RÅ 2004 not 152

Ansökan om resning prövades inte då ansökningen avsåg ett av länsrätt meddelat beslut om interimistisk betalningssäkring och länsrätten avgjort målet slutligt

Not 152. Ansökan av S-E.L. om resning i mål ang. betalningssäkring m.m. - Kammarrätten i Sundsvall fastställde genom beslut den 7 maj 1991 (mål nr 1287-1991) Länsrättens i Jämtlands län beslut att interimistiskt betalningssäkra så mycket av S-E.L:s egendom som svarade mot ett fordringsbelopp om 275 000 kr avseende kvarstående skatt vid 1990 års taxering. Länsrätten fattade genom dom den 29 maj 1991 slutligt beslut om betalningssäkringen. - Länsrätten i Jämtlands län beslutade i dom den 30 april 1993 (mål nr S 754-91) att höja den av taxeringsnämnden vid 1990 års taxering åsatta skönstaxeringen med vissa belopp. Domen överklagades inte. - S-E.L. ansökte om resning i Kammarrättens i Sundsvall mål nr 1287-1991 och Länsrättens i Jämtlands län mål nr S 754-91. -Regeringsrätten (2004-07-06, Hulgaard, Ersson, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Jämtlands län har genom dom den 29 maj 1991 fattat slutligt beslut om betalningssäkring. Frågan om tidigare beslutad interimistisk betalningssäkring har härigenom förfallit. Ansökan om resning i Kammarrättens i Sundsvall mål nr 1287-1991 kan därför inte prövas. - En ansökan om resning skall enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. Ansökningen om resning i Länsrättens i Jämtlands län mål nr S 754-91 skall därför prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning. - Handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Sundsvall för prövning av ansökan om resning i Länsrättens i Jämtlands län mål nr S 754-91. (fd I 2004-06-29, Heinefors)

*REGI

*INST