RÅ 2004 not 193

När en ideell förening övergick från att vara begränsat skatskyldig till att bli obegränsat skattskyldig skulle anskaffningsvärdena för föreningens byggnader, markanläggningar och inventarier utgöras av tillgångarnas marknadsvärde vid tiden för övergången (förhandsbesked)

Not 193. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X Golfklubb (föreningen) bl.a. följande. Föreningen är en begränsat skattskyldig allmännyttig ideell förening som bildats 1978. Föreningens verksamhet är uteslutande och i enlighet med stadgarna att bedriva medlemsverksamhet med inriktning på golfspel. Föreningen är även medlem i Svenska Golfförbundet. Föreningen organiserar för närvarande 1664 medlemmar fördelade på 1 450 aktiva medlemskap och 214 passiva medlemskap. Därutöver finns det 965 personer som står i kö för medlemskap i föreningen. - Föreningen har under september 2002 bildat ett dotterbolag, X Golf AB (bolaget), i vilket den huvudsakliga verksamheten framledes kommer att bedrivas i med undantag av medlemsverksamheten. - Föreningen kommer under kalenderåret 2003 att skifta skattemässig status från att ha varit begränsat skattskyldig enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, till att bli obegränsat skattskyldig. Skälet för den ändrade statusen är att föreningens samtliga intäkter med undantag för medlemsavgifter, ränta och realisationsvinster kommer att erhållas för uthyrning av byggnader och anläggningen samt inventarier till bolaget. Dessa intäkter av uthyrningsverksamheten kommer att uppgå till mer än 80 procent av föreningen intäkter exklusive medlemsintäkter. Föreningens egna verksamhet kommer efter denna upplåtelse att inskränkas till en renodlad medlemsverksamhet. Allt utövande av golfverksamhet (idrott) kommer att ske genom bolagets försorg som också ansvarar för den fortsatta driften av byggnader och anläggning. - Föreningen har tecknat avtal med bolaget redan under år 2002 om uthyrning av byggnader, anläggning samt inventarier, varvid kan noteras att hyresintäkterna för denna verksamhet under år 2002 varit tämligen blygsamma då hyresersättningarna har anpassats till den säsongsbetonade verksamhet som upplåtits. - Nämnden kan utgå från att den ersättning och på vilket sätt denna erläggs sker på strikt marknadsmässiga villkor. - Under ett stort antal år har föreningen investerat i byggnader (på ofri grund), markanläggning på annans mark samt inventarier. Gjorda investeringar har löpande nyttjats för föreningens allmännyttiga ideella ändamål. Nämnda investeringar som här är aktuella uppgår enlig bifogad årsredovisning för 2001 till byggnader, 7 694 000 kr, markanläggning, 9 796 000 kr och inventarier, 9 804 000 kr. - Det kan noteras att avskrivning enligt plan gjorts per år med 6,67 procent för byggnader, 2,5 procent för markanläggning och 16,67 procent för inventarier. - Vidare kan nämnden utgå från att marknadsvärdet på ifrågavarande tillgångar uppskattningsvis uppgår till ca 7 500 000 kr för byggnader, 25 000 000 kr för markanläggning och 4 000 000 kr för inventarier. - Med anledning av den stora förändring som den ändrade verksamheten innebär önskade föreningen få svar på bl.a. följandefrågor: 1. Äger föreningen att tillgodogöra sig marknadsvärdet på byggnader, markanläggning och inventarier det år nämnda tillgångar omfattas av föreningens obegränsade skatteplikt. - 2. Om svaret på fråga 1 är nekande, vilket värde skall anses utgöra föreningens skattemässiga anskaffningsvärde - (a) bokfört värde; (b) ett tänkt justerat värde baserat på de historiska anskaffningsvärdena justerat med skattemässiga avskrivningar såsom om föreningen sedan tidernas begynnelse varit obegränsat skattskyldig; eller (d) annat värde. - 3. Föreligger det någon skillnad i det skattemässiga anskaffningsvärdet för nämnda tillgångar vid beräkning av årlig avskrivning respektive vid en framtida försäljning av tillgångarna. - Skatterättsnämnden (2003-12-19, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Anskaffningsvärdena för föreningens byggnader, markanläggning och inventarier utgörs av tillgångarnas marknadsvärden vid utgången av år 2002. - Motivering. Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att verka får golfspel bland medlemmarna. Under september 2002 bildade föreningen ett dotterbolag, X Golf AB, som skall driva golfverksamheten i fortsättningen. Föreningen kommer därför att avtala med bolaget om uthyrning av föreningens byggnader, markanläggning och inventarier. Upplåtelsen kommer att ske på marknadsmässiga villkor. - Till följd av omstruktureringen av verksamheten kommer föreningens näringsverksamhet efter utgången av år 2002 inte längre att undantas från skattskyldighet enligt reglerna i 7 kap. 7 § IL. - Föreningen önskar bl.a. besked om vilka anskaffningsvärden som skall gälla för de uthyrda tillgångarna vid beräkning av föreningens inkomst av näringsverksamhet (fråga 1) samt om det föreligger någon skillnad vid bestämmandet av anskaffningsvärdet för tillgångarna vid beräkning av årlig avskrivning respektive vid en framtida försäljning av dessa (fråga 3). - Frågorna 1 och 3. De uthyrda tillgångarna förvärvades under den period då föreningens näringsverksamhet inte beskattades. Enligt förutsättningarna upphörde skattefriheten vid utgången av år 2002 varför ett behov föreligger att bestämma tillgångarnas anskaffningsvärden vid beskattningen. - I propositionen med förslag till regler om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar behandlades även frågan om anskaffningsvärde och anskaffningsutgift vid beskattningsinträde, dvs. när tillgångar och förpliktelser kommer att omfattas av svenska skatteregler till följd av ändrade förhållanden (prop. 2002/03:96 s. 153 ff.). - Av redogörelsen för gällande rätt framgår att lagregler som klargör vilket anskaffningsvärde respektive vilken anskaffningsutgift som skall gälla saknas men att det av praxis får anses följa att marknadsvärdet på tillgången skall utgöra anskaffningsvärdet respektive anskaffningsutgiften vid beskattningsinträdet (jfr RÅ 1999 ref. 19). Regeringen, som i och för sig var av uppfattningen att gällande rätt gav ett korrekt materiellt resultat, ansåg att andra skäl vägde så tungt att en lösning baserad på de ursprungliga anskaffningsvärdena och anskaffningsutgifterna borde väljas i stället. Detta har resulterat i särskilda regler som återfinns i 20 a kap. IL. Verksamheter som undantagits från skattskyldighet enligt 7 kap. IL omfattas enligt ett uttryckligt stadgande inte av de nya bestämmelserna (20 a kap. 1 § andra stycket). - Detta innebär att en förening eller annan juridisk person som avses i 7 kap. IL och som bedrivit en skattefri verksamhet inte skall omfattas av de nya särskilda reglerna för det fall skattskyldighet uppkommer på grund av ändrade förhållanden. Enligt nämndens uppfattning bör därför en bedömning av hur anskaffningsvärden och anskaffningsutgifter skall bestämmas ske på grundval av de allmänna principer som legat till grund för avgörandet i RÅ 1999 ref. 19. Med hänsyn härtill skall anskaffningsvärdena för de aktuella tillgångarna anses utgöras av deras marknadsvärden vid utgången av år 2002 såväl vid beräkning av årlig avskrivning som vid en framtida försäljning av dessa. - Fråga 2 förfaller. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas med avseende på frågorna 1 och 3. - Föreningen biträdde Skatteverkets inställning i denna del. - Regeringsrätten (2004-11-03, Ragnemalm, Sandström, Ersson, Dexe, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den av Skatteverket överklagade delen. (fd I 2004-10-13, Hallbäck)

*REGI

*INST