RÅ 2004 not 125

En person som varit ensam ägare till och ordinarie styrelseledamot i ett fåmansföretag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget (förhandsbesked)

Not 125. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav A följande. - A. AB (Bolaget) bildades 1997 av honom och han är fortfarande ensam ägare av samtliga aktier i Bolaget. Det första räkenskapsåret var förlängt till och med den 31 december 1998. - Under 1997 tillfördes Bolaget 928 000 st. aktier av serie B i X AB genom apport. Härvid tillämpades den s.k. strukturregeln. Aktierna hade dessförinnan innehafts av honom privat. Han var vid denna tidpunkt verkställande direktör i X AB. - Vid utgången av 2003 innehade Bolaget ytterligare aktier i X. Ökningen i antal är hänförlig till den split som ägde rum 1999. Härutöver innehade Bolaget mindre poster i två andra, onoterade, svenska aktiebolag samt andelar i en utländsk fond. - Enligt hans uppfattning har Bolaget under hela tiden från bildandet varit ett förvaltningsbolag. Under år 2000 startades en sidoverksamhet, då Bolaget införskaffade en segelbåt. Båten förvärvades från en extern person och lämnades till en förmedlingsfirma i södra Europa för uthyrning. Senare under året överfördes båten till USA och handhades där av en annan förmedlingsfirma. Avsikten var att uthyrning skulle ske i sådan omfattning att lönsamhet skulle uppnås. Så blev dock inte fallet och verksamheten avvecklades under 2002. Under år 2000 tecknade Bolaget också ett avtal om förvärv av en annan segelbåt för leverans under 2002. Rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet överläts i början av 2002, varför Bolaget aldrig kom att förvärva denna båt. - Av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (2003:224) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, följer att en fysisk person, som var delägare i ett förvaltningsföretag den 30 juni 2003, före utgången av 2004 kan förvärva andelar i aktiebolag från det f.d. förvaltningsföretaget för ett belopp motsvarande det skattemässiga värdet, utan att företaget uttagsbeskattas. Delägaren skall inte beskattas i inkomstslaget kapital. Skulle däremot aktierna i företaget vara kvalificerade, skall beskattning ske i inkomstslaget tjänst. - Han har nu för avsikt att utnyttja möjligheten till utköp från Bolaget. - Han har sedan Bolaget bildades varit verksam på heltid som verkställande direktör i X AB respektive Y AB. Han har inte ägnat någon del av sin tid åt Bolaget. Bolagets administration handhas av en redovisningsbyrå. Han är ordförande i Bolagets styrelse och hans hustru är ledamot av styrelsen. Deras insatser som ledamöter av styrelsen inskränker sig till sådana åtgärder de enligt lag är skyldiga att utföra i denna egenskap. - Under den tid segelbåten innehades sköttes denna, såväl administrativt som rent fysiskt, av två olika uthyrningsfirmor som professionellt åtar sig den typen av uppdrag. Firmorna rapporterade alla ekonomiska uppgifter direkt till den av Bolaget anlitade redovisningsbyrån. - Bolaget har, utöver innehavet i X, investerat i aktier i Y AB, Z AB och XX AB. Aktierna i Y avyttrades under 2000. Han är sedan maj 1999 ledamot av Y:s styrelse. Uppdraget innefattar endast sedvanligt styrelsearbete. Han har aldrig varit anställd i eller på annat sätt varit verksam i Y, utöver nämnda styrelseuppdrag. Inte heller någon närstående till honom är eller har varit verksamhet i Y, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. - Aktierna i XX förvärvades under 2001. Han är sedan våren 2001 ledamot av XX:s styrelse. Uppdraget innefattar endast sedvanligt styrelsearbete. XX är ett fåmansföretag med två huvudägare som äger sammanlagt 68,8 procent av kapitalet och 83,8 procent av rösterna i bolaget. Bolagets innehav motsvarar 15 procent av kapitalet och 11 procent av rösterna. Han har aldrig varit anställd i eller på annat sätt verksam i XX, utöver nämnda styrelseuppdrag. Inte heller någon närstående till honom är eller har varit verksam i XX. - Z AB avknoppades 1999 från ZZ AB till ZZ:s aktieägare. Aktierna är onoterade men enligt bolagets websida planeras en notering på Stockholmsbörsens O-lista. Z torde för närvarande vara ett fåmansföretag. Bolagets innehav motsvarar väsentligt under 1 procent av kapital och röster. Han är inte ledamot av Z:s styrelse och har aldrig varit verksam i det bolaget, vilket inte heller någon honom närstående är eller har varit. - Mot bakgrund av den lämnade redogörelsen är det enligt hans uppfattning uppenbart att aktierna i Bolaget inte kan vara kvalificerade. Han anhåller därför att Skatterättsnämnden förklarar att aktierna i Bolaget inte är kvalificerade. -Skatterättsnämnden (2004-03-26, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Bestämmelserna i 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall inte tillämpas på A:s aktieinnehav i A. AB. - Motivering. Bolaget bildades år 1997 med A som ensam ägare. A är ordförande i Bolagets styrelse och hans hustru ledamot av styrelsen. Vid bildandet tillfördes Bolaget genom apport aktier av serie B i X AB. Aktierna hade dessförinnan innehafts av A privat. Bolaget har även förvärvat aktier i Y AB, fåmansföretagen Z AB och XX AB samt andelar i en utländsk fond. Aktierna i Y avyttrades under år 2000. A är ledamot av styrelserna i Y AB och XX AB. - Under år 2000 förvärvade Bolaget en segelbåt. Avsikten var att genom anlitande av utomstående förmedlare även bedriva båtuthyrning. I planerna ingick att förvärva ytterligare en segelbåt. Uthyrningsverksamheten nådde aldrig den omfattning att lönsamhet kunde uppnås varför verksamheten avvecklades under år 2002 genom försäljning av båten till A. - Sökanden avser att i enlighet med punkten 5 av övergångsbestämmelserna till SFS 2003:224 utnyttja möjligheten till utköp av aktierna från Bolaget till belopp motsvarande det skattemässiga värdet. Med anledning av det planerade utköpet önskar A få besked om hans aktier i Bolaget är kvalificerade enligt definitionen i 57 kap. 4 § IL. - Nämnden gör följande bedömning. - Med hänsyn till vad som upplysts om A:s arbetsinsatser i Bolaget och uppgifterna i övrigt finner nämnden att dessa omständigheter inte är sådana att han kan anses verksam i betydande omfattning i Bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL (jfr RÅ 2002 ref. 21). En motsvarande prövning avseende hans styrelseuppdrag i XX AB leder till samma bedömning. A:s aktier i Bolaget skall därför inte anses som kvalificerade andelar. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Även A ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2004-06-21, Ragnemalm, Wennerström, Ersson, Kindlund, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2004-06-09, Haggren)

*REGI

*INST