RÅ 2004 not 229

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Laglighetsprövning enligt kommunallagen då fråga var om vid vilken tidpunkt ett upphandlingsförfarande kunde anses ha inletts (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga var om vid vilken tidpunkt ett upphandlingsförfarande kunde anses ha inletts)

Not 229. Överklagande av L.E. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Omsorgsnämnden i Linköpings kommun beslutade den 21 november 2002 att godkänna ett av nämndens kansli framtaget förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av gruppbostäder/lokaler. L.E., som var bosatt inom kommunen, överklagade beslutet hos Länsrätten i Östergötlands län som i beslut den 17 mars 2003 avvisade överklagandet. Länsrätten angav som skäl för sitt avgörande att omsorgsnämndens beslut avsåg en fråga som omfattades av 7 kap. 5 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, och att länsrätten därför var förhindrad att ta upp överklagandet till prövning. L.E. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping som genom det nu överklagade avgörandet beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - L.E. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Linköpings kommun har avsiktligt valt att fatta beslut på ett sådant sätt att de inte går att överklaga enligt kommunallagen. - Linköpings kommun bestred bifall till överklagandet. Kommunen anförde bl.a. att omsorgsnämndens beslut att godkänna förfrågningsunderlaget är en del i upphandlingen och därmed ett sådant beslut som omfattas av LOU. -Regeringsrätten (2004-12-16, Lavin, Eliason, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 7 kap. 5 § LOU får ett beslut på vilket LOU är tillämplig inte överklagas med stöd av 10 kap.kommunallagen (1991:900). Denna bestämmelse innebär alltså att kommunal laglighetsprövning kan komma i fråga först efter det att det konstaterats att LOU inte är tillämplig på det aktuella beslutet (RÅ 1998 ref. 16). - Om ett upphandlingsförfarande har inletts saknas med andra ord möjligheten att angripa det kommunala beslutet med stöd av kommunallagens laglighetsprövning. LOU innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling i dess första till sjätte kapitel och särskilda bestämmelser om överprövning m.m. i dess sjunde kapitel, men inte några särskilda bestämmelser som tar sikte på den tidpunkt då ett förfarande kan anses ha inletts. En i och för sig rimlig utgångspunkt för denna bedömning skulle kunna vara att en upphandling kan anses inledd när en anbudsförfrågan offentliggjorts för potentiella anbudsgivare genom annonser eller skrivelser eller på något annat i LOU angivet sätt. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att kommunal laglighetsprövning skulle kunna komma i fråga så länge texten i underlaget för en upphandling inte är slutligt fastställd och alltså beslutet ännu inte är verkställt. Som nyss sagts är svaret på frågan om den rätta tidpunkten av avgörande betydelse för möjligheten att anföra kommunalbesvär. Därför och då frågan är föga belyst i praxis får det anses ha varit av vikt för ledning av rättstillämpningen att L.E:s överklagande av länsrättens dom prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar L.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Östergötlands län beslut den 17 mars 2003 i mål nr 3752-02. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2004-11-24, Norberg)

*REGI

*INST