RÅ 2004 not 154

I ärende om verkställighet utomlands av brottmålsdom (avslag)

Tingsrätten

Not 154. Ansökan om resning av H.S. i ärende om verkställighet utomlands av brottmålsdom. - H.S., medborgare i Rumänien, dömdes den 25 september 2002 av Helsingborgs tingsrätt för rån till fängelse tre år. Tingsrätten beslutade också att utvisa honom ur riket med förbud att återvända hit före den 1 januari 2013. Kriminalvårdsstyrelsen tog med stöd av 34 a § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom upp frågan om att överföra den fortsatta verkställigheten till Rumänien enligt den i Strasbourg den 21 mars 1983 undertecknade konventionen om överförande av dömda personer och det i Strasbourg den 18 december 1997 undertecknade tilläggsprotokollet till konventionen. Rumänien gav sitt samtycke till ett överförande av verkställigheten. H.S. motsatte sig överförandet. Han anförde bl.a. att det var oklart när han skulle bli frigiven i Rumänien. Kriminalvårdsstyrelsen beslutade den 24 mars 2004 om överförande av H.S. till Rumänien. Som skäl för beslutet angavs att det förordnats att H.S. skulle utvisas ur riket och att utvisningen torde komma att verkställas till Rumänien. H.S. överklagade beslutet. Regeringen gjorde samma bedömning som Kriminalvårdsstyrelsen och avslog i beslut den 5 maj 2004 överklagandet. - H.S. ansökte om resning. Han anförde bl.a. att han, om han inte frigavs villkorligt och häktestiden inte avräknades, skulle få avtjäna mer än hela det ådömda fängelsestraffet samt att missförhållandena i rumänska fängelser var av sådan art att Sverige skulle bryta mot svensk lag och internationella åtaganden om han överfördes till Rumänien. -Regeringsrätten (2004-07-14, Sandström, Almgren, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad som förekommit i målet visar inte att sådana skäl föreligger. H.S:s ansökan om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2004-07-14, Johansson)

*REGI

*INST