RÅ 2004 not 88

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 88. Ansökan av B.R. om resning i mål om retroaktivt beviljad pension. - Östergötlands läns allmänna försäkringskassa avslog i beslut den 16 juli 1999 en begäran från B.R. om omprövning av ett av försäkringskassan meddelat beslut enligt vilket den från en retroaktivt beviljad pension dragit av tidigare utbetalt socialbidrag. B.R. överklagade beslutet hos Länsrätten i Östergötlands län som i dom den 21 november 2000 avslog överklagandet. B.R. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Jönköping som den 23 februari 2001 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. B.R. överklagade beslutet hos Regeringsrätten som den 26 september 2003 också beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2149-2001). - B.R. ansökte om rättsprövning av Regeringsrättens beslut. -Regeringsrätten (2004-04-20, Eliason, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens beslut kan inte bli föremål för rättsprövning (1 § lagen /1988:205/ om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut). Regeringsrätten behandlar framställningen som en ansökan om resning i Regeringsrättens mål nr 2149-2001. - Enligt 37 b förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2004-04-20, Karlsson Helghe)

*REGI

*INST