RÅ 2004 not 181

Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöbalken skulle prövas av miljödomstol

Not 181. Överklagande av KB Bryggeriudden i mål ang. utdömande av vite. - Miljö- och byggnämnden i Gnesta kommun beslöt den 19 januari 2001 att med stöd av 26 kap.9 och 14 §§miljöbalken förelägga KB Bryggeriudden, såsom ägare till fastigheten Gnesta 63:1, att vid vite om 20 000 kr senast den 3 mars samma år utföra permanenta åtgärder som hindrade att regnvatten trängde in i en av bolaget uthyrd lägenhet. I beslutet förordnades att föreläggandet skulle gälla omedelbart. - Den 24 september 2001 gav miljö- och byggnämnden in en ansökan om utdömande av vitet till Länsrätten i Södermanlands län. Länsrätten biföll ansökan i dom den 19 februari 2002. Bolaget överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 23 april 2003 inte meddelade prövningstillstånd. - Bolaget överklagade kammarrättens beslut och yrkade att bolaget skulle befrias från att betala vitet. -Regeringsrätten (2004-10-18, Ragnemalm, Sandström, Ersson, Stävberg, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Miljö- och byggnämndens föreläggande har utfärdats med stöd av miljöbalken. Enligt 20 kap. 2 § samma balk prövar miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av balken. Nämndens ansökan om utdömande av vitet skulle således rätteligen ha prövats av miljödomstol och inte av allmän förvaltningsdomstol. Till följd härav skall underdomstolarnas avgöranden undanröjas och målet överlämnas till miljödomstol (Stockholms tingsrätt) för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och länsrättens dom. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Stockholms tingsrätt, i dess egenskap av miljödomstol, för fortsatt handläggning. - I beslutet om prövningstillstånd deltog inte regeringsråden Stävberg och Hamberg. (fd I 2004-09-29, T. Lindvall)

*REGI

*INST