RÅ 2004 not 197

Avstyckad del av skogsfastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren (förhandsbesked)

Not 197. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan om förhandsbesked av B.R., fyra andra medlemmar i samma familj och det av de fem familjemedlemmarna ägda bolaget Bulsjö Gård AB framgick följande. Familjemedlemmarnas aktier i Bulsjö Gård AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bolaget äger bl.a. en skogsfastighet och Träullit AB, ett bolag som tillverkar träullsplattor. Avsikten är att dela upp verksamheten mellan aktieägarna. Uppdelningen skall gå till så att B.R. förvärvar aktierna i Träullit AB genom ett av honom ägt bolag (NYAB 2). En del av skogsfastigheten avstyckas och säljs för skattemässigt värde till ett nybildat dotterbolag till Bulsjö Gård AB (NYAB 1). Aktierna i NYAB 1 avyttras därefter till NYAB 2 för skattemässiga värden. Vidare avyttrar B.R. sina aktier i Bulsjö Gård AB till de övriga aktieägarna i bolaget för en ersättning som motsvarar aktiernas omkostnadsbelopp eller ett lägre belopp. Alternativt genomför B.R. och H.R. - en annan av familjemedlemmarna - transaktionerna i syfte att bedriva sin del av verksamheten gemensamt. - Bl.a. följande frågor ställdes. -Fråga 1. Utgör avstyckad del av fastigheten en verksamhetsgren enligt 2 kap. 25 § IL? - Fråga 3. Föranleder B.R:s, alternativt även H.R:s, avyttring av aktier i Bulsjö Gård AB till övriga familjemedlemmar några skattekonsekvenser? - Skatterättsnämnden (2004-05-27, André, ordf., Wingren, Björkman, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz): Förhandsbesked. - Fråga 1. Avyttringen av den avstyckade fastighetsdelen uppfyller villkoret i 23 kap. 17 § IL. - Fråga 3. Endast den avtalade ersättningen för de avyttrade aktierna skall tas upp. - Motivering. - - - Fråga 1. Frågan aktualiserar ett ställningstagande till om villkoret för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 17 § IL är uppfyllt vid avyttringen av den avstyckade fastighetsdelen från Bulsjö Gård AB till NYAB 1. För att det villkoret skall vara uppfyllt krävs att avyttringen avser en verksamhetsgren. - Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Förvaltning av fastighet är inte undantaget från den definitionen av rörelse och en fastighet kan således bilda en verksamhetsgren. Mot bakgrund av vad som i ärendet uppgetts om den del av fastigheten som skall avstyckas och dess användning får den enligt nämndens mening anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således uppfyllt. - Fråga 3. B.R:s avyttring av aktierna i Bulsjö Gård AB till ifrågavarande övriga aktieägare i bolaget ingår som ett led i en bolagsuppdelning dem emellan. Avyttringen skall ske till ett pris som motsvarar aktiernas omkostnadsbelopp eller till ett lägre belopp. Den ställda frågan gäller, som nämnden uppfattar den, om avyttringen på angivna villkor leder till att B.R. skall beskattas. Enligt nämndens mening saknas det anledning i ett fall som det förevarande att avvika från det avtalade priset. Detsamma gäller för H.R. om också han avyttrar sin andel av aktierna i Bulsjö Gård AB. - Skatteverket överklagade och hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten (2004-11-08, Eliason, Wennerström, Almgren, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden såvitt avser fråga 1 - - - och finner inte skäl att med hänsyn till föreliggande omständigheter ändra svaret på fråga 3. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2004-09-15, Heinefors) - (Anm. Ansökningen avsåg även frågan om B.R, alternativt B.R. och H.R., skulle beskattas vid Bulsjö Gård AB:s överlåtelse av aktierna i Träullit AB och NYAB 1 till NYAB 2 för pris motsvarande skattemässigt värde. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten besvarade frågan och motiverade svaret på samma sätt som vad gäller frågorna 3 a och 3 b i RÅ 2004 ref. 140).

*REGI

*INST