RÅ 2004 not 25

Då fastighetsförsäljning som inte redovisats av den skattskyldige framgått av underrättelse om sökt lagfart togs skattetillägg ut efter den lägre procentsatsen (20 procent)

Not 25. Överklagande av E.P. ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 1997. - E.P. sålde genom köpekontrakt den 28 november 1996 fastigheten Kikbäret 1 i Karlshamn. Han redovisade inte försäljningen i sin till ledning för 1997 års taxering avlämnade självdeklaration. Sedan skattemyndigheten den 29 september 1997 utsänt en förfrågan angående fastighetsförsäljningen inkom E.P. med en redovisning av försäljningen utvisande en skattepliktig realisationsvinst på 320 000 kr. Skattemyndigheten upptog realisationsvinsten till beskattning som inkomst av kapital enligt lämnad redovisning. Därjämte påförde skattemyndigheten E.P. skattetillägg med 40 procent av skatten på realisationsvinsten. Som skäl härför anförde skattemyndigheten att oriktig uppgift hade lämnats genom att fastighetsförsäljningen inte hade redovisats i deklarationen. - E.P. överklagade och yrkade att skattetillägget helt skulle undanröjas. Som skäl anförde han att avtalet om försäljningen av fastigheten visserligen upprättades den 28 november 1996, men själva köpet ägde inte rum förrän den 1 mars 1997, då de nya ägarna tillträdde fastigheten och betalade köpeskillingen. Han avsåg att ta upp realisationsvinsten vid 1998 års taxering. Han fann beslutet att påföra honom skattetillägg oskäligt. - Skattemyndigheten vidhöll sitt beslut. -Länsrätten i Blekinge län (2000-03-22, ordf. von Zweibergk), som höll muntlig förhandling i målet, yttrade: enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL, skall den som lämnat en oriktig uppgift till ledning för sin taxering påföras skattetillägg med 40 procent av sådan skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts honom. Enligt 5 kap. 6 § taxeringslagen skall skattetillägg helt efterges om felaktigheten eller underlåtenheten har sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. - Genom att underlåta att ta upp realisationsvinsten i sin deklaration har E.P. lämnat en sådan oriktig uppgift som avses i 5 kap. 1 § taxeringslagen. Grund för att påföra skattetillägg föreligger därför. Frågan i målet är närmast om det finns grund för eftergift av tillägget av de skäl som anges i 6 § samma kapitel. Med hänsyn till den information som tillhandahålls skattskyldiga och då frågan om när en realisationsvinst skall tas upp till beskattning inte kan anses utgöra en svår skatterättslig fråga kan eftergift inte beviljas på grund av bristande erfarenhet eller uppgiftens beskaffenhet. - Inte heller finner länsrätten att omständigheterna i detta fall är sådana att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg (jfr RÅ 1995 ref. 5) eller att påförande av skattetillägg i förevarande fall strider mot artikel 6 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Överklagandet kan således inte bifallas. - Länsrätten avslår överklagandet. - Nämndemannen Bennie Johansson)var skiljaktig och ansåg på anförda skäl att överklagandet borde bifallas. - E.P. överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och efterge skattetillägget alternativt beräkna det efter en lägre procentsats. Han anförde bl.a. att fastighetsmäklaren inte upplyst honom om att köpet skattemässigt kom till stånd då han mottog handpenningen. - Skattemyndigheten bestred bifall. - Kammarrätten i Jönköping (2001-04-11, Lindgren och Berg) fastställde länsrättens dom. - Från domen var adjungerade ledamoten Ivarsson skiljaktig och anförde följande. Enligt 5 kap. 1 § tredje stycket 2 taxeringslagen skall skattetillägg påföras med 20 procent av underlaget när den oriktiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga. Det måste antas att E.P. skulle ha redovisat realisationsvinsten vid 1998 års taxering om hans deklaration hade följts vid 1997 års taxering. Med hänsyn härtill anser jag att det är fråga om ett periodiseringsfel och att skattetillägg därför skulle ha tagits ut med 20 procent i stället för med 40 procent. Mot bakgrund av Regeringsrättens avgörande RÅ 1995 ref. 5 är jag i övrigt ense med majoriteten. - E.P. överklagade kammarrättens dom och yrkade att skattetillägget skulle efterges eller sättas ned till tio eller tjugo procent. Han anförde bl.a. följande. Den fastighetsmäklare han anlitat upplyste inte om att mottagandet av handpenning skattemässigt innebar att köpet redan kommit till stånd. - För eftergift av skattetillägget talar att skattemyndigheten satsar stora summor pengar på att informera personer som varit inblandade i lagfartsförändringar om deras skyldigheter vad avser deklarationsplikt. Ytterligare skäl för att ändra beslutet är att felet kan betraktas som periodiseringsfel och att skattemyndigheten haft tillgång till erforderligt kontrollmaterial. Beslutet måste strida mot artikel 6 i Europakonventionen. - Skatteverket tillstyrkte att skattetillägget beräknades efter tjugo procent och anförde bl.a. följande. E.P. har sålt fastigheten enligt köpekontrakt den 28 november 1996. Han har underlåtit att deklarera realisationsvinsten vid 1997 års taxering trots att det är kontraktsdatum som i skatterättsligt hänseende är avgörande för äganderättens övergång. Försäljningen framgår av utdrag ur fastighetsregistret den 16 september 1997. E.P. har deklarerat försäljningen först efter det att skattemyndigheten begärt det. Det föreligger därför grund för att påföra skattetillägg enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL. Av paragrafens tredje stycke framgår att skattetillägget skall beräknas efter tjugo procent när den oriktiga uppgiften rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten och som varit tillgängligt för myndigheten före utgången av november taxeringsåret. Regeringsrätten har i ett liknande fall (RÅ 2002 ref. 75) funnit att avgiftsberäkningen skall ske efter tjugo procent. Det finns inte grund för befrielse från skattetillägget enligt 5 kap. 6 § TL och det är inte heller fråga om ett periodiseringsfel. - Regeringsrätten (2004-02-17, Sandström, Ersson, Dexe, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I rättsfallet RÅ 2002 ref. 75 fann Regeringsrätten att en skattskyldig lämnat oriktig uppgift när han inte redovisat en fastighetsförsäljning. Skattetillägg skulle beräknas efter endast tjugo procent eftersom försäljningen framgått av sådan underrättelse om sökt lagfart som författningsenligt skulle lämnas av vederbörande myndighet. Även i det nu aktuella målet har skattemyndigheten - enligt tillämpade rutiner och före utgången av november taxeringsåret - underrättats om försäljningen. Mot bakgrund härav och då skäl för eftergift inte föreligger bör skattetillägg påföras med tjugo procent av underlaget. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med delvis bifall till överklagandet och med ändring av kammarrättens dom, att skattetillägg skall påföras med tjugo procent av underlaget. (fd II 2004-01-21, M. Lindvall)

*REGI

*INST