RÅ 2004 not 9

Kammarrätts beslut att undanröja länsrätts beslut att avslå en ansökan om inhibition i mål angående återkrav av arbetslöshetsersättning upphävdes eftersom kammarrätten felaktigt utgått från att beslutet om återkrav inte trädde i kraft förrän det vunnit laga kraft

Not 9. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. arbetslöshetsförsäkring. -Säljarnas Arbetslöshetskassa (2003-07-30) beslutade att inte ändra sitt tidigare beslut att från N.I. återkräva till henne utbetalad arbetslöshetsersättning om 89 320 kr. - N.I. överklagade beslutet. - och yrkade att kassans beslut tills vidare inte skulle gälla (inhibition). - Länsrätten i Stockholms län (2003-10-01) avslog yrkandet. - N.I. överklagade beslutet. - Kammarrätten i Stockholm (2003-10-21) fann att arbetslöshetskassans beslut inte trädde i tillämpning förrän det vunnit laga kraft och att länsrätten därför inte hade bort pröva inhibitionsyrkandet. Kammarrätten undanröjde därför länsrättens beslut. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som förde talan till N.I:s förmån, yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och undanröja kammarrättens beslut samt återförvisa målet till kammarrätten för prövning av inhibitionsyrkandet. Inspektionen anförde att 57 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring innehåller bestämmelser om omedelbar verkställighet. - Regeringsrätten (2004-01-29, Lavin, Sandström, Dexe, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 57 § lagen om arbetslöshetsförsäkring skall en arbetslöshetskassas beslut enligt lagen gälla omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet. Kassans beslut innehöll inget särskilt förordnande i denna fråga. Det gällde alltså omedelbart, i följd varav också förutsättningar förelegat för länsrätten att pröva N.I:s yrkande om inhibition med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Kammarrätten borde därför inte ha undanröjt länsrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut att undanröja länsrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för prövning av N.I:s överklagande av länsrättens beslut i inhibitionsfrågan. (fd II 2004-01-08, Olsson). (Anm. Regeringsråden Sandström och Stävberg deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd.)

*REGI

*INST