RÅ 2004 not 214

Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetsskadelivränta (återkrav av arbetsskadelivränta och krav på dröjsmålsränta, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av arbetsskadelivränta och krav på dröjsmålsränta (ändringsskäl)

Not 214. Överklagande av C.L. i mål angående återkrav av arbetsskadelivränta samt krav på dröjsmålsränta. - Jönköpings läns allmänna försäkringskassa beslutade i omprövningsbeslut den 14 augusti 2000 att C.L. var återbetalningsskyldig för felaktigt utgiven arbetsskadelivränta med 39 105 kr jämte dröjsmålsränta. C.L. överklagade beslutet hos Länsrätten i Jönköpings län, som i dom den 1 oktober 2001 (mål nr 1621-00) avslog överklagandet. C.L. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Jönköping, som i beslut den 14 december 2001 inte meddelade prövningstillstånd. - C.L. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela honom prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hans överklagande beträffande såväl återkravet som frågan om dröjsmålsränta. Han ifrågasatte grundlagsenligheten av beslutet att ta ut ränta och hänvisade även till en dom av samma kammarrätt vilken överklagats till Regeringsrätten (Regeringsrättens mål nr 8335-00). - Riksförsäkringsverket medgav att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och att målet återförvisades till kammarrätten för handläggning. -Regeringsrätten (2004-11-22, Billum, Wennerström, Almgren, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Målet gäller dels frågan om återbetalning av arbetsskadelivränta, dels frågan om försäkringskassan ägt rätt att ta ut ränta på det återkrävda beloppet. Regeringsrätten har i dom den 6 maj 2004 i mål nr 8335-00, (RÅ 2004 ref. 54) funnit att allmän försäkringskassa inte har rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring. Vid tiden för kammarrättens beslut att inte meddela C.L. prövningstillstånd var denna fråga ännu inte avgjord av Regeringsrätten. Det borde därför ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrätten kommit till ett riktigt slut. Regeringsrätten finner på grund av det anförda att C.L. bör meddelas prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hans överklagande av länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.L. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hans överklagande av Länsrättens i Jönköpings län dom den 1 oktober 2001 i mål nr 1621-00. Handlingarna överlämnas till Kammarrätten i Jönköping för fortsatt handläggning. (fd II 2004-10-27, Svens-Jonsson)

*REGI

*INST