RÅ 2005 not 127

Överklagande av Försäkringskassan ang. bilstöd till handikappade. -Norrbottens läns allmänna försäkringskassa (2001-08-28) avslog K.B:s ansökan om anpassningsbidrag avseende automatisk växellåda, klimatanläggning och elektriskt manövrerad stol

Not 127. Överklagande av Försäkringskassan ang. bilstöd till handikappade. -Norrbottens läns allmänna försäkringskassa (2001-08-28) avslog K.B:s ansökan om anpassningsbidrag avseende automatisk växellåda, klimatanläggning och elektriskt manövrerad stol. - Länsrätten i Norrbottens län (2002-02-22, ordförande Höijertz) avslog K.B:s överklagande med hänvisning till att fordonet redan var försett med den ifrågavarande utrustningen. - K.B. överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (2003-11-04, Pettersén, Tärnvik, Karlsson, referent) yttrade: Kammarrätten finner till att börja med att det inte i sig har avgörande betydelse huruvida bilen är ny eller begagnad vid inköpet eller huruvida tilläggsutrustningen är inmonterad vid köpet eller om inmonteringen sker senare. - Med stöd av rättsfallet RÅ 2000 ref. 24 finner kammarrätten dock att anpassningsbidrag för klimatanläggning inte kan utgå. - En fråga i målet är vidare om K.B. har styrkt sina merkostnader för automatisk växellåda och elmanövrerad förarstol. Det framgår inte av det ingivna affärsförslaget om specifikationen för nämnda utrustning avser ursprunglig kostnad vid nybilsinköp och inte heller i vilken utsträckning utrustningen påverkat priset på den begagnade bilen. Försäkringskassan och länsrätten har motiverat sina avgöranden med att anpassningsbidrag inte kan utgå på grund av att tilläggsutrustningen redan var inmonterad i fordonet vid inköpet. K.B. har därför inte fått möjlighet att styrka i vad mån den begagnade bilens pris påverkats av att den var utrustad med automatisk växellåda och elmanövrerad förarstol. Kammarrätten finner att det i första hand bör ankomma på försäkringskassan att vidare handlägga målet, varvid K.B. bör ges tillfälle att inkomma med kompletterande uppgifter i enlighet med det nu anförda. - Med upphävande av underinstansernas avgöranden återförvisar kammarrätten målet till Norrbottens läns allmänna försäkringskassa för fortsatt utredning. - Försäkringskassan överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och fastställa länsrättens dom. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. När det gäller en begagnad bil som vid köpet är utrustad med tilläggsutrustning är det inte möjligt att särskilja det värde som denna utrustning betingar från bilens totala värde. Det kan därför aldrig bli aktuellt att bevilja anpassningsbidrag till utrustning som finns inmonterad i en bil som köps begagnad. - Regeringsrätten (2005-10-11, Eliason, Wennerström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 § förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade lämnas anpassningsbidrag med det belopp som motsvarar kostnaden för sådan ändring av eller anordning på fordonet som behövs för att den handikappade skall kunna bruka det och som är lämplig med hänsyn till fordonets ålder och skick. - Regeringsrätten anförde i RÅ 2000 ref. 24 att anpassningsbidrag kan utgå för utrustning som inte är handikappspecifik men behövs för att den funktionshindrade skall kunna bruka bilen när utrustningen i fråga är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen. Anpassningsbidrag ansågs dock i regel inte kunna medges för standard- eller tilläggsutrustning som är normalt förekommande i bilar i de flesta prisklasserna. Det sistnämnda ansågs gälla oavsett om anordningen monterats in i bilen före eller efter det att den levererats. - Frågan i målet är om anpassningsbidrag kan utgå för utrustning som finns inmonterad i en bil när den köps begagnad. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Regeringsrätten finner i likhet med kammarrätten att det för rätten till anpassningsbidrag i princip saknar betydelse om en bil är ny eller begagnad eller om sådan utrustning som i sig berättigar till bidrag har varit monterad i bilen redan vid köpet eller ej. Den sökande måste dock kunna visa att han eller hon har haft en merkostnad på grund av den särskilda utrustningen och hur stor denna merkostnad är. - Av utredningen i målet framgår inte om den utrustning som K.B. har begärt anpassningsbidrag för - automatväxel, elmanövrerad förarstol och ett helautomatiskt temperaturkontrollsystem - har föranlett att hon har fått betala ett högre pris för bilen än som skulle ha varit fallet om utrustningen saknats. Som kammarrätten har påpekat har emellertid argumentationen i underinstanserna inte närmare berört frågan om K.B. har haft någon särskild kostnad för utrustningen, och hon bör därför få tillfälle att ge in sådan utredning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2005-06-29, Lokrantz)