RÅ 2004 not 171

För att uppföra mobiltelefonmast och teknikbodar (avslag)

Not 171. Ansökan av S.V. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun (2003-12-15) antog detaljplan för del av Helenelund 7:5, Tegelhagen, Helenelund. Planen medgav uppförandet av en mobiltelefonmast och två teknikbodar. - Beslutet överklagades av bl.a. S.V. men Länsstyrelsen i Stockholms län (2004-03-11) avslog överklagandena. - S.V. överklagade och åberopade bl.a. att forskare var oense om strålningens skadeverkningar. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-06-23) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses medföra nackdelar av sådan betydelse för S.V. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad S.V. anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde S.V. bl.a. att hänsyn inte tagits till försiktighetsprincipen och att det inte kunde väljas en olämpligare plats för uppförande av mobilmaster än mitt i ett område omgivet av de allra minsta barnens skolor. - Regeringsrätten (2004-09-29, Lavin, Eliason, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad S.V. anfört visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2004-09-02, I. Larsson)

*REGI

*INST