RÅ 2004 not 206

Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd

Not 206. Ansökan av M.S. om rättsprövning av ett beslut ang. omprövning av beslut om arbetsplan för väg. - Regeringen (Näringsdepartementet) avslog den 14 december 2000 överklaganden av bl.a. M.S. av ett av Vägverket fattat beslut avseende bl.a. arbetsplan för väg (RÅ 2004 not. 205). - M.S. yrkade hos regeringen att regeringen skulle ompröva beslutet. -Regeringen (Näringsdepartementet, 2003-01-30)beslutade att M.S:s framställning inte skulle föranleda någon regeringens åtgärd. - M.S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva detta. Till stöd för sin talan åberopade M.S. vad han anfört i det andra målet (RÅ 2004 not. 205). - Regeringsrätten (2004-11-19, Lavin, Billum, Eliason, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. M.S. har i en framställning till regeringen yrkat att den skall ompröva ett tidigare fattat regeringsbeslut och besluta viss instruktion till Vägverket i ett enskilt fall. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av denna framställning kan inte anses innebära någon myndighetsutövning mot M.S. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2004-10-27, Liljeros)

*REGI

*INST