RÅ 2004 not 87

Vid tillämpningen av reglerna om underprisöverlåtelse ansågs överlåtelse av andelar i två fastighetsförvaltande handelsbolag till ett av överlåtaren helägt byggnadsaktiebolag avse överlåtarens hela enskilda näringsverksamhet (förhandsbesked)

Not 87. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde B.A. bl.a. följande. Han har bedrivit byggnadsrörelse genom aktiebolag och handelsbolag. Han äger 100 procent av aktierna i Byggnadsaktiebolaget A. och Son (Byggnadsaktiebolaget). Vidare är han bolagsman i två handelsbolag. Båda handelsbolagen äger fastigheter. Såväl andelarna som de av handelsbolagen ägda fastigheterna bedöms utgöra skattemässiga omsättningstillgångar för honom. I det första handelsbolaget är också Byggnadsaktiebolaget bolagsman. Byggnadsaktiebolagets andel uppgår till 2 procent. - Han avser att överlåta sina andelar i handelsbolagen till Byggnadsaktiebolaget till underpris. Frågan är om en sådan överlåtelse omfattas av underprisreglerna i 23 kap. inkomstskattetagen (IL). Härvid kan förutsättas att aktierna i Byggnadsaktiebolaget är kvalificerade. -Frågor. 1. Utgör hans andelar i de två handelsbolagen en verksamhetsgren? - 2. Om svaret på fråga 1 är nej, utgör andelarna i de två handelsbolagen hans hela verksamhet? - 3. Förändras svaret på fråga 2 av följande omständigheter? Byggnadsaktiebolaget avser att efter förvärvet av hans andelar i det handelsbolag vari Byggnadsaktiebolaget sedan tidigare var bolagsman omvandla handelsbolaget till kommanditbolag varvid han träder in som kommanditdelägare. Hans andel i kommanditbolaget skall svara mot insatt kapital om 100 kr. - Skatterättsnämnden (2003-06-23, André, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Överlåtelsen uppfyller det i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för underprisöverlåtelse uppställda villkoret om att avse överlåtarens hela näringsverksamhet. - Motivering. B.A. äger samtliga aktier i det byggnadsrörelsedrivande Byggnadsaktiebolaget A. och Son (Byggnads AB) och är därmed en s.k. byggmästarsmittad person. De andelar han äger i två fastighetsförvaltande handelsbolag utgör till följd härav lagertillgångar hos honom (27 kap. 6 § IL) och han anses därmed bedriva byggnadsrörelse (27 kap. 2 § IL). Enligt vad som framgår äger han därutöver inte några lagertillgångar hänförliga till byggnadsrörelsen. - Avsikten är att B.A. skall överlåta sina andelar i handelsbolagen till underpris till Byggnads AB. Det villkor för underprisöverlåtelse som aktualiserats i ärendet är om enligt 23 kap. 17 § IL överlåtelsen av andelarna omfattar överlåtarens hela näringsverksamhet eller en verksamhetsgren. - Nämnden gör följande bedömning. - Om B.A. överlåter andelarna i de två handelsbolagen till det av honom ägda Byggnads AB upphör den rörelse han anses bedriva på grund av andelsinnehavet. Han får därför anses ha avyttrat hela sin enskilda näringsverksamhet avseende byggnadsrörelse, vilket medför att villkoret i 23 kap. 17 § IL skall anses uppfyllt (fråga 2). - Avvisning. Med hänsyn till svaret på fråga 2 kan det inte anses vara av vikt för B.A. att få fråga 1 besvarad genom ett förhandsbesked. På grund härav och då omständigheterna och bakgrunden till fråga 3 inte närmare utvecklats i ärendet avvisas ansökningen såvitt avser nu nämnda frågor. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - B.A. hade ingen erinran häremot. - Regeringsrätten (2004-05-10, Sandström, Ersson, Almgren, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2004-04-01, Hogendoorn)

*REGI

*INST