RÅ 2004 not 96

Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

Not 96. Ansökan av C.N. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. - Svea hovrätt dömde den 2 december 1999 C.N., medborgare i Tanzania, för grov misshandel m.m. till fängelse i sex år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 13 juni 2003 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle avbrytas och att C.N. skulle tas i förvar. Beslut om fortsatt förvar meddelades den 12 augusti 2003, den 10 oktober 2003, den 10 december 2003 samt den 10 februari 2004. -Chefen för Justitiedepartementet Thomas Bodström (2004-04-08): C.N. skall kvarbli i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket utlänningslagen (1989:529) då det med hänsyn till arten av den brottslighet som han gjort sig skyldig till i förening med hans inställning i utvisningsfrågan och hans personliga förhållanden i övrigt finns anledning att anta att han på fri fot kommer att hålla sig undan och även bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses även vid en förnyad bedömning, där den tid C.N. kommit att sitta i förvar särskilt beaktats, utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - C.N. yrkade hos Regeringsrätten att han inte längre skulle hållas i förvar och i andra hand att han skulle ställas under uppsikt. Han anförde i huvudsak följande. Utvisningsbeslutet är föremål för prövning i Europadomstolen. Något beslut från domstolen är inte att vänta förrän tidigast under maj/juni i år. I målet föreligger inga omständigheter som konstituerar synnerliga skäl för förvar. Hans personliga situation är sådan att det är uteslutet att han kommer att hålla sig undan. Han har fast bostad och har ett etablerat förhållande till en kvinna. Paret avser att flytta ihop. Han har under fängelsevistelsen kommit till djupare insikt om sin situation. Risk för återfall i brottslig verksamhet föreligger inte. - Regeringsrätten (2004-05-26, Ragnemalm, Billum, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall bestå. (fd I 2004-05-26, Haggren)

*REGI

*INST