RÅ 2004 not 28

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om

Not 28. Överklagande av Björnekulla Energi AB ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om anslutningsavgift enligt ellagen. - Nätmyndigheten vid NUTEK (numera Statens energimyndighet) beslutade den 13 juni 1997 att med stöd av 2 § 6 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (gamla ellagen) förelägga Björnekulla Energi AB att inte debitera enskild kund kostnad för material, arbete och eventuella skrotningskostnader vid utbyte av 100 meter AXKJ 50-kabel och 500 meter AXKJ 25-kabel till kabel av typen AXCE 150 i det befintliga nätet. Björnekulla Energi AB överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade att länsrätten skulle ändra beslutet på så sätt att Björnekulla Energi AB som anslutningsavgift skulle tillåtas debitera Vindkraftmiljö i Båstad AB de kostnader för förstärkning av aktuellt nät som kunde anses hänförliga till anslutningen av vindkraftverket. I andra hand yrkade Björnekulla Energi AB att länsrätten skulle ändra Statens energimyndighets beslut på så sätt att beslutet inte gällde generellt mot "enskild kund" utan endast avsåg anslutningsavgift för vindkraftverket som ägdes av Vindkraftmiljö i Båstad AB alternativt att länsrätten med undanröjande av beslutet i denna del skulle återförvisa målet till Statens energimyndighet för erforderlig handläggning. Länsrätten biföll i dom den 4 mars 1998 (mål nr Ö 10450-97) överklagandet på så sätt att Björnekulla Energi AB förelades att inte debitera Vindkraftmiljö i Båstad AB kostnad för material, arbete och eventuella skrotningskostnader vid det ifrågavarande kabelutbytet. Björnekulla Energi AB överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i det nu överklagade beslutet vägrade prövningstillstånd. - Björnekulla Energi AB överklagade och yrkade prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Målet gällde ursprungligen tillsyn över Björnekulla Energi AB:s avgifter för anslutning av två vindkraftverk till bolagets nät. Beträffande anslutningen av det första vindkraftverket är ostridigt mellan Statens energimyndighet och Björnekulla Energi AB att dessa kostnader enbart varit till nytta för vindkraftproducentens anläggning och därför helt skall bäras av denne. Målet omfattar därför numera endast anslutningsavgift för det andra vindkraftverket. Den totala anslutningskostnaden för det nu aktuella vindkraftverket uppgår till 204 000 kr. Kostnaden hänför sig till 600 meter kabel. De vidtagna åtgärderna har varit nödvändiga för att möjliggöra anslutningen av vindkraftverket. - Statens energimyndighet medgav att prövningstillstånd beviljades i kammarrätten eftersom överrättsavgöranden saknades vad gällde tillämpningen av ellagen (1997:857). -Regeringsrätten (2004-02-18, Lavin, Billum, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 31 § första stycket gamla ellagen framgår att prövningstillstånd krävdes vid överklagande till kammarrätten. Numera har gamla ellagen ersatts av 1997 års ellag. Bestämmelserna om anslutningsavgifter har, liksom bestämmelserna om fullföljd och prövningstillstånd, i sak oförändrade förts över till den nya lagen. - Vägledande rättsfall saknas beträffande vilka överväganden som skall göras när frågan är om kunden eller nätägaren skall stå för kostnaderna för anslutning av en anläggning för överföring av el när även det befintliga nätet måste förstärkas. - Mot bakgrund härav finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av Björnekulla Energi AB:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Björnekulla Energi AB tillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av bolagets överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 4 mars 1998 i mål nr Ö 10450-97. (fd II 2004-01-21, Bäckström)

*REGI

*INST