RÅ 2004 not 29

Prövning av nättariffer enligt ellagen (prejudikatskäl) / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om

Not 29. Överklagande av Statens Energimyndighet ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om nättariffer enligt ellagen (1997:857). - Statens energimyndighet beslutade den 9 september 1998 att med stöd av 12 kap. 3 § ellagen förelägga Jönköping Energinät AB att upphöra med tariffer som utformats med hänsyn till var anslutningen var belägen. Jönköping Energinät AB överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten beslutade i dom den 17 april 2000 (mål nr Ö 14617-98) att upphäva Statens energimyndighets beslut. Energimyndigheten överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i det nu överklagade beslutet vägrade prövningstillstånd. - Statens energimyndighet överklagade och yrkade prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Jönköping Energinät AB har utformat sina tariffer i strid mot 4 kap. 3 § ellagen. Det är av mycket stor vikt att ellagen, som i stor utsträckning är en ramlagstiftning, fylls ut genom rättspraxis. Elnätsutredningen har i sitt delbetänkande (Elnätsföretag - regler och tillsyn, SOU 2000:90 s. 61) också uppmärksammat denna fråga och anfört att det är ett stort problem att ellagens bestämmelser inte har kunnat fyllas ut genom tolkningar i rättstillämpningen. Detta problem blir inte mindre av att kammarrätten inte har meddelat prövningstillstånd i ett flertal av de mål enligt ellagen som överklagats dit. Att så är fallet framgår av att det för närvarande finns flera mål i Regeringsrätten som överklagats på grund av att kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd. Någon praxis för hur bestämmelserna i ellagen skall tolkas finns inte. Det finns närmare bestämt inte ett enda avgörande där Regeringsrätten i sak har prövat ett mål enligt ellagen. Det är därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Regeringsrätten i förevarande mål fastställer att kammarrätten skall ta upp målet till prövning i sak. - Jönköping Energinät AB hade beretts tillfälle att yttra sig men hade inte svarat.-Regeringsrätten (2004-02-18, Lavin, Billum, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - I 4 kap. 3 § första stycket ellagen föreskrivs att nättariffer för område, utom engångsavgift för anslutning, inte får utformas med hänsyn till var inom området en anslutning är belägen. - Vägledande rättsfall saknas vad gäller tillämpningen av förbudet i 4 kap. 3 § första stycket ellagen. Med anledning härav finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av Statens energimyndighets talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Statens energimyndighet tillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av myndighetens överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 17 april 2000 i mål nr Ö 14617-98. (fd II 2004-01-21, Bäckström)

*REGI

*INST