RÅ 2004 not 235

Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag)

Not 235. Ansökan av F.L. m.fl. samt A.S. och B.S. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborg (2001-12-11) antog detaljplan för bostäder vid Brattåskärrsvägen i stadsdelen Sävenäs. Genom planen möjliggjordes byggnation av 85-90 bostäder. - Beslutet överklagades av F.L. m.fl. samt A.S. och B.S. men överklagandena avslogs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2002-10-09). - I överklaganden vände sig F.L. m.fl. mot den ökande genomfartstrafiken medan A.S och B.S. bl.a. anförde att planen inte hade stöd i översiktsplanen, att planen - eftersom den berörde både Göteborg och Partille - borde ha antagits av kommunfullmäktige, att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats och att bebyggelseplatsen var olämplig. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-03-13)avslog överklagandena med följande motivering: Regeringen prövar först A.S:s och B.S:s invändningar som gäller såväl allmänna som enskilda intressen samt formella frågor. Vid denna prövning finner regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för A.S. och B.S. inte kan anses vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de framfört om att den nya bebyggelsen inte är lämplig från allmän synpunkt eller att mellankommunala intressen inte beaktas utgör inte tillräckliga skäl för att regeringen med anledning av A.S:s och B.S:s överklagande skall upphäva kommunens beslut att anta planen. Deras invändningar mot att planen antagits av byggnadsnämnden och mot länsstyrelsens handläggning och prövning eller deras invändningar i övrigt utgör inte heller skäl att upphäva planbeslutet. Överklagandet av A.S. och B.S. bör därför avslås. - Vid prövningen av överklagandet av F.L. m.fl. finner regeringen att det inte framkommit att detaljplanen i sig kan medföra sådana olägenheter för dem att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de framfört om trafikförhållandena i Partille eller deras invändningar i övrigt utgör inte skäl att regeringen med anledning av överklagandet skall upphäva antagandebeslutet. Även deras överklagande bör därför avslås. - F.L. m.fl. yrkade i ansökningarna om rättsprövning att regeringens beslut skulle upphävas, alternativt att det skulle beslutas om en omgående avstängning av genomfartstrafiken till och från södra Sävedalen/östra Göteborg vid Brattåskärrsvägen/Hultvägen. Även A.S. och B.S. yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. I detta fall där Göteborgs kommun vill exploatera ett område som starkt berör Partille kommun och där Partille kommun framfört stark kritik mot planförslaget får det anses självklart att beslut att anta detaljplanen inte kan fattas av byggnadsnämnden med stöd av delegation enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen (1987:10). Planen medför ett markant ingrepp i ett större parkmarksområde. Vidare kommer området att utsättas för mycket höga bullernivåer. Dessa nivåer vid fasad ligger på eller överskrider av riksdagen angivna värden för nybebyggelse. Den gjorda bullerutredningen utgår från en alltför liten trafikmängd. En miljökonsekvensbeskrivning skulle därför ha upprättats. Dessutom har den planerade bebyggelsen inte stöd i översiktsplan då det saknas analys av berört område i aktuella översiktsplaner. - Regeringsrätten (2004-12-28, Nordborg, Sandström, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Yrkandet av F.L. m.fl. om avstängning av genomfartstrafik kan inte prövas i detta mål och skall därför avvisas. - Utredningen i målet ger inte stöd för att det skulle ha förekommit något fel i den formella hanteringen av ärendet som föranleder att regeringens beslut skall upphävas. Vad sökandena i övrigt anfört visar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som finns i planärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandet om avstängning av genomfartstrafik. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2004-11-24, Liljeros)

*REGI

*INST