en väg som inte hör till fastigheten, om upplåtelsen

 1. är av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning, och
 2. inte medför synnerligt men för en annan fastighet som har rätt att använda vägen eller för en fastighet som vägen går över.

[S2]För en upplåtelse enligt första stycket ska det betalas skälig ersättning med hänsyn främst till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom att vägen används. Ersättningen ska bestämmas att betalas på en gång eller årligen i förskott under den tid som rätten att använda vägen avser och som den tas i anspråk av den berättigade fastigheten.

[S3]Om vägen under en kortare tid används i väsentligt större omfattning än som får anses motsvara den ersättning som har bestämts enligt andra stycket, ska 48 a § tillämpas. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt att tillfälligt använda annans väg. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Paragrafen disponeras om, så att de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en tillfällig vägupplåtelse ska få ske fortsättningsvis framgår av två punkter ...

 • NJA 2014 s. 228:En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fastighet enligt 49 § anläggningslagen endast om servitutet har en direkt anknytning till och är av väsentlig betydelse för behovet av enskild väg för samfärdsel och transporter till och från fastigheten.

50 a §  Om en gemensamhetsanläggning som avser väg förvaltas av en samfällighetsförening och det är av väsentlig betydelse för delägarfastigheterna att använda en väg som ingår i en annan gemensamhetsanläggning, får samfällighetsföreningen ges rätt att använda vägen. Detta gäller endast om en sådan upplåtelse av särskilda skäl är lämpligare än att ansluta fastigheterna till den andra anläggningen.

[S2]För en upplåtelse enligt första stycket ska det betalas skälig ersättning med hänsyn främst till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom att vägen används. Ersättningen ska bestämmas att betalas på en gång eller årligen i förskott.

[S3]Om vägen under en kortare tid används i väsentligt större omfattning än som får anses motsvara den ersättning som har bestämts enligt andra stycket, ska 48 a § tillämpas. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till väg när medlemmarna i en samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning i form av en väg, behöver använda en väg i en annan gemensamhetsanläggning. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Ett nytt tredje stycke ...

51 §  Om det enligt denna lag har beslutats att en fastighet är skyldig att bidra till utförandet eller driften av en väg och det krävs för utförandet eller driften, får det upplåtas en rätt för fastigheten att på en annan fastighet ta sand, grus, jord eller sten, avlägsna eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet eller sätta upp en snöskärm.

[S2]En rätt att röja träd, buskar eller annan växtlighet får upplåtas för en fastighet som enligt denna lag har fått rätt att använda en väg, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

[S3]En upplåtelse enligt första eller andra stycket får inte ske, om den skulle medföra synnerligt men för den belastade fastigheten. Intrånget för den belastade fastigheten får inte heller bli större än nödvändigt. Träd av större prydnadsvärde eller träd och buskar på en tomt eller i en trädgård får fällas endast om det finns synnerliga skäl. Innan träd, buskar eller annan växtlighet avlägsnas eller kvistas, ska fastighetens ägare eller innehavare underrättas.

[S4]För en upplåtelse enligt denna paragraf ska ersättning enligt 13 § betalas. Ersättning för en rätt att ta sand, grus, jord eller sten ska bestämmas att betalas på en gång. Om fastigheten inte ges ensamrätt att ta sådana väghållningsämnen, får det dock bestämmas att ersättning ska betalas efter visst pris för den mängd som tas varje gång rättigheten används. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt att ta väghållningsämnen, utföra siktröjning m.m. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Paragrafen disponeras om utan någon ändring i sak. Bland annat delas hittillsvarande första stycket upp i två stycken.

En materiell ändring görs genom införandet av det nya fjärde stycket. Det innebär att ersättning för en upplåtelse enligt paragrafen ...

52 §  Om en fastighet enligt denna lag har fått en rätt att bygga eller använda en väg, får det till förmån för fastigheten beslutas att en grind eller ett led inte får behållas eller sättas upp på vägen. Ett sådant förbud får inte avse en grind eller ett led i en korsning av järnväg, spårväg eller vattenväg. Förbudet får i övrigt begränsas i den utsträckning som är skälig.

[S2]Ett förbud enligt första stycket får inte beslutas, om det skulle medföra synnerligt men för någon fastighet. För förbudet ska ersättning betalas enligt 13 §. Ersättningen ska bestämmas att betalas på en gång. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen innehåller bestämmelser om att det till förmån för en fastighet som har fått rätt att bygga eller använda en väg kan beslutas att en grind eller ett led inte får behållas eller sättas upp på vägen. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

I andra stycket görs en ändring som innebär att ersättning för ett förbud enligt första stycket ska bestämmas enligt 13 §. Ändringen är av samma slag som ...

53 §  Fråga om rättighet som avses i 49-52 §§ prövas vid förrättning enligt denna lag. Har frågan samband med anläggningsfråga, får den upptagas utan ansökan. I annat fall upptages den på ansökan av ägaren av den fastighet eller, beträffande rättighet enligt 50 a §, den samfällighetsförening till vars förmån rättigheten skall gälla. Frågan får prövas gemensamt med anläggningsfråga eller fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning.

[S2]Vid förrättningsprövningen äger 8-11 §§, 12 § tredje stycket och 16 § motsvarande tillämpning. Hänvisningen i 16 § till 12 § första stycket skall därvid avse bestämmelserna i 49-52 §§ om villkoren för upplåtelse av rättigheten och hänvisningen till 13 § bestämmelserna i samma paragrafer om ersättning för upplåtelsen. 16 § andra stycket gäller dock endast i fråga om ersättning för upplåtelse enligt 49 § som avser rätt att bygga väg över annan fastighet. Lag (1997:616).

54 §  I fråga om upplåtelse enligt 49 § som avser rätt att bygga väg över annan fastighet äger 32 och 33 §§ motsvarande tillämpning.

[S2]Har engångsersättning bestämts för rättighet enligt 49-52 §§ skall ersättningen erläggas inom tre månader efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft. Rättigheten får icke tagas i bruk innan betalning skett. I fråga om verkan av underlåtenhet att betala ersättningen äger 33 § första stycket motsvarande tillämpning. Har ersättning enligt 49-51 §§ bestämts att utgå med visst årligt belopp, får rättigheten icke under något år tagas i bruk innan beloppet för samma år betalats. Lag (1997:616).

54 a §  En överenskommelse om ändring av sådan ersättning enligt 49 § andra stycket, 50 § andra stycket eller 50 a § andra stycket som ska betalas årligen i förskott har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ett sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen inte strider mot denna lag.

[S2]Om ersättningen avser upplåtelse av en väg som ingår i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen delägarna när överenskommelsen ingås och frågan om godkännande prövas.

[S3]En uppgift om godkännandet ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del snarast möjligt sedan godkännandet har fått laga kraft. Lag (2015:373).

Prop. 2014/15:71: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om förutsättningarna för och verkan av godkännande av överenskommelser om ändring av sådan slitageersättning som ska betalas årligen. Den innehåller också bestämmelser om en samfällighetsförenings rätt att företräda delägarna när överenskommelsen träffas och frågan om godkännande prövas. Övervägandena finns i avsnitt 6.1 och 6.3. ...

55 §  Skall väg byggas så att den korsar eller eljest berör allmän väg, järnväg, spårväg, kanal eller flottled, är förvaltningen av denna andra trafikled berättigad att ombesörja de anordningar som föranledes därav. Verkställer förvaltningen ej själv detta arbete, skall förvaltningen övervaka arbetet och, om anordningarna icke utföres på ett för trafiken betryggande sätt, i god tid anmäla förhållandet hos vederbörande myndighet, som får meddela de föreskrifter som behövs.

56 §  Om det behövs för trafiksäkerheten i fråga om en viss enskild väg eller del av enskild väg, får statlig väghållningsmyndighet förordna att bestämmelserna i 43, 45-47, 51-53, 61, 64-69 och 72 §§väglagen (1971:948) skall gälla i tillämpliga delar.

[S2]Vad som i 45-47, 52, 53, 64 och 72 §§väglagen sägs om länsstyrelsen skall i stället avse väghållningsmyndigheten.

[S3]Vad som i väglagen sägs om väghållare i 61 §, i 63 § andra stycket såvitt avser föreläggande som har meddelats med stöd av 52 §, i 65 § såvitt avser ersättning enligt 61 § samt i 66 och 69 §§ skall i stället avse staten. Lag (1997:616).

57 §  Beslut som väghållningsmyndigheten fattat enligt 56 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut av väghållningsmyndigheten gäller omedelbart, såvida inte något annat bestäms i beslutet. Lag (1997:616).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Anläggningslag (1973:1149)

Ändring, SFS 1974:822

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Lag (1989:726).
  Förarbeten
  Prop. 1974:150
  Omfattning
  ändr. 7, 9, 18, 19, 23, 30, 31 §§

Ändring, SFS 1975:662

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet. Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser även för tiden därefter.
  Förarbeten
  Prop. 1975:102
  Omfattning
  ändr. 32 §

Lag (1976:843) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1977:364) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1980:266) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1981:380) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1985:1042) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1987:126) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Har sammanträde med sakägarna hållits före ikraftträdandet skall 6 § i dess äldre lydelse tillämpas.
  3. Har beslut om undantag från plan eller bestämmelse som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse vunnit laga kraft efter utgången av juni 1986, får gemensamhetsanläggning inrättas utan hinder av de nya bestämmelserna i 9 §. Om förrättning inte påkallas inom två år från den dag då beslutet om undantag vann laga kraft, upphör dock beslutet att gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:90
  Omfattning
  ändr. 6, 9, 10, 18, 21, 23 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:726) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Lag (1991:1701) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 23, 30, 35 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1148) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:127, Bet. 1992/93:BoU1
  Omfattning
  ändr. 13, 18, 19, 21, 33 §; nya 13 a, 13 b, 13 c, 32 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:1405) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
  Omfattning
  ändr. 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34, 43 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:3) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:127, Prop. 1995/96:2, Bet. 1995/96:TU8
  Omfattning
  ändr. 18, 29 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Lag (1997:341) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:239, Prop. 1996/97:75
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:616) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:202, Prop. 1996/97:92, Bet. 1996/97:TU8
  Omfattning
  ändr. 30, 33, 35, 45, 49, 53, 54 §§; nya 24 a, 33 a, 42 a, 48 a, 50 a, 56, 57 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:378) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:833) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:240) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
ändr. 24 a, 34, 45 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:389) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:248, Prop. 2000/01:111, Bet. 2000/01:MJU18
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:892) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:37, Prop. 2000/01:138, Bet. 2001/02:BoU2
Omfattning
ändr. 13, 16, 17, 24 §§; nya 12 a, 35 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2006:413) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:213, Prop. 2005/06:78, Bet. 2005/06:BoU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2009:535) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:227, Prop. 2008/09:119
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:362, Prop. 2009/10:162, Bet. 2009/10:CU21
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:998) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 48 a §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:1005) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller för gemensamhetsanläggningar som omfattas av en gällande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 6 a, 9 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2012:183) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för samfällighetsföreningar som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:186, Prop. 2011/12:54, Bet. 2011/12:CU22
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:428) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter i 29 § andra stycket gäller fortfarande om förrättning har begärts före den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:257, Prop. 2011/12:118, Bet. 2011/12:TU13
Omfattning
ändr. 18, 29 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:492) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:244, Prop. 2012/13:76, Bet. 2012/13:CU19
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:207) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket har meddelats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:190, Prop. 2013/14:58, Bet. 2013/14:CU21
Omfattning
upph. 23 §; ändr. 9, 21, 30, 35 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2015:373) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. För förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet
a. gäller 2, 3, 35, 49, 51 och 52 §§ i de äldre lydelserna, och
b. tillämpas inte 40 a §.
 1. Den nya lydelsen av 33 § tillämpas även i fråga om anläggningsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 2. Bestämmelserna i 50 § tredje stycket och 50 a § tredje stycket tillämpas även beträffande vägupplåtelser som har gjorts före ikraftträdandet, dock enbart i fråga om användning av vägen därefter.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:211, Prop. 2014/15:71, Bet. 2014/15:CU12
Omfattning
ändr. 2, 3, 32, 33, 35, 43, 49, 50, 50 a, 51, 52 §§; nya 40 a, 54 a §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2020:368) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20
Omfattning
ändr. 17, 29 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 29 a §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2022:362) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:258, Prop. 2021/22:122, Bet. 2021/22:CU16
Omfattning
ändr. 29 a, 30, 45 §§; ny 43 a §
Ikraftträder
2022-07-01