RÅ 2005 not 121

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 121. Överklagande och ansökan om resning av B.L. i mål om eftertaxering och skattetillägg. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 21 februari 2005 dom i mål nr 4698-02 ang. inkomsttaxering 1998 (eftertaxering) och skattetillägg. B.L. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd i målet. För det fall Regeringsrätten inte fann grund för att meddela prövningstillstånd yrkade hon, såvitt kan förstås, att Regeringsrätten skulle bevilja henne resning och undanröja kammarrättens dom samt återförvisa målet till kammarrätten för ny prövning i sak. Vidare yrkade hon ersättning för ombudskostnader i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2005-10-06, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad B.L. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Förutsättningar att bevilja B.L. ersättning för kostnader i målet i Regeringsrätten saknas varför yrkandet om ersättning skall avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd I 2005-09-28, Lundström) - Samma dag avgjordes ytterligare två mål med B.L. som klagande avseende inkomsttaxering 1999 och 2000 där omständigheterna var likartade och utgången densamma; mål nr 1984-05 och 1985-05.