RÅ 2004 not 227

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 227. Överklagande och ansökan om resning av S.C. i mål om inkomsttaxering 1995. - I självdeklaration avseende 1992 års taxering som kom in till Skattemyndigheten i Stockholms län den 21 oktober 1993 redovisade Tandläkare S.C. AB (bolaget) ett underskott i näringsverksamhet om 1 174 694 kr. I beslut den 10 februari 1994 fastställde skattemyndigheten den taxerade inkomsten till 0 kr och ett underskott att utnyttja i framtiden till 253 535 kr. Bolaget avlämnade, trots förelägganden, inte självdeklarationer till ledning för 1993-1995 års taxeringar. I beslut den 22 oktober 1993, den 25 oktober 1994 respektive den 10 oktober 1995 beslutade skattemyndigheten att för respektive taxeringsår skönsmässigt uppskatta dels taxerad inkomst av näringsverksamhet till 25 000 kr, dels mervärdesskatt att betala till 10 000 kr samt att påföra bolaget skattetillägg och förseningsavgift. I självdeklaration avseende 1995 års taxering som kom in till skattemyndigheten den 27 december 1999 yrkade bolaget att få tillgodoföra sig outnyttjat underskott av näringsverksamhet från taxeringsår 1992 med 1 174 694 kr. Skattemyndigheten biföll inte yrkandet i beslut den 15 november 2000. Bolaget yrkade hos Länsrätten i Stockholms län att få utnyttja uppgivet underskott. Länsrätten avslog i dom den 24 oktober 2001 överklagandet. Kammarrätten ändrade i den nu överklagade domen inte länsrättens dom. - Bolaget fullföljde sin talan och ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2004-12-15, Billum, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Bolagets överklagande har kommit in i rätt tid och skall prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2004-11-30, Bolin)

*REGI

*INST