RÅ 2004 not 40

Trettondedagsafton ansågs inte vara allmän helgdag

Not 40. Överklagande av M-H.B. i mål ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm (2004-01-09) avvisade M-H.B:s talan mot kammarrättens beslut den 9 december 2003 att inte meddela prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Kammarrätten hänvisade därvid till att M-H.B:s överklagande kommit in för sent. - M-H.B. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde bl.a. att den 5 januari 2004, som var sista dagen för överklagande, inföll på trettondedagsafton; en helgdag då många inte arbetar. -Regeringsrätten (2004-03-05, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av kammarrättens beslut den 9 december 2003 skulle enligt lag och meddelat besked ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag M-H.B. fick del av beslutet. - Av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid framgår att infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag. Enligt 1 § lagen (1989:253) om allmänna helgdagar avses med allmän helgdag söndagar, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul även när de inte infaller på en söndag, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, annandag pingst, midsommardagen och alla helgons dag. - M-H.B. fick del av kammarrättens beslut den 15 december 2003 och sista dagen för överklagande var trettondedagsafton den 5 januari 2004. Trettondedagsafton utgör inte en allmän helgdag. Överklagandet har således kommit in för sent till kammarrätten. Det finns därför inte skäl att ändra avvisningsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2004-02-13, I. Larsson)

*REGI

*INST