RÅ 2004 not 177

Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på aktier i fåmansföretag ansågs inte utgöra sådan oriktig uppgift som krävs för skattetillägg

Not 177. Överklagande av Swedcord Development AB i mål ang. inkomsttaxering 1993 och skattetillägg. - I sin till ledning för 1993 års taxering avgivna självdeklaration redovisade Swedcord Development AB (Swedcord) ett avdrag för nedskrivning på anläggningstillgångar med 3 403 860 kr. Beloppet återfördes inte i deklarationen såsom ej avdragsgillt vid taxeringen och någon närmare förklaring till avdraget lämnades inte. I fråga om anläggningstillgångar redovisade bolaget i deklarationen bl.a. innehav av aktier och andelar i andra företag resp. långfristiga fordringar till ett värde av 38 958 692 kr och 11 500 000 kr. Vid revision hos Swedcord framkom att avdraget avsåg förlust på aktier i Toroid Transformator AB (Toroid) på grund av att detta bolag försatts i konkurs, varvid nämnda 3 403 860 kr motsvarade Swedcords anskaffningsutgifter för aktierna. Skattemyndigheten beslöt att av nedskrivningen återföra 3 333 860 kr till beskattning. Som skäl angavs i huvudsak att bolaget till den delen betalat ett överpris som enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, skulle beskattas hos säljarna av aktierna i inkomstslaget tjänst och att bolaget jämlikt 2 § 13 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, därmed inte ägde rätt till avdrag med motsvarande belopp. Vidare påförde skattemyndigheten skattetillägg med det vägrade avdraget som underlag. - Swedcord överklagade skattemyndighetens beslut men såväl länsrätten som kammarrätten avslog överklagandet. - Swedcord fullföljde sin talan. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2004-11-10, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Kindlund, Hamberg) gjorde följande bedömning, efter att först ha lämnat den ovan intagna redogörelsen för omständigheterna i målet. Regeringsrätten har i domar denna dag i mål nr 7976--7977-00 rörande beskattningen av säljarna av aktierna i Toroid ansett att det funnits tillräckligt stöd för att beskatta dessa med utgångspunkt i att aktierna saknat marknadsvärde. Det saknas skäl att göra annan bedömning i det nu aktuella målet. På grund härav och då säljarna varit att anse som fåmansbolagsdelägare i Swedcord har beskattning i inkomstslaget tjänst skett av säljarna med stöd av punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL. Av avdraget om 3 403 860 kr hänförligt till den av Swedcord bedömda nedgången av värdet på aktierna i Toroid kan därför i allt fall ett belopp om 3 333 860 kr återföras till beskattning med stöd av bestämmelsen i 2 § 13 mom. SIL. Överklagandet såvitt avser inkomsttaxeringen skall således inte bifallas. Det kan påpekas att frågan huruvida förutsättningar för avdrag över huvud taget förelegat vid 1993 års taxering för den nedskrivning av värdet på Toroidaktierna som Swedcord redovisade oavsett om ett överpris erlagts för aktierna, vilka såvitt framgår av utredningen inte är att anse som avyttrade under år 1992, inte varit föremål för underinstansernas prövning. - Regeringsrätten har härefter att ta ställning till om grund föreligger att påföra bolaget skattetillägg. - Skattetillägg skall påföras om Swedcord lämnat en uppgift beträffande aktiernas värde som befinns vara oriktig. Med oriktig uppgift avses en felaktig sakuppgift men däremot inte en oriktig värdering grundad på den skattskyldiges subjektiva uppfattning (jfr prop. 1971:10 s. 269 och RÅ 1999 ref. 17). Även om den vid inkomsttaxeringen gjorda värderingen avsevärt skiljer sig från det avtalade priset för aktierna kan Swedcord, med hänsyn till de av bolaget anförda omständigheterna och de i de förut nämnda målen rörande säljarnas taxeringar berörda svårigheterna att bestämma marknadsvärdet på aktierna, inte anses på grund därav ha lämnat en sådan oriktig uppgift rörande aktiernas marknadsvärde som krävs för att skattetillägg skall kunna påföras på av skattemyndigheten angiven grund. - Som tidigare nämnts kan det ifrågasättas om hinder mot avdrag förelegat på annan grund. Med hänsyn till att denna fråga inte varit föremål för underinstansernas prövning saknas anledning att nu ta upp frågan om bolaget i annat hänseende lämnat en oriktig uppgift. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet beträffande inkomsttaxeringen. - Regeringsrätten förklarar att Swedcord inte skall påföras skattetillägg. (fd I 2004-05-26, Heinefors)

*REGI

*INST