RÅ 2004 not 166

Annan skattskyldig hade i mål om debitering av respitränta som rörde samma fråga befriats från respiträntan (avslag)

Not 166. Ansökan av B.O. om resning i mål om debitering av respitränta. - B.O. redovisade vid 1995 års taxering skattepliktig realisationsvinst vid försäljning av aktier i Albihns AB med 371 672 kr i inkomstslaget kapital. Till deklarationen hade hon också fogat en beräkning av realisationsvinsten med fördelning av denna mellan inkomstslagen tjänst och kapital i enlighet med bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Hon begärde att taxering av vinsten skulle ske endast i inkomstslaget kapital. Taxering skedde enligt hennes begäran men deklarationen blev föremål för fortsatt utredning av skattemyndigheten efter taxeringsperiodens slut. Skattemyndigheten övervägde därvid att fördela realisationsvinst och utdelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital i enlighet med bestämmelserna i 3 § 12 mom. SIL. Med hänsyn till att det inte ansågs klarlagt om skattemyndigheten hade befogenhet att på oförändrat utredningsmaterial fatta beslut efter taxeringsperiodens utgång till nackdel för den skattskyldige valde myndigheten att avvakta Regeringsrättens avgörande i frågan (RÅ 1996 ref. 102). - Efter överklagande av Riksskatteverket i december 1996 höjde Länsrätten i Stockholms län i dom den 10 september 1997 B.O:s inkomst av tjänst med 938 733 kr och sänkte hennes inkomst av kapital med 416 189 kr. - Skattemyndigheten i Stockholms län fattade den 24 september 1997 beslut om taxeringsåtgärder i anledning av länsrättens dom, varvid B.O. påfördes tillkommande skatt med 357 191 kr och respitränta med 37 314 kr. - B.O. överklagade beslutet om respitränta men överklagandet avslogs av såväl Länsrätten i Stockholms län som Kammarrätten i Stockholm. Sedan hon fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 10 oktober 2000 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 1628-00). - B.O. ansökte om resning och framhöll att respitränta felaktigt påförts henne. Hon hänvisade till ett mål rörande samma fråga beträffande en kollega till henne där Kammarrätten i Stockholm beslutat att befria denne från respiträntan (dom den 27 augusti 2001 i mål nr 5982-00). -Regeringsrätten (2004-09-23, Billum, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2004-09-07, Bolin)

*REGI

*INST