RÅ 2005 not 115

Tillhandahållande av fondförsäkring och av en färdig fondportfölj ansågs avse två separata tjänster (förhandsbesked)

Not 115. Överklagande av Försäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde Skandia följande. Bolaget är moderbolag i Skandiakoncernen. Koncernen har under senare år utvecklats och förändrats från att vara en traditionell försäkringsbolagsgrupp med både skade- och livförsäkringsverksamhet, till att bli en koncern som huvudsakligen bedriver livförsäkringsverksamhet inom området för långsiktigt sparande. - Skandia är grupphuvudman i den mening som avses i 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) mervärdesskattegrupp. - Skandia tillhandahåller bland annat fondförsäkringar, unit linked, som är en försäkring där kunden själv bestämmer inriktningen på sitt sparande genom val av andelar i en eller flera värdepappersfonder eller andelar i utländska fondföretag. - Fondförsäkringar är dels livförsäkring, dels sparande i värdepappersfonder. Försäkringen förutsätter en risk och det är denna risk som skiljer fondförsäkringen från annat sparande. Risken kan vara dödsfall, livsfall eller arbetsoförmåga och skall uppgå till minst 101 procent av fondkapitalet. - Inbetalda premier används för att förvärva fondandelar i den eller de värdepappersfonder som kunden väljer inom det sortiment som Skandia vid varje tidpunkt tillhandahåller och med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren. Kunden har rätt att när som helst helt eller delvis omplacera sitt försäkringskapital i andra fonder inom sortimentet. För närvarande tillåter Skandias villkor att kunden kan placera i upp till tio fonder inom samma försäkring. - På den svenska fondmarknaden finns över ettusen fonder att välja mellan och Skandias affärsidé är att till sina försäkringskunder erbjuda ett urval av marknadens främsta fonder. För närvarande omfattar sortimentet ca 70 fonder, såväl svenska som utländska. För att bibehålla kvalitén i fondsortimentet har Skandia en särskild fondanalysavdelning som aktivt och fortlöpande utvärderar såväl nuvarande som potentiella fonder. Fonder som inte uppfyller Skandias kvalitetskrav tas bort och andra fonder tas in i sortimentet. - Som framgår av ovanstående är fondmarknaden mycket stor och såväl Skandias försäkringskunder som de distributörer som säljer Skandias försäkringar har svårigheter att hålla sig uppdaterad med fondmarknadens utveckling. - Skandia har därför tagit fram placeringsalternativ, som innebär att försäkringstagaren vid investeringstillfället har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ av färdigpaketerade fonder, nedan fondportfölj. Vid tecknandet av försäkringen är fondportföljen att betrakta som ett vanligt fondval i en fondförsäkring. Som framgår av ansökan ger försäkringstagaren Skandia i uppdrag att göra placeringar och omplaceringar inom vald Fondportfölj, med de begränsningar som framgår av ansökan. Vilka fonder som vid varje tidpunkt skall ingå i respektive fondportfölj beslutas av Skandias fondanalysavdelning, dvs. den enhet som arbetar med Skandias utvärderingsprocess avseende fondurvalet. - Om försäkringstagaren väljer att placera inbetald premie i en fondportfölj uttas ur försäkringskapitalet, utöver Skandias ordinarie avgifter, en avgift om en (1) procent av aktuellt fondvärde per år. - Fråga uppkommer om fondportföljen som Skandia tillhandahåller försäkringstagaren vid omsättningen av en fondförsäkring ska anses innefattas i försäkringstjänsten som sådan och således vara undantagen mervärdesskatt. -Frågeställning. Om Skandia säljer en fondförsäkring, inklusive fondportfölj, till en försäkringstagare, omfattas omsättningen av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster i 3 kap. 10 § ML? - Skatterättsnämnden (2004-10-05, Wingren, ordf., Alhager, Edlund, Odéen, Ohlsson, Peterson): Förhandsbesked. Den med frågan avsedda försäljningen skall anses omfatta omsättning av två separata tjänster, nämligen dels en försäkringstjänst, dels en rådgivningstjänst. Endast omsättning av den förstnämnda tjänsten omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § ML. - Motivering. Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, är enligt 3 kap. 10 § ML undantagen från skatteplikt. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), enligt vilken försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, är undantagna från skatteplikt. - Någon definition av begreppet försäkringstjänst respektive försäkringstransaktion finns inte vare sig i ML eller i sjätte mervärdesskattedirektivet. I domen ang. Card Protection Plan Ltd, mål nr C-349/96, gjorde EG-domstolen vissa uttalanden rörande innebörden av begreppet försäkringstransaktion. Domstolen anförde sålunda att en försäkringstransaktion, enligt allmän uppfattning, kännetecknas av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas (p. 17 i domen). I domen har domstolen också redogjort för vilka omständigheter som kan medföra att en transaktion i mervärdesskattehänseende skall anses bestå av en enda sammansatt tjänst eller av två eller flera fristående tjänster. - Försäljning av en fondförsäkring utgör en omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. Frågan i ärendet är om det förhållandet att försäkringstagaren även väljer en färdig fondportfölj medför att detta skall anses innebära att försäkringstagaren tillhandahålls en särskild tjänst eller om fråga är om en tjänst som är underordnad tillhandahållandet av försäkringen. - Nämnden gör följande bedömning. - Försäkringsformen fondförsäkring innebär bl.a. att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka tillgängliga värdepappersfonder som försäkringskapitalet skall placeras. Genom att välja en färdig fondportfölj uppdrar försäkringstagaren åt Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med bifirma Skandia Link att göra de placeringar och omplaceringar i fondportföljen som bedöms lämpliga. För denna tjänst utgår en extra årlig förvaltningsavgift på en procent av fondvärdet. Denna tjänst kan inte anses utgöra ett medel att på bästa sätt åtnjuta själva försäkringstjänsten utan utgör en separat tjänst som särskilt efterfrågas av försäkringstagaren (jfr p. 30 i den tidigare nämnda domen ang. Card Protection Plan Ltd). Att tillhandahålla försäkringstagaren en fondportfölj utgör därför omsättning av en särskild rådgivningstjänst som inte är undantagen från skatteplikt. - Skandia överklagade förhandsbeskedet och yrkade, i egenskap av grupphuvudman för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) mervärdesskattegrupp, att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att omsättning till försäkringstagarna av en tjänst avseende fondförsäkring, inklusive fondportfölj, omfattades av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster enligt 3 kap. 10 § ML. Bolaget anförde bl.a. följande. Centralt vid förvärv av en fondförsäkring är att erhålla ett försäkringsskydd och att erhålla bästa möjliga avkastning på erlagda premier. Om försäkringstagaren väljer en fondportfölj är syftet alltjämt att erhålla ett försäkringsskydd och bästa möjliga avkastning. Att bolaget kan åta sig vissa tjänster, såsom att tillhandahålla ett brett utbud av fonder, fondportföljer etc., för att ge försäkringstagaren bästa möjliga avkastning, kan inte anses resultera i att försäkringstjänsten skall delas upp i olika delar. Att en fondportfölj får anses ingå i fondförsäkringen framgår inte minst av att fondportföljen utgör en integrerad del vid tecknandet av försäkringen. Vidare är det inte möjligt att erhålla en fondportfölj utan att teckna en fondförsäkring. Det faktum att särskild ersättning debiteras innebär inte nödvändigtvis att det är fråga om en särskild tjänst. Den huvudsakliga tjänsten påverkas inte av att avgifterna för att erhålla en fondförsäkring skiftar. Fondportföljen är endast ett medel för att tillhandahålla sparmomentet i försäkringen. Anledning saknas att behandla sparmomentet i en fondförsäkring med fondportfölj annorlunda i mervärdesskattehänseende jämfört med andra fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar. - För det fall Regeringsrätten är av uppfattningen att fondportföljen inte innefattas i omsättningen av en fondförsäkring anser bolaget att tillhandahållandet av fondportföljen utgör sådan värdepappershandel som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML. Bolaget anförde härvid bl.a. att fondportföljtjänsten innebär att bolaget genom att förvärva och avyttra fondandelar ändrade sitt innehav av fondandelar till förmån för försäkringstagarna. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet inte skulle ändras. - Regeringsrätten (2005-09-30, Nordborg, Sandström, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att tillhandahållandet av tjänster avseende fondportfölj utgör en omsättning av separata tjänster, skild från omsättningen av försäkringstjänster. Omsättningen av de ifrågavarande fondportföljtjänsterna är, som Skatterättsnämnden funnit, inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall således fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2005-09-07, Lundström)