RÅ 2004 not 69

Mål om utdömande av vite avskrevs sedan adressaten avlidit

Not 69. Överklagande av G.J. ang. utdömande av vite. - Skogsvårdsstyrelsen Dalarna-Gävleborg förelade den 26 november 1998 G.J., som delägare av fastigheten Malung Bredsjön 2:6, vid vite av 100 000 kr att utföra viss markberedning på fastigheten före den 1 oktober 1999. Enligt dom den 2 oktober 2000 förpliktade Länsrätten i Gävleborgs län G.J. att utge vitet om 100 000 kr. G.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som enligt det nu överklagade beslutet inte meddelade prövningstillstånd. - G.J. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. - Skogsvårdsstyrelsen Dalarna-Gävleborg uppgav i skrivelse till Regeringsrätten att G.J. avlidit och att vitet därmed borde bortfalla. -Regeringsrätten (2004-04-05, Lavin, Billum, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 35 kap. 7 § brottsbalken framgår att utdömt vite bortfaller om adressaten avlider. - G.J. har efter det att han fullföljt sin talan i fråga om utdömande av vite avlidit. Det av länsrätten utdömda vitet har till följd härav bortfallit. Målet skall därför avskrivas från vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2004-03-23, Bäckström)

*REGI

*INST