RÅ 2004 not 46

Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av vara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara / Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning avvara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara (förhandsbesked) / Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av vara ansågs som ett underordnat led vid varuförsäljningen och hela vederlaget hänfördes till omsättning av vara (förhandsbesked)

Not 46. Överklagande av A AB av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - A AB tillhandahöll en försäkring i samband med försäljning av vitvaror. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om den del av försäljningslikviden som avsåg försäkringsersättning var undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. -Skatterättsnämnden (2003-06-25, Wingren, ordf., Edlund, Nyström, Odéen, Ohlson, Peterson, Sjöberg): Förhandsbesked. Bolagets tillhandahållanden enligt frågan skall i sin helhet behandlas som omsättning av en vara. - Motivering. Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 10 § ML omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar. - Bolaget säljer i sin verksamhet s.k. vitvaror vilka omsättningar är skattepliktiga till mervärdesskatt. I samband med försäljningen av en vara kan köparen på ett särskilt formulär teckna en försäkring avseende ersättning för självrisk och eventuella värdeminskningsavdrag som köparen får vidkännas när det försäkringsbolag, i vilket han tecknat en hemförsäkring eller motsvarande försäkring, reglerar uppkomna skador på varan. Ersättningen för självrisk är högst 5 000 kr. Priset på varan är detsamma även om köparen av någon anledning inte skulle vilja ha den ifrågavarande försäkringen. Fråga i ärendet är om bolagets tillhandahållande genom förmedling av försäkringen, vartill ett annat försäkringsbolag är försäkringsgivare, skall anses som tillhandahållande mot vederlag av en försäkringstjänst och om en uppdelning av vederlaget på varan och försäkringen skall göras vid bestämmande av beskattningsunderlaget. - Nämnden gör följande bedömning. - Med hänsyn till omständigheterna kan det antas att värdet av försäkringen är obetydligt i förhållande till värdet av den vara som förvärvas. Då det också saknas möjlighet att förvärva varan till ett med försäkringens värde reducerat pris, om något avtal om försäkring inte ingås, får tillhandahållandet av försäkringen hänföras till endast ett underordnat led i försäljningen av varan. Denna är det som faktiskt efterfrågas av köparen och utgör det egentliga tillhandahållandet. Vederlaget vid försäljningen skall därför i sin helhet hänföras till vederlag för varan, varför omsättningen i sin helhet är skattepliktig. - Bestämmelserna i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) medför inte annan bedömning (jfr t.ex. mål C-349/96 angående Card Protection Plan Ltd). - A AB överklagade och yrkade att det skulle anses vara fråga om omsättning av dels en försäkringstjänst, dels en vara. Bolaget anförde bl.a. följande. Kunderna söker sig till bolagets butiker i syfte att köpa vitvaror. Tillhandahållandet av försäkringen är en marknadsföringsåtgärd. Kunden tillfrågas särskilt om han önskar en försäkring och tecknar ett separat försäkringsavtal. Han måste alltså aktivt välja försäkringen. Avgörande är vad kunden efterfrågar och inte vilket värde som kan åsättas de olika tillhandahållandena. - Skatteverket bestred bifall till bolagets yrkande och hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställs. - Regeringsrätten (2004-03-11, Ragnemalm, Nordborg, Hulgaard, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2004-02-18, Palmstierna)

*REGI

*INST