RÅ 2005 not 119

Luftfartsverkets beslut om föreskrifter om flygning med bemannad ballong hade karaktär av normbeslut och prövades inte

Not 119. Ansökan av Ballongflyg Upp & Ner AB m.fl. om rättsprövning av beslut ang. föreskrifter om flygning med bemannad ballong. - Luftfartsverket föreskrev i beslut den 4 maj 2004 med stöd av 65, 66 och 74 §§luftfartsförordningen (1981:171) om vissa föreskrifter som skulle gälla vid flygning med bemannad ballong i Stockholm-Bromma kontrollzon. - Ballongflyg Upp & Ner AB, Ballongfirman Far och Flyg AB, Ballongflyg i Stockholm AB, City Ballong AB och Scandinavian Balloons Sweden AB (ballongföretagen) överklagade beslutet. Ballongföretagen begärde även inhibition. -Regeringen (Näringsdepartementet, 2004-06-10) tog inte upp överklagandet till prövning och anförde som skäl för sitt beslut följande. Enligt 35 § förordningen (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket får verkets beslut i andra ärenden än personalärenden överklagas till regeringen endast när det finns en föreskrift om detta eller när ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och det inte finns någon särskild föreskrift om överklagande. - Det beslut som ballongföretagen har överklagat gäller en föreskrift om flygning med bemannad ballong i Stockholm-Bromma kontrollzon. Det finns inte någon föreskrift om att beslut av detta slag får överklagas. Den föreskrift om överklagande till regeringen som finns i 14 kap. 2 § andra stycket luftfartslagen (1957:297) gäller enligt regeringens uppfattning bara beslut i särskilda fall och inte beslut om föreskrifter. - Det överklagade beslutet avser inte heller myndighetsutövning mot någon enskild i den mening som avses i 35 § förordningen med instruktion för Luftfartsverket. Överklagandet skall därför inte tas upp till prövning. - Ballongflyg Upp & Ner AB, Scandinavian Balloons Sweden AB och City Ballong AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. - Regeringsrätten (2005-10-05, Schäder, Almgren, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövningen får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, dvs. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). - Luftfartsverkets beslut innebär att verket har meddelat föreskrifter med stöd av 65, 66 och 74 §§luftfartsförordningen (1986:171). Det är således fråga om ett normbeslut och inte ett beslut i ett förvaltningsärende. Regeringens beslut med anledning av överklagandet av Luftfartsverkets beslut kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2005-09-07, H. Larsson)