RÅ 2004 not 68

Ansökan av Lassagård AB (bolaget) om resning i mål om arealersättning

Not 68. Ansökan av Lassagård AB (bolaget) om resning i mål om arealersättning. - Bolaget ansökte hos Länsstyrelsen i Hallands län om arealersättning för år 1995. Ansökan, som skulle vara inlämnad till länsstyrelsen senast den 25 april 1995, inkom den 18 maj 1995. Ansökan avvisades av länsstyrelsen enligt beslut den 10 juli 1995 med motiveringen att förseningen uppgick till mer än 20 kalenderdagar. Bolaget överklagade beslutet hos Jordbruksverket och anförde att det av kommissionens förordning nr 3887/92 inte klart framgick om fråga skulle vara om kalenderdagar eller arbetsdagar. Enligt beslut den 31 januari 1996 avslog Jordbruksverket överklagandet. Bolaget överklagade beslutet hos länsrätt och yrkade att Jordbruksverket skulle åläggas att utbetala arealstöd för 1995 enligt ansökan, med avdrag för 16 procent. Länsrätten i Hallands län, som i dom den 19 september 1996 (mål nr 1650-96) avslog överklagandet, fann i likhet med underinstanserna att begreppet 20 dagar åsyftade kalenderdagar och att ansökan som lämnats in därefter inte berättigade till något arealstöd. Sedan bolaget överklagat länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Göteborg den 6 december 1996 (mål nr 7102-1996) att undanröja länsrättens dom och avvisa bolagets talan. Efter överklagande av bolaget beslöt Regeringsrätten i dom den 25 november 1997 (mål nr 219-1997) att upphäva kammarrättens beslut och återförvisa målet dit för prövning. Kammarrätten i Göteborg meddelade härefter dom den 18 september 1998 (mål nr 7224-1997), varvid kammarrätten instämde i länsrättens bedömning och avslog överklagandet. Bolaget fullföljde sin talan till Regeringsrätten och yrkade att förhandsavgörande skulle inhämtas från EG-domstolen. Enligt beslut den 19 april 2001 i mål nr 6935-1998 meddelade Regeringsrätten inte prövningstillstånd. - Bolaget ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Regeringsrätten borde ha inhämtat förhandsavgörande från EG- domstolen innan Regeringsrätten beslöt att inte meddela prövningstillstånd. Därtill förekommer vissa besvärande jävsspörsmål som också på rent formella grunder påkallar att resning beviljas. I det fall Regeringsrätten inte anser sig kunna bifalla resningsansökan utan att förhandsavgörande först inhämtas från EG-domstolen yrkas att ett sådant inhämtas och att frågan om resning prövas först därefter. Vidare yrkas ersättning för rättegångskostnader. -Regeringsrätten (2004-04-05, Lavin, Billum, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att i resningsmålet inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Bolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader kan lagligen inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen i resningsärendet. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. (fd II 2004-03-23, Bäckström)

*REGI

*INST