RÅ 2004 not 144

Försutten tid för att inbetala ATP-avgifter kunde inte återställas / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 144. Överklagande och ansökan om resning m.m. av K.A. i mål om tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 10 januari 2001 att K.A. fr.o.m. februari 2001 hade rätt till hel ålderspension i stället för förtidspension och beräknade därvid hans årliga folkpension och tilläggspension till vissa belopp. Sedan K.A. begärt omprövning fann försäkringskassan i beslut den 9 maj 2001 inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. K.A. kom senare in med ytterligare en omprövningsbegäran. Försäkringskassan uppfattade skrivelsen som ett överklagande av omprövningsbeslutet och överlämnade handlingarna i ärendet till Länsrätten i Stockholms län. I dom den 30 april 2002 avslog länsrätten K.A:s överklagande och behandlade därvid hans yrkanden om återförvisning av målet till försäkringskassan för omprövning enligt 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, eller på annan grund, om höjning av antagandepoäng för honom efter år 1985 samt om rätt för honom att betala in ATP-avgifter för åren 1966-1970 i efterhand. K.A:s yrkande om återställande av försutten tid för att betala in ATP- avgifterna föranledde inte någon länsrättens åtgärd. K.A. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som den 10 september 2002 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - K.A. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten. Han framställde även yrkanden om resning och om återställande av tiden för att inbetala ATP-avgifter. Han ansåg att underinstanserna har gjort en felaktig bedömning eftersom bestämmelsen i 20 kap. 10 a § AFL öppnar en möjlighet att få betala ATP- avgifter i efterhand då synnerliga skäl föreligger. -Regeringsrätten (2004-07-02, Nordborg, Hulgaard, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad K.A. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till prövning. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd under vissa förutsättningar återställas. Tid för betalning av ATP-avgifter är emellertid inte ett överklagande och inte heller en sådan därmed jämförbar åtgärd som avses i nämnda bestämmelse. Försutten tid för sådan inbetalning kan därför inte återställas varför yrkandet därom skall avvisas. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning och om återställande av tiden för att inbetala ATP-avgifter. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2004-06-15, Åkerrén)

*REGI

*INST