RÅ 2004 not 147

Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett

Not 147. Ansökan av F.L. om rättsprövning av ett beslut om upplåtelse av rätt till fiske. - Länsstyrelsen i Norrbottens län avslog den 17 mars 2003 en ansökan från F.L. om tillstånd till avgiftsfritt husbehovsfiske och avsalufiske på statens mark ovanför odlingsgränsen i Arjeplogs kommun. - F.L. överklagade länsstyrelsens beslut till Statens jordbruksverk som överlämnade ärendet till regeringen. -Regeringen (2003-12-11, Jordbruksdepartementet) tog inte upp överklagandet till prövning och anförde som skäl för beslutet följande. Beslut om upplåtelse som avses i 32 § rennäringslagen (1971:437) får enligt 99 § andra stycket överklagas hos regeringen. Beslut som rör upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får dock överklagas endast av sameby. Eftersom Ert överklagande avser upplåtelse av rätt till fiske kan överklagandet inte tas upp till prövning. - F.L. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Regeringens beslut att inte ta upp hans överklagande till prövning strider mot artikel 6 i Europakonventionen, 2 kap. 18 § och 8 kap.2 och 3 §§ i regeringsformen och kränker även riksdagens beslut om att ägare eller brukare av vid avvittringen bildad jordbruksfastighet har rätt till avgiftsfritt fiske på kronans vatten i Arjeplogs kommun. - Regeringsrätten (2004-07-02, Billum, Eliason, Wennerström, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Det klandrade beslutet avser frågan om F.L. haft rätt att överklaga Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut att avslå hans ansökan om tillstånd för avgiftsfritt husbehovsfiske samt avsalu på statens vatten ovan odlingsgränsen. Regeringens beslut att inte ta upp F.L:s överklagande till prövning är inte ett beslut av beskaffenhet att kunna göras till föremål för rättsprövning (jfr RÅ 2003 not. 64). Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2004-06-09, Bäckström)

*REGI

*INST