RÅ 2004 not 30

Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om undantag från ellagens krav på särredovisning av område som omfattas av nätkoncession

Not 30. Överklagande av Vattenfall Sveanät AB ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om undantag från ellagens (1997:857) krav på särredovisning av område som omfattas av nätkoncession. - Statens energimyndighet beslutade den 22 juni 1999 att avslå en ansökan från Vattenfall Mälarnät AB, sedermera Vattenfall Sveanät AB, om undantag från regeln att redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för område skall avse varje område för sig. Vattenfall Sveanät AB överklagade beslutet hos Länsrätten i Södermanlands län och yrkade att ansökan skulle bifallas. Länsrätten avslog i dom den 3 januari 2000 (mål nr 1955-99) överklagandet. Vattenfall Sveanät AB överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i det nu överklagade beslutet vägrade prövningstillstånd. - Vattenfall Sveanät AB överklagade och yrkade prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Det är av stor vikt för rättstillämpningen att det utvecklas en praxis avseende tillämpningen av ellagen. Den svenska elmarknaden och därmed ellagen har varit föremål för ett flertal ändringar och vägledande avgöranden saknas i princip. Statens energimyndighet har vidare i sitt beslut, vilket inte ändrats av länsrätten, utgått från förutsättningen att det sammantagna området var så stort att det försvårade integration av tätorter. Eftersom det vid tidpunkten för beslutet inte förekom någon integration av nya tätorter har till grund för myndighetens beslut åberopats en omständighet som inte alls var aktuell. Detta skapar en stor rättsosäkerhet som inte är godtagbar. - Statens energimyndighet bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2004-02-18, Lavin, Billum, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Vad som förekommit i målet utgör inte skäl för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2004-01-21, Bäckström)

*REGI

*INST