RÅ 2005 not 135

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av skattemyndighet

Not 135. Ansökan av J-E.S. om resning alternativt återställande av försutten tid. - J-E.S. ansökte om resning i ett ärende avseende omräkning av 1997 års taxering, i vilket ärende Skattemyndigheten i Malmö (Skattekontoret i Kristianstad) meddelat beslut den 31 januari 2001. Alternativt ansökte J-E.S. återställande av försutten tid för överklagande av beslutet. -Regeringsrätten (2005-11-07, Eliason, Stävberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En ansökan om resning skall enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Av 8 § första stycket 4 samma lag framgår vidare att kammarrätt prövar ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet. Härav följer att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva J-E.S:s ansökan. Ansökningen skall därför avvisas och överlämnas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning alternativt återställande av försutten tid och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd I 2005-10-25, Bjurman)