RÅ 2005 not 139

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 139. Överklagande samt ansökan om resning av K.A. i mål om beräkning av kommunalt bostadstillägg m.m. - Försäkringskassan i Stockholm län beslutade den 27 augusti 1997 att inte ändra ett tidigare beslut avseende K.A. att vid beräkning av retroaktivt sjukbidrag för tiden augusti 1992 - maj 1993 göra avdrag för utgivet socialbidrag med 30 995 kr. K.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 12 november 1998 (mål nr Ö 14839-97) delvis biföll hans talan genom att ålägga försäkringskassan att till honom återbetala 4 739 kr. - Vidare beslutade försäkringskassan den 13 oktober 1997 att avvisa A.K:s begäran om omprövning av ett beslut om kommunalt bostadstillägg då begäran inkommit för sent. K.A. överklagade beslutet hos länsrätten som i dom den 11 november 1997 (mål nr Ö 16566-97) avslog överklagandet. I beslut den 12 november 1998 (mål nr Ö 8540-98) avvisade länsrätten ytterligare ett överklagande av K.A. gällande beslutet den 13 oktober 1997. - K.A. överklagade länsrättens avgöranden den 11 november 1997 och 12 november 1998 till Kammarrätten i Stockholm som den 29 juni 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - K.A. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten och ansökte samtidigt om resning i målen. Regeringsrätten beslutade den 6 mars 2001 att inte meddela prövningstillstånd samt att avvisa ansökningarna om resning (mål nr 6376-1999, 6375-1999 och 6377-1999). -Sedan K.A. ansökt om resning med hänvisning till Regeringsrättens mål nr 6376-1999 samt om resning och återställande av försutten tid med hänvisning till Regeringsrättens mål nr 6375-1999 och 6377-1999 avslog Kammarrätten i Stockholm ansökningarna i beslut den 22 september 2003). - K.A. överklagade kammarrättens beslut den 22 september 2003 samt begärde att Regeringsrätten skulle bevilja resning. -Regeringsrätten (2005-11-10, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet av kammarrättens beslut. - K.A:s begäran om resning får anses rikta sig i första hand mot kammarrättens handläggning och bedömning. Av 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att ett skäl för prövningstillstånd kan vara att grund för resning föreligger. Den prövning som skett av frågan om prövningstillstånd i Regeringsrätten innefattar således ett ställningstagande till frågan om det på grund av kammarrättens handläggning och bedömning finns skäl för resning. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 2005-11-02, Ericson)