RÅ 2004 not 15

Överklagande av Skatteverket ang. skattskyldighet för utdelning avseende AB Cythere 3 (Cythere) vid eftertaxering för 1990 för inkomst m.m

Not 15. Överklagande av Skatteverket ang. skattskyldighet för utdelning avseende AB Cythere 3 (Cythere) vid eftertaxering för 1990 för inkomst m.m. - Länsrätten i Västmanlands län beslutade den 20 december 1996 att eftertaxera Cythere för utdelning med 73 125 490 kr samt att påföra bolaget skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på det eftertaxerade beloppet. Länsrätten fastställde vidare underlagen för vinstdelningsskatt och särskild vinstskatt till 76 341 000 kr och avslog Cytheres yrkande om ersättning för biträdeskostnader med 63 100 kr. Som grund för sitt beslut i taxeringsfrågan anförde länsrätten bl.a. följande. Cythere hade deltagit i ett beslut om en till dess moderbolag ABB AB (ABB) riktad utdelning från det av Cythere delvis ägda Fastighets AB Skulderbladet (Skulderbladet). Den rätt att lyfta utdelningen som Cythere grundade på sitt aktieinnehav hade inte kunnat överlåtas med aktiebolagsrättslig verkan mot Skulderbladet. Skäl till en annorlunda skatterättslig bedömning hade inte visats föreligga. ABB kunde inte i stället för Cythere anses ha haft rätt till utdelningen. Det beslut som fattats på bolagsstämman i Skulderbladet var därför i stället att anse som en överlåtelse av en utdelning som redan gjorts till aktieägarna, bland dem Cythere. Cythere var därför rätt skattesubjekt för utdelningen. - Cythere överklagade beslutet hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 6 juli 2000 biföll överklagandet och undanröjde av länsrätten åsatt eftertaxering, påfört skattetillägg och påförda underlag för vinstdelningsskatt och särskild vinstskatt. Kammarrätten beslutade vidare att bevilja bolaget ersättning för kostnader i länsrätten med 30 000 kr och i kammarrätten med 20 000 kr. - I överklagande yrkade Skatteverket (SKV) att Regeringsrätten, med undanröjande av kammarrättens dom, skulle fastställa länsrättens dom om eftertaxering för inkomst- och vinstdelningsskatt och särskild vinstskatt av Cythere samt påförande av skattetillägg. SKV yrkade vidare att Cythere skulle vägras ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i länsrätten och kammarrätten. - ABB, som upplyste att Cythere genom fusion gått upp i ABB, bestred bifall till SKV:s överklagande och yrkade, för det fall att Regeringsrätten skulle bifalla yrkandet om eftertaxering och avslå ABB:s yrkande i mål nr 6084-2000 att inte bli beskattat för fiktiv ränta, att Cythere kvittningsvis medgavs avdrag för räntekostnader med 68 857 000 kr. För det fall att Regeringsrätten beslutade om eftertaxering yrkade ABB vidare att skattetillägg inte skulle påföras alternativt att det skulle efterges. ABB yrkade ersättning med 114 111 kr för kostnader i Regeringsrätten. - SKV anförde att timkostnaden inte i alltför stor utsträckning borde överstiga rättshjälpstaxan. -Regeringsrätten (2004-02-04, Lavin, Sandström, Hulgaard, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om Cythere som aktieägare i Skulderbladet genom att delta i beslut om utdelning från Skulderbladet till ABB förfogat över utdelningen och därför är skattskyldigt för denna. - Regeringsrätten har i dom denna dag i mål om eftertaxering av ABB för underlåtenhet att ta ut ränta på den obetalda köpeskillingen enligt det avtal som upprättades om överlåtelse av aktier i Skulderbladet från ABB till Cythere funnit att avtalet inte kan läggas till grund för en sådan beskattning (mål nr 6083-6084-2000, RÅ 2004 ref. 4). Av samma skäl föreligger inte heller grund för att beskatta Cythere för utdelningen. SKV:s överklagande såväl i huvudsaken som beträffande kostnaderna skall därför avslås. - Med hänsyn till utgången i målet är ABB berättigat till ersättning för kostnader i Regeringsrätten i den mån dessa skäligen varit påkallade för att tillvarata bolagets rätt. En mindre del av det av ABB yrkade beloppet avser kostnader i Regeringsrättens mål nr 6031-2000, vari Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, och kan inte beaktas i förevarande mål. Regeringsrätten finner att ersättningen bör bestämmas till 75 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. - Regeringsrätten beviljar ABB ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i Regeringsrätten med 75 000 kr. (fd II 2003-10-29, Heinefors)

*REGI

*INST