RÅ 2004 not 234

Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta medverkan vid omplaceringar inom ramen för fondförsäkring

Not 234. Överklagande av Capena Support KB (Capena) och Tre Euro Förvaltning AB (Tre Euro) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Av en ansökan av Capena och Tre Euro om förhandsbesked framgick att bolagen ägdes av tre fysiska personer, att Capena förmedlade försäkringsprodukter (i första hand fondanknutna försäkringar) som tillhandahölls av Skandiabolag och att försäkringstagarna erbjöds att ställa fullmakt till Tre Euro (ett bolag som förvärvats av Capena) att för deras räkning ta initiativ till omplaceringar av försäkringskapitalet mellan olika fonder. Följande frågor ställdes. - 1. Omfattas den tjänst som Tre Euro tillhandahåller försäkringskunderna av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster i 3 kap. 10 § ML? - 2. Förändras svaret på fråga 1 om tjänsten i stället tillhandahålls av det bolag som förmedlar försäkringsprodukterna, dvs. Capena? - 3. Förändras bedömningen om skatteplikt om tjänsten i stället tillhandahålls av företag med tillstånd att vara försäkringsmäklare? - 4. Kan, för det fall att svaret på fråga 2 eller fråga 3 är att tjänsten anses som mervärdesskattepliktig, prestationen ändå anses som skattefri på den grunden att den ingår som ett klart underordnat och nödvändigt kostnadselement i ett huvudsakligt tillhandahållande av mervärdesskattefri försäkringstjänst? -Skatterättsnämnden (2003-10-02, Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Omsättning av den med frågorna avsedda tjänsten är inte i något fall undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Motivering. Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, är enligt 3 kap. 10 § ML undantagen från skatteplikt. - Motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), enligt vilken försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, är undantagna skatteplikt. - Någon definition av begreppet försäkringstjänst respektive försäkringstransaktion finns inte vare sig i ML eller i sjätte mervärdesskattedirektivet. I domen angående Card Protection Plan Ltd, mål C-349/96, gjorde EG-domstolen vissa uttalanden angående innebörden av begreppet försäkringstransaktion. Domstolen anförde sålunda att en försäkringstransaktion, enligt allmän uppfattning, kännetecknas av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas (p. 17 i domen, jfr även p. 22). - Av den ingivna fondbytesfullmakten framgår bl.a. följande rörande den aktuella tjänsten. Genom fullmakten erhåller Tre Euro ett uppdrag från försäkringstagaren att i enlighet med bestämmelserna i fullmakten anvisa Skandia Link-placeringar och omplaceringar av fondvärdet i en eller flera försäkringar. Försäkringskapitalet placeras och omplaceras på det sätt förvaltaren finner lämpligt i de värdepappersfonder som står till förfogande under Skandia Link, om inte annat överenskommits. Utöver Skandia Links ordinarie avgifter uttas en årlig fondförvaltningsavgift motsvarande 1 procent exklusive mervärdesskatt av det totala fondvärdet. - Nämnden gör följande bedömning. - Försäkringsformen fondförsäkring innebär bl.a. att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka av tillgängliga värdepappersfonder som försäkringskapitalet skall placeras. Genom fondbytesfullmakten uppdrar försäkringstagaren åt förvaltaren att för hans räkning göra dessa placeringar och omplaceringar i den utsträckning de bedöms lämpliga. Den tjänst som mot särskild ersättning sålunda tillhandahålls enligt ett särskilt ingånget avtal i form av fondbytesfullmakten är att jämställa med en särskild rådgivningstjänst som skall bedömas för sig. Det förhållandet att fråga är om placering av ett försäkringskapital medför inte annan bedömning av tjänstens karaktär (fråga 1). Den omständigheten att tjänsten tillhandahålls av försäkringsförmedlaren Capena (fråga 2) eller att Tre Euro eller Capena uppträder som försäkringsmäklare (fråga 3) medför inte att tjänsten är att hänföra till en försäkringstjänst eller kan anses underordnad en sådan tjänst (fråga 4). Inte heller på någon annan grund är omsättning av tjänsten undantagen från skatteplikt. - Capena och Tre Euro överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att tjänsten inte var skattepliktig när den tillhandahölls av försäkringsmäklare eller annan förmedlare av försäkringar. Bolagen anförde bl.a. följande. En fondförsäkring är en symbios mellan en livförsäkring och sparande i värdepappersfonder. Försäkringen förutsätter en risk och det är denna risk som skiljer fondförsäkringen från annat sparande. Utmärkande för en fondförsäkring är att försäkringstagaren själv skall välja i vilka fonder försäkringsbolaget skall placera inbetalda försäkringspremier. Placeringen görs i de fonder försäkringsbolaget från tid till annan tillhandahåller för detta ändamål. Vissa av dessa fonder kan i sin tur placera i andra fonder, "fond-i-fondlösning". En försäkringstagare, som vid tecknandet av en försäkring placerar sina försäkringspremier enligt detta alternativ, väljer samma typ av placeringstjänst om han ger i uppdrag till förmedlaren att sköta omplaceringen av försäkringskapitalet. I båda fallen placeras hans försäkringskapital initialt i värdepappersfonder med viss given procentuell fördelning. Omplaceringar sker vid bägge placeringsalternativen utan hörande av försäkringstagaren. Skillnaden ligger i det juridiska ramverket. Förvaltargruppsföretaget, dvs. den som åtagit sig att utöva fondbytesrätten, agerar med stöd av fullmakt/uppdragsavtal från försäkringstagaren. Fondbolaget verkställer däremot placeringar och omplaceringar i enlighet med gällande fondbestämmelser. Vid tecknandet av försäkringen är således den tjänst som förmedlaren i dag erbjuder via aktiebolaget helt underordnad den huvudsakliga tjänsten - tillhandahållande av fondförsäkring. Tjänsten placering/rådgivning förutsätter att kunden tecknar en fondförsäkring. Visserligen kan en kund som redan äger en fondförsäkring vari han själv utövar sin fondbytesrätt ge aktiebolaget i uppdrag att utöva fondbytesrätten. Det tillhör dock ovanligheten att kunderna kommer in i efterhand; normalt förvärvas tjänsten i samband med tecknandet. Bolaget vidhåller att tjänsten fondplacering/fondrådgivning, när den tillhandahålls av en förmedlare av fondförsäkringar, utgör en oskiljbar och underordnad del av en mervärdesskattefri försäkringstjänst. - Skatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. Verket anförde bl.a. följande. Försäkringsformen fondförsäkring innebär bl.a. att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka tillgängliga värdepappersfonder försäkringskapitalet skall placeras. I stället för att själv påkalla placeringar och omplaceringar kan försäkringstagaren uppdra fondbytesrätten till annan. Den tjänst som tillhandahålls enligt fondbytesfullmakten kan inte ses som ett oskiljbart och underordnat led till själva förmedlingen av försäkringen. Att tjänsten placering/rådgivning förutsätter att kunden tecknar en fondförsäkring medför inte att tjänsten kan anses oskiljbar från och underordnad försäkringstjänsten. Försäkringstagaren kan avstå ifrån att teckna avtal om placering/rådgivningstjänsten. Av inlämnat avtal framgår också att fondrådgivningstjänsten är en helt fristående tjänst. Verket delar således Skatterättsnämndens uppfattning att den tjänst som försäkringstagaren erhåller via fondbytesfullmakten är en skattepliktig rådgivningstjänst. Att det är fråga om placering av ett försäkringskapital medför ingen annan bedömning. - Regeringsrätten (2004-12-23, Ragnemalm, Sandström, Ersson, Dexe, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2004-12-08, Kristiansson)

*REGI

*INST