RÅ 2004 not 86

Underlåtenhet att begära förnyad behandling av vilandeförklarad ansökan (resningsärende, avslag) / Underlåtenhet att begära förnyad behandling av vilandeförklarad ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst (avslag)

Not 86. Ansökan av G.B. om resning ang. skatteberäkning för ackumulerad inkomst. - G.B. yrkade i sin självdeklaration för taxeringsåret 1989 att reglerna om skatteberäkning för ackumulerad inkomst skulle tillämpas beträffande en av henne deklarerad vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag. I en underrättelse den 18 oktober 1989 anförde taxeringsnämnden att ansökningen om skatteberäkning inte kunde behandlas eftersom G.B:s makes taxering för år 1987, vilken inverkade på skatteberäkningen, inte vunnit laga kraft. Taxeringsnämnden beslutade därför att vilandeförklara G.B:s ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst och upplyste henne samtidigt om att det ankom på henne att, sedan den berörda taxeringen avgjorts, hos Länsrätten i Jönköpings län hemställa om förnyad behandling av ansökningen. - G.B:s inkomsttaxering 1989 prövades senare av länsrätten i Jönköpings län genom dom den 31 oktober 1994 och därefter av Kammarrätten i Jönköping genom dom den 15 september 1995. Regeringsrätten beslutade den 12 september 1997 att inte bevilja prövningstillstånd (mål 6301-1995) i följd varav kammarrättens dom skulle stå fast. - G.B. yrkade därefter hos Regeringsrätten att försutten tid för att hos länsrätten göra framställning om förnyad behandling av ansökningen om skatteberäkning för ackumulerad inkomst skulle återställas. Regeringsrätten beslutade den 9 januari 2002 att avvisa ansökningen med motiveringen att försutten tid för en framställan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst inte kunde återställas denna väg. - G.B. ansökte om resning avseende frågan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Hon anförde till stöd för sin ansökan att hon inte på ett förvaltningsrättsligt korrekt sätt hade givits möjligheten att inkomma med en begäran om ackumulerad inkomst för det aktuella taxeringsåret. -Regeringsrätten (2004-05-07, Hulgaard, Kindlund, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt 6 § lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst i dess lydelse vid 1989 års taxering skall en ansökan om skatteberäkning enligt lagen förklaras vilande om tidigare taxering, som inverkar på skatteberäkningen, inte har vunnit laga kraft. Enligt samma bestämmelse ankommer det därefter på den skattskyldige att, sedan ifrågavarande taxering har vunnit laga kraft, till länsrätten inkomma med framställning om ansökningens upptagande till förnyad behandling. Sådan framställning skall göras inom ett år från det slutligt beslut meddelades i taxeringsfrågan. - G.B:s makes taxering för år 1987 (taxeringsåret 1988), vilken inverkade på skatteberäkningen, vann laga kraft den 19 november 1995. Såvitt framgår av handlingarna har G.B. inte inom den lagstadgade tidsfristen hos Länsrätten i Jönköpings län hemställt om förnyad behandling av ansökningen. Synnerliga skäl att pröva saken på nytt har inte framkommit. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2004-04-20, Östman Johansson)

*REGI

*INST