RÅ 2005 not 131

Fråga om beskattning av ett som aktieägartillskott betecknat belopp

Not 131. Överklagande av Swedair AB ang. inkomsttaxering 1994. - Swedair AB (bolaget) yrkade i begäran om omprövning avdrag för erhållet aktieägartillskott med 35 000 000 kr. Skattemyndigheten medgav inte avdraget. Bolaget överklagade beslutet och yrkade att mottaget aktieägartillskott om 35 000 000 kr skulle undantas från beskattning. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Bolaget mottog i februari 1993 två ovillkorade aktieägartillskott från sina dåvarande aktieägare, AB Aerotransport (Aerotransport) och BTS Travel Systems AB (numera Linjeflyg AB; nedan kallat BTS). De båda aktieägartillskotten uppgick till totalt 35 000 000 kr, fördelat efter respektive bolags ägarandel i Swedair AB. Detta innebar att Aerotransports tillskott uppgick till 8 750 000 kr samt att BTS:s tillskott uppgick till 26 250 000 kr. Bolaget gjorde i den deklaration som lämnades vid taxeringen 1994 en justering för det mottagna beloppet såsom ett icke skattepliktigt aktieägartillskott. Skattemyndigheten beslutade att frångå den avlämnade deklarationen, med hänvisning till att bolaget inte hade visat vilka aktieägare som lämnat tillskotten samt hur aktieägarna hade redovisat de gjorda tillskotten. -Länsrätten i Stockholms län (2001-07-03, Nord, ordf.) biföll överklagandet med följande motivering. Ett aktieägartillskott utgör inte skattepliktig inkomst för mottagaren. I konsekvens härmed är tillskottet inte avdragsgillt för givaren. Ett ovillkorligt aktieägartillskott höjer emellertid ägarens kostnader för aktierna i bolaget och får därför räknas som en del av anskaffningskostnaderna för aktierna i det bolag som mottagit aktieägartillskottet. - Det är ostridigt att bolaget från sina moderbolag erhållit aktieägartillskott om sammanlagt 35 000 000 kr. Sådana tillskott är inte skattepliktiga. Huruvida de bolag som lämnat tillskotten redovisat dessa på ett korrekt sätt saknar i detta mål betydelse för bedömningen. Överklagandet skall således bifallas. - Skattemyndigheten överklagade och yrkade att kammarrätten med ändring av länsrättens dom skulle uppta från tidigare moderbolag erhållet belopp om 26 250 000 kr till beskattning. Till stöd för sitt yrkande anförde skattemyndigheten bl.a. följande. Bolaget har från sitt tidigare ägarbolag BTS erhållit vad som betecknats som aktieägartillskott med 26 250 000 kr. I BTS deklaration yrkades avdrag för beloppet två gånger, dels genom att det ingick bland bokförda kostnader, dels genom att det ingick i det avdrag för realisationsförlust vid avyttring av aktierna i Swedair AB som BTS redovisade i deklarationen. Överföringen har de facto av bolagen behandlats som koncernbidrag eller någon av annan anledning avdragsgill/skattepliktig överföring. Vid beskattningen torde, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger, valfrihet föreligga om en vederlagsfri överföring från ett ägarbolag till ett dotterbolag skall behandlas som aktieägartillskott eller koncernbidrag. När det lämnande bolaget är ett ägarbolag kan detta enväldigt bestämma om och hur tillskott skall lämnas och därmed framstår det som naturligt att det är ägarbolaget som har att åsätta även den skatterättsliga karaktären på överföringen. - Kammarrätten i Stockholm (2002-06-10, Avellan-Hultman, Olsson, Blomdahl)biföll överklagandet och yttrade. Kammarrätten konstaterar att lagreglering av tillskott i form av aktieägartillskott saknas. Däremot föreligger skatteregler som reglerar hur den speciella formen av tillskott, koncernbidrag, skall behandlas. I SOU 1964:29 (Koncernbidrag m.m., betänkande av Skatteutredningen ang. ackumulerad inkomst m.m. s. 83 f.) anförs bl.a.: "I och för sig kan en överföring från ett moderbolag till ett dotterbolag i skatteavseende antingen vara ett koncernbidrag eller ett aktieägaretillskott, såvida inte överföringens karaktär klart framgår av de särskilda omständigheterna. För en gränsdragning mellan aktieägaretillskott och koncernbidrag är man därför i dessa sammanhang i allmänhet hänvisad till det utgivande företagets egen rubricering av överföringen ... I den mån utgivaren vid beräkning av nettointäkten av förvärvskällan i fråga avräknat belopp, avseende dylikt koncernbidrag, har han därmed också yrkat avdrag för detsamma... Skattskyldigheten hos mottagaren blir sålunda beroende av hur avdragsrätten bedömes hos givaren". - Skattemyndigheten har obestritt uppgett att givarbolaget kostnadsfört det överlåtna beloppet utan skattemässig justering. Givaren kan som ägare bestämma om och på vilket sätt tillskottet kan lämnas och härvid har givaren tillämpat vad som gäller för avdragsgilla överföringar. I likhet med skattemyndigheten finner kammarrätten att mottagarbolaget då blir bundet av givarens sätt att skattemässigt behandla överföringen. - Bolaget överklagade domen och yrkade att inte bli beskattat för det ifrågavarande beloppet om 26 250 000 kr och anförde bl.a. följande. Det kan inte vara fråga om ett skattepliktigt koncernbidrag eftersom givarföretaget Linjeflyg AB (Linjeflyg, tidigare BTS) ägt endast 75 procent av aktierna i Swedair. Den omständigheten att ett aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet vid en avyttring av aktierna är inte grund för att beskatta mottagaren av tillskottet. - Skatteverket avstyrkte bifall till överklagandet. Verket anförde att Linjeflyg behandlat transaktionen som avdragsgill och att bolaget därför skulle beskattas. - Regeringsrätten (2005-10-24, Billum, Sandström, Dexe, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I februari 1993 sålde Linjeflyg sina aktier i Swedair. Skattemyndigheten medgav inte Linjeflyg ett av bolaget yrkat avdrag för realisationsförlust med hänvisning till att bolaget och köparföretaget stod under i huvudsak gemensam ledning (2 § 4 mom. nionde stycket lagen /1947:576/ om statlig inkomstskatt, SIL). - I resultaträkningen för räkenskapsåret 1993 redovisade Swedair - enligt vad som framgår av det till bolagets deklaration vid 1994 års taxering fogade räkenskapsschemat - extraordinära intäkter om 51 970 210 kr. Swedair begärde hos skattemyndigheten att beskattning inte skulle ske till den del beloppet avsåg mottagna aktieägartillskott om 35 000 000 kr. Enligt vad bolaget senare uppgav ingick i detta belopp ett aktieägartillskott om 26 250 000 kr från Linjeflyg. Frågan i målet är om sistnämnda belopp skall undantas från beskattning. - Regeringsrätten gör följande bedömning. Det har i målet inte helt klarlagts hur det ifrågavarande beloppet har behandlats - redovisningsmässigt och skattemässigt - hos Linjeflyg. Oavsett detta kan det konstateras att det inte finns förutsättningar att tillämpa bestämmelserna om koncernbidrag i 2 § 3 mom. SIL och att annan grund för att beskatta Swedair inte visats föreligga. Swedairs överklagande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar att Swedair AB vid 1994 års taxering inte skall beskattas för det ifrågavarande beloppet om 26 250 000 kr. (fd II 2005-09-07, Bolin)