RÅ 2004 not 209

Beslut om indragning från allmänt underhåll av väg (avslag) / Indragning från allmänt underhåll av väg (rättsprövning, avslag)

Not 209. Ansökan av Bodsjö församling om rättsprövning av beslut om indragning från allmänt underhåll av väg. - Vägverket beslutade den 13 februari 2002 med stöd av 22 och 25 §§väglagen (1971:948) om indragning från allmänt underhåll av väg 549.01 i Bodsjö, Bräcke kommun. Som skäl för sitt beslut anförde verket följande: Väg 549.01 som ansluter mot väg 549 ligger helt inom Bodsjö församlings fastighet Bodsjö Prästbord 1:8 och fungerar som in- och utfart till kyrkan och begravningsplatsen. Vägen har ringa längd (ca 220 m) och trafiken är låg. Möteslokaler, kulturbyggnader m.m. är enligt tidigare praxis inte skäl till allmän väg. Vägen bör därför dras in. Indragningen medför endast ringa olägenhet för bygden. Någon förrättning behöver inte påkallas då vägen ligger helt inom Bodsjö församlings fastighet. Vägverket, Region Mitt, kommer att besikta vägen tillsammans med den nya väghållaren och åtgärda enligt det som kommer fram vid besiktningen. Bidrag för vägens drift och underhåll kan enligt dagens bidragsförordning inte utgå. - Bodsjö församling överklagade beslutet och yrkade att vägen inte skulle dras in från allmänt underhåll. Som skäl för sitt yrkande anförde församlingen bl.a. följande. Vägen behövs för det allmänna. Svenska kyrkan bedriver begravningsverksamhet på uppdrag av staten. Begravningsavgiften skall täcka kostnader för begravningsverksamheten och kan knappast tas ut för att täcka kostnaderna för vägunderhåll. Framkomligheten till begravningsplatsen måste vara ett allmänt intresse och inte församlingens enskilda angelägenhet.Regeringen (2003-06-18, Näringsdepartementet) avslog överklagandet och anförde därvid att det inte hade framkommit några omständigheter som föranledde en annan bedömning än den Vägverket gjort i ärendet. - Bodsjö församling ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan åberopade församlingen vad som tidigare anförts i ärendet och framhöll att Vägverkets utredning angående vägens bredd och trafikmängd inte var korrekt och att regeringen i sitt beslut torde ha tagit hänsyn till de felaktiga uppgifterna. - Regeringsrätten (2004-11-22, Nordborg, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i väglagen är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2004-11-02, Liljeros)

*REGI

*INST