RÅ 2005 not 130

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då fråga var om / Försäkringskassa haft rätt att fatta beslut som var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan (prejudikatskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om försäkringskassa haft rätt att fatta beslut som var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan, prejudikatskäl) / Försäkringskassas beslut i mål om arbetsskadeförsäkring var till nackdel för den försäkrade i förhållande till ett tidigare beslut av kassan (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl)

Not 130. Överklagande av B.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - Dalarnas läns allmänna försäkringskassa beslutade den 27 januari 2000 att bevilja B.H. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för den inkomstförlust han fått till följd av en arbetsskada som uppkommit eller visat sig den 21 november 1990. Livränteunderlaget före skadan fastställdes till den inkomst B.H. skulle ha haft vid arbete hos Mora Mast AB och inkomsten efter skadan till den inkomst han skulle ha erhållit i arbete som bartender eller servitör. Livränta beviljades för tiden den 1 oktober 1998 - den 30 april 2001. - Efter överklagande av B.H. fann Länsrätten i Dalarnas län i dom den 26 september 2001 att försäkringskassan inte hade haft fog för att fastställa B.H:s inkomst efter skadan till inkomst som bartender eller servitör. Länsrätten upphävde därför försäkringskassans beslut i den del det avsåg B.H:s inkomst efter skadan och överlämnade handlingarna i målet till försäkringskassan för erforderlig handläggning. - I ett nytt beslut den 7 mars 2002 fastställde försäkringskassan B.H:s inkomst efter skadan till den inkomst han skulle ha haft i arbete som vaktmästare. Livränta beviljades för perioderna den 1 oktober 1998 - den 31 mars 1999 och den 1 november 1999 - den 31 mars 2001. I samma beslut fann försäkringskassan att B.H. inte hade rätt till livränta under perioden den 1 april - den 31 oktober 1999 och för tid efter den 31 mars 2001 med motiveringen att hans inkomstförlust till följd av arbetsskada under dessa perioder inte uppgick till minst en femtondel av vad han skulle ha haft i inkomst som oskadad. - B.H. överklagade försäkringskassans sistnämnda beslut hos Länsrätten i Dalarnas län som i dom den 27 november 2002 avslog överklagandet. - Sedan B.H. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 18 augusti 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - B.H. fullföljde sin talan. - Försäkringskassan medgav att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och att målet återförvisades till kammarrätten för handläggning. -Regeringsrätten (2005-10-19, Billum, Nordborg, Dexe, Nord, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - I 29 § förvaltningsprocesslagen föreskrivs att rättens avgörande inte får gå utöver vad som yrkats i målet. Om det föreligger särskilda skäl får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild när det kan ske utan men för motstående enskilt intresse. Av detta följer att länsrätten vid sin prövning av B.H:s överklagande av försäkringskassans beslut den 27 januari 2000 inte fick besluta till det sämre för honom. Länsrättens dom den 26 september 2001, som innebar att kassan på nytt skulle pröva frågan om B.H:s inkomst efter skadan, kan heller inte anses vara till hans nackdel. I kassans beslut den 7 mars 2002 har emellertid B.H:s inkomst efter skadan beräknats till högre belopp än i kassans tidigare beslut, vilket fått till följd att han beviljats livränta med lägre belopp och under kortare tidsperiod än enligt det tidigare beslutet. - I målet uppkommer frågan om försäkringskassan haft rätt att vid den nya prövningen fatta ett beslut som var till B.H:s nackdel i förhållande till kassans tidigare beslut. Något vägledande avgörande som belyser frågan finns inte. - Mot denna bakgrund är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att B.H:s överklagande av länsrättens dom den 27 november 2002 prövas av högre rätt. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd för prövning av hans talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar B.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrättens i Dalarnas län dom den 27 november 2002. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2005-09-07, Fredricson Svensson)