RÅ 2004 not 167

I mål om rättsprövning av beslut att anta detaljplan (avslag)

Vidare

Not 167. Ansökan av J.T. m.fl. om resning i rättsprövningsmål. - Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun antog den 27 augusti 2001 en fördjupad översiktsplan för Strängnäs stad; dessförinnan hade Länsstyrelsen i Södermanlands län avgett ett sådant granskningsyttrande som avses i 4 kap. 9 § plan- och bygglagen (1987:10). Vidare beslutade kommunfullmäktige den 17 juni 2002 att anta detaljplan för Sjöviken, avseende ett område beläget utmed Mälarstranden - Visholmsviken. I beslut av länsstyrelsen den 18 december 2002 och av regeringen den 27 november 2003 avslogs överklaganden av kommunfullmäktiges resp. länsstyrelsens beslut. Regeringens beslut rättsprövades. I dom den 25 mars 2004 fann Regeringsrätten - efter att bl.a. ha konstaterat att detaljplanen var förenlig med den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen och att det inte gjorts gällande att detaljplanen skulle vara oförenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande - att regeringens beslut skulle stå fast. - J.T. m.fl. ansökte om resning och yrkade att detaljplanen skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. Skillnaden mellan den fördjupade översiktsplanen och detaljplanen vad gäller planernas redovisning av var bebyggelsen skall placeras - invid eller delvis på vatten - medför att detaljplanen inte har stöd i översiktsplanen. Det hävdas att detaljplanen är oförenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande. -Regeringsrätten (2004-09-28, Sandström, Stävberg, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Frågan om bebyggelsens placering har tidigare varit föremål för prövning i detaljplaneärendet och vid rättsprövningen. Vad som anförts i denna del utgör inte grund för en ny prövning. Vad gäller den nu framförda invändningen rörande länsstyrelsens granskningsyttrande har inte framkommit att detaljplanen skulle vara oförenlig med yttrandet. I övriga hänseenden föreligger inte något sådant förhållande som bör föranleda resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2004-09-02, Lindvall)

*REGI

*INST