RÅ 2005 not 138

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av kommuns miljö- och byggnadsnämnd

Not 138. Överklagande och ansökan om resning av Skandinavisk Fisk Distribution AB i mål ang. förbud mot att försälja livsmedel. - Miljö- och byggnadsnämnden i Haninge kommun beslutade den 15 december 2004 att omedelbart förbjuda Skandinavisk Fisk Distribution AB (bolaget) att hantera och försälja några livsmedel utöver vad tidigare godkännande medgav. Bolaget överklagade beslutet. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att överklagandet kommit in för sent och behandlade inte överklagandet. Bolaget ansökte härefter om återställande av försutten tid för att överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 december 2004. Kammarrätten i Stockholm beslutade genom det överklagade beslutet att avslå denna ansökan. - Bolaget överklagade kammarrättens avslagsbeslut. I kompletterande skrivelse anfördes bl.a. att miljöförvaltningen både vitesförelagt bolaget och anmält brottet till åtal. Detta stred mot rättsliga principer. -Regeringsrätten (2005-11-08, Billum, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet. - Bolagets skrivelser får anses innefatta även en ansökan om resning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet. Härav följer att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva bolagets ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 2005-10-25, H. Larsson)