RÅ 2004 not 23

Förutsättningarna för förenklad delgivning ansågs uppfyllda / För sent inkommet överklagande i mål där förenklad delgivning använts

Not 23. Överklagande av Autoliv AB ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den 22 mars 2002 dom i mål avseende mervärdesskatt för Autoliv AB för redovisningsperioderna december 1997 och december 1998 samt ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Bolaget överklagade länsrättens domar i skrivelse som kom in till länsrätten den 6 maj 2002 och till Kammarrätten i Stockholm påföljande dag. Den 15 maj 2002 skickade kammarrätten upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målen (blankett DV 805) till bolaget. Kammarrätten meddelade dom i målen den 4 juni 2003. Dagen därefter sändes domen till bolaget. Meddelande härom skickades till bolaget den 10 juni 2003. Mellan dessa dagar inföll pingsthelgen. Bolaget överklagade domen i en skrivelse som kom in till kammarrätten den 4 september 2003. Genom beslut den 23 september 2003 avvisade kammarrätten överklagandet som för sent inkommet. Som skäl anfördes att bolaget fått del av domen den 25 juni 2003 och att överklagandet, som skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från denna dag, kommit in för sent. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens avvisningsbeslut och ta upp överklagandet till prövning samt bevilja bolaget ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för dess kostnader i Regeringsrätten. Som stöd för sin talan anförde bolaget sammanfattningsvis följande. Kammarrättens dom rörde ett stort belopp, nämligen totalt ca 20 miljoner kr. Bolaget hade emellertid missat att bevaka överklagandetiden som en direkt följd av att kammarrätten tillämpat förenklad delgivning. Upplysningen om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målen hade inte skickats till bolaget i nära anslutning till att överklagandet kom in till kammarrätten. Meddelandet om att domen hade sänts till bolaget skickades först sex dagar efter det att domen hade expedierats. Vidare var meddelandet endast ställt till "Autoliv AB". Bolaget borde ha upplysts om att det hade varit lämpligt att hos kammarrätten anmäla en kontaktperson hos bolaget. Delgivningen sammanföll med bl.a. sommarsemestrarnas början. -Regeringsrätten (2004-02-13, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 a § första stycket delgivningslagen (1970:428) får förenklad delgivning med den som är part användas under förutsättning att det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna. Bolaget har gjort gällande att det varit olämpligt att använda denna delgivningsform och också att kammarrätten inte följt de bestämmelser som gäller för sådan delgivning. - Varken vad bolaget åberopat eller vad som kommer fram av utredningen i övrigt utgör skäl för att inte godta det i målen tillämpade sättet för delgivning. Av handlingarna framgår inte annat än att kammarrätten följt de bestämmelser som gäller för sådan delgivning. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. Vid denna utgång och då några andra skäl för att bevilja bolaget ersättning för kostnader i Regeringsrätten inte har framkommit kan bolagets begäran därom inte vinna bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avslår bolagets yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd I 2004-02-05, Palmstierna)

*REGI

*INST