RÅ 2004 not 205

När tiden för att ansöka om rättsprövning försuttits prövades om förutsättningar för resning förelåg (avslag)

Not 205. Ansökan av M.S. om resning m.m. - Vägverket fastställde i beslut den 11 augusti 1999 arbetsplan för omläggning av väg 44 Uddevalla-Götene, delen Råsseröd-Båberg, jämte indragning av väg samt förändring av enskild väg i Uddevalla och Vänersborgs kommuner i Västra Götalands län. - M.S. överklagade beslutet. - Regeringen (Näringsdepartementet) avslog överklagandet i beslut den 14 december 2000. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 17 januari 2003 ansökte M.S. om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning och om rättsprövning av regeringens beslut. För det fall att ansökningstiden inte kunde återställas ansökte han om resning av samma beslut och hänvisade vidare till rättsmedlet klagan över domvilla. - Till stöd för sin talan avseende återställande av försutten tid anförde M.S. i huvudsak följande. Han har inte haft eller bort ha kännedom om att regeringens beslut kunde bli föremål för rättsprövning. Han hade under åtminstone drygt en månad före det att ansökningstiden gick ut den 14 mars 2001 inte heller något juridiskt ombud. M.S. anförde i övrigt i huvudsak följande. Regeringens beslut om fastställande av arbetsplanen strider mot bestämmelserna i 1 kap. 9 § och 2 kap. 18 §regeringsformen. Vägplanen strider mot bestämmelserna i Europakonventionen om skydd för egendom. Vägdragningen strider mot proportionalitetsprincipen i samma konvention och i plan- och bygglagen (1987:10) och den medför stora miljöstörningar. Vägverkets och regeringens beslut strider mot konventionen om biologisk mångfald. Arbetsföretaget gällande arbeten inom och i anslutning till den illegala deponin av avfall strider mot den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen och de planer och övriga planeringsunderlag som legat till grund för arbetsplanen uppfyller inte de krav som uppställs i väglagen och den lagstiftning som denna hänvisar till, liksom den lagstiftning i övrigt som ställer krav på miljökonsekvensbeskrivning och erforderligt beslutsunderlag. -Regeringsrätten (2004-11-19, Lavin, Billum, Eliason, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om sådan prövning ha inkommit till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. M.S:s ansökan kom in till Regeringsrätten den 17 januari 2003 och således efter den angivna fristens utgång. Den kan därför prövas endast om den försuttna tiden återställs (jfr RÅ 1990 ref. 46). Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. Vad M.S. anfört som skäl för att ansökningen om rättsprövning inte kom in i tid till Regeringsrätten utgör inte skäl för återställande av den försuttna tiden. M.S:s ansökan om återställande av försutten tid skall därför avslås och ansökningen om rättsprövning avvisas. - Det särskilda rättsmedlet klagan över domvilla har inte någon tillämpning för Regeringsrättens vidkommande. Omständigheter som avses i 59 kap. 1 § rättegångsbalken kan emellertid vinna beaktande hos Regeringsrätten vid prövning av en ansökan om resning (RÅ 1990 not. 84). Regeringsrätten behandlar därför framställningen i denna del som en ansökan om resning. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. M.S. har inte visat att det föreligger sådana skäl. Även hans resningsansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2004-10-27, Liljeros)

*REGI

*INST